رشته های تحصیلی
پردیس / دانشکده
جستجو در عنوان رشته تحصیلی
ردیف عنوان رشته تحصیلی
 1   مدیریت بازرگانی -بازاریابی 
 2   مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی 
 3   مدیریت اجرایی 
 4   MBA 
 5   حسابداری 
 6   حسابداری 
 7   توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 
 8   علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 
 9   مدیریت اجرائی-مدیریت بازاریابی و صادارت 
 10   مدیریتMBA - بازاریابی 
 11   مدیریت MBA - استراتژیک 
 12   مدیریت- مدیریت مالی 
 13   مدیریت صنعتی - تولید 
 14   مدیریت- مدیریت رسانه ای 
 15   کارآفرینی-کسب و کار جدید 
 16   مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک 
 17   روانشناسی تربیتی 
 18   روانشناسی تربیتی 
 19   مشاوره - مشاوره خانواده 
 20   مدیریت امور شهری 
 21   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی 
 22   مدیریت دولتی 
 23   اقتصاد انرژی 
 24   علوم اقتصادی 
 25   مدیریت_مدیریت منابع انسانی 
 26   مدیریت _ رفتار سازمانی 
 27   مدیریت_مدیریت سیستم ها 
 28   مدیریت - مدیریت بازاریابی بین الملل 
 29   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 30   مدیریت صنعتی - تولید 
 31   مدیریت آموزشی 
 32   مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی 
 33   مدیریت دولتی - رفتار سازمانی 
 34   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 
 35   روانشناسی بالینِی 
 36   حقوق خصوصی 
 37   حقوق خصوصی 
 38   حقوق جزا و جرم شناسی 
 39   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 40   حقوق عمومی 
 41   حقوق عمومی 
 42   زبان وادبیات انگلیسی 
 43   آموزش زبان انگلیسی 
 44   علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی 
 45   علوم سیاسی 
 46   حقوق تجارت بین الملل 
 47   ژئومورفولوژی - مدیریت محیطی 
 48   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 49   مهندسی کشاورزی - اصلاح نژاد دام 
 50   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی 
 51   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی 
 52   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 
 53   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 
 54   مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 
 55   مهندسی کشاورزی-سازه های آبی 
 56   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی 
 57   علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی 
 58   مهندسی عمران‌-محیط زیست‌ 
 59   ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
 60   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب 
 61   مهندسی معماری 
 62   برنامه ریزی شهری 
 63   معماری‌ 
 64   نانوشیمی 
 65   نانوشیمی 
 66   شیمی کاربردی 
 67   شیمی کاربردی 
 68   علوم وفناوری نانو- نانو شیمی 
 69   علوم اقتصادی 
 70   علوم اقتصادی 
 71   مدیریت آموزشی 
 72   تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 73   تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 74   کارآفرینی- کسب و کار جدید 
 75   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 76   مدیریت MBA - استراتژی 
 77   حسابداری 
 78   حسابداری 
 79   مدیریت مالی 
 80   مدیریت صنعتی 
 81   مدیریت رسانه 
 82   مدیریت منابع انسانی 
 83   مدیریت بازرگانی 
 84   مدیریت دولتی 
 85   مدیریت اجرایی 
 86   مدیریت امور شهری 
 87   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 88   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 89   جغرافیای سیاسی 
 90   جغرافیای سیاسی 
 91   مدیریت بازرگانی_ مدیریت سیاستگذاری بازرگانی 
 92   مدیریت _مدیریت تولید و عملیات 
 93   مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 
 94   مدیریت-مدیریت منابع انسانی 
 95   مدیریت- مدیریت مالی 
 96   مدیریت تکنولوژی 
 97   مدیریت- مدیریت رسانه ای 
 98   مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی 
 99   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی 
 100   تربیت بدنی وعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی 
 101   جامعه شناسی 
 102   رشد و تکامل‌ و یادگیری‌ حرکتی‌ 
 103   برنامه ریزی و مدیریت ورزشی 
 104   روانشناسی بالینِی 
 105   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 106   مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 
 107   تربیت بدنی و علوم ورزشی - برنامه ریزی و مدیریت ورزشی 
 108   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی 
 109   پژوهش علوم‌ اجتماعی‌ 
 110   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 
 111   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 112   جامعه شناسی 
 113   علوم ارتباطات اجتماعی 
 114   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 115   مدیریت- تحقیق در عملیات 
 116   فیزیولوژی‌ ورزشی‌ 
 117   مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی بین الملل 
 118   مدیریت ورزشی 
 119   مدیریت ورزشی 
 120   علوم اجتماعی - جامعه شناسی 
 121   جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری - برنامه ریزی گردشگری منطقه ای 
 122   مدیریت رسانه ای 
 123   مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری 
 124   فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی 
 125   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 
 126   مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش 
 127   مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 
 128   مدیریت بازرگانی - بازاریابی 
 129   مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل 
 130   مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه 
 131   مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی 
 132   مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 
 133   مدیریت صنعتی - تولید 
 134   کارآفرینی-فناوری 
 135   کارآفرینی- سازمانی 
 136   مدیریت کسب و کار MBA- استراتژی 
 137   مدیریت کسب و کار MBA- بازاریابی 
 138   آموزش زبان انگلیسی 
 139   آموزش زبان انگلیسی 
 140   زبان وادبیات انگلیسی 
 141   زبان وادبیات انگلیسی 
 142   حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 
 143   حقوق بین الملل 
 144   حقوق خصوصی 
 145   حقوق خصوصی 
 146   الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 147   الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 148   زبان و ادبیات فارسی 
 149   حقوق عمومی 
 150   حقوق عمومی 
 151   حقوق بین الملل عمومی 
 152   حقوق جزا و جرم شناسی 
 153   زبان و ادبیات عرب 
 154   حقوق نفت و گاز 
 155   حقوق مالکیت فکری 
 156   ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 
 157   مهندسی برق-مخابرات-سیستم 
 158   مهندسی صنایع- صنایع 
 159   مهندسی مکاترونیک 
 160   مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و میط زیست 
 161   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید 
 162   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 
 163   مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 
 164   مهندسی صنایع 
 165   مهندسی شیمی-داروسازی 
 166   مهندسی طراحی محیط زیست 
 167   مهندسی متالورژی و مواد 
 168   مهندسی داروسازی 
 169   مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها 
 170   مدیریت در‌ سوانح طبیعی‌ 
 171   برنامه ریزی شهری 
 172   طراحی شهری 
 173   ارتباط تصویری 
 174   طراحی صنعتی 
 175   مهندسی معماری 
 176   محیط زیست - برنامه ریزی 
 177   محیط زیست - برنامه ریزی 
 178   علوم سیاسی 
 179   علوم سیاسی 
 180   علوم سیاسی 
 181   علوم سیاسی -مسائل ایران 
 182   علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی 
 183   علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی 
 184   علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی 
 185   علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومی 
 186   روابط بین الملل 
 187   روابط بین الملل 
 188   حقوق عمومی 
 189   حقوق عمومی 
 190   حقوق بین الملل عمومی 
 191   حقوق بشر 
 192   حقوق نفت و گاز 
 193   حقوق نفت و گاز 
 194   حقوق بین الملل 
 195   حقوق 
 196   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 197   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 198   حقوق جزا و جرم شناسی 
 199   حقوق خصوصی 
 200   حقوق خصوصی 
 201   حقوق مالکیت فکری 
 202   حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 
 203   حقوق پزشکی 
 204   حقوق هوایی 
 205   مطالعات منطقه ای -مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز 
 206   مطالعات منطقه ای -مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز 
 207   مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا 
 208   مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا 
 209   مطالعات منطقه ای - اروپا 
 210   مطالعات منطقه ای-مطالعات آمریکای شمالی 
 211   مطالعات منطقه ای - آمریکای شمالی 
 212   مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا 
 213   مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا 
 214   مطالعات منطقه ای - خاورمیانه 
 215   مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه 
 216   مطالعات منطقه ای - مطالعات آسیای جنوب شرقی 
 217   مدیریت رسانه 
 218   مدیریت امور شهری 
 219   مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی 
 220   مدیریت ورزشی 
 221   مدیریت ورزشی 
 222   کارآفرینی 
 223   کارآفرینی- سازمانی 
 224   کارآفرینی- کسب و کار جدید 
 225   کارآفرینی- کسب و کار جدید 
 226   مدیریت تکنولوژی 
 227   مدیریت تکنولوژی 
 228   مدیریت دولتی 
 229   مدیریت آموزشی 
 230   مدیریت آموزشی 
 231   مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها 
 232   مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک 
 233   مدیریت دولتی - مدیریت تحول 
 234   مدیریت تکنولوژی- سیاست های تحقیق و توسعه 
 235   مدیریت اجرایی 
 236   مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی 
 237   مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی 
 238   مدیریت دولتی- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی 
 239   مدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
 240   مدیریت-مدیریت منابع انسانی 
 241   مدیریت منابع انسانی- مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی 
 242   مدیریت بازرگانی 
 243   مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 
 244   مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی وتوسعه 
 245   مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه 
 246   مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 
 247   مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 
 248   مدیریت بازرگانی - بازاریابی 
 249   مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی 
 250   مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی 
 251   مدیریت - مدیریت رفتارسازمانی 
 252   مدیریت بازرگانی- مدیریت داخلی 
 253   مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول 
 254   مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک 
 255   مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی 
 256   مدیریت اجرایی -مدیریت بازاریابی وصادرات 
 257   مدیریت بازگانی - بازرگانی بین المللی 
 258   مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 
 259   مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش 
 260   مدیریت تکنولوژی - مدیریت تحقیق و توسعه 
 261   مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی 
 262   مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری 
 263   مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 
 264   مدیریت دولتی - مدیریت سیستم های اطلاعاتی 
 265   مدیریت - تحقیق در عملیات 
 266   مدیریت _مدیریت تولید و عملیات 
 267   مدیریت_مدیریت سیستم ها 
 268   مدیریت- مدیریت مالی 
 269   مالی - حقوق مالی 
 270   مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی 
 271   مدیریت- مدیریت رسانه ای 
 272   حسابداری 
 273   حسابداری 
 274   حسابداری 
 275   مدیریت رسانه ای 
 276   مدیریت بازرگانی 
 277   مدیریت - مدیریت رفتاری 
 278   مدیریت ورزشی 
 279   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 280   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 281   برنامه ریزی آمایش سرزمین 
 282   مدیریت کسب و کار MBA- بازاریابی 
 283   مدیریت کسب و کار MBA- استراتژی 
 284   مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی 
 285   مدیریت کسب و کار MBA- سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 
 286   روانشناسی بالینِی 
 287   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 288   مدیریت MBA - سیستم های اطلاعاتی مدیریت 
 289   مدیریت دولتی - مدیریت سیستم های اطلاعاتی(آموزش محور) 
 290   مدیریت MBA - استراتژی 
 291   مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 
 292   مدیریت صنعتی - تولید 
 293   مدیریت مالی 
 294   مدیریت مالی 
 295   مدیریت فناوری اطلاعات 
 296   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 297   حقوق 
 298   حقوق جزا و جرم شناسی 
 299   حقوق جزا و جرم شناسی 
 300   حقوق خصوصی 
 301   حقوق خصوصی 
 302   حقوق عمومی 
 303   حقوق عمومی 
 304   حقوق تجارت بین الملل 
 305   حقوق بین الملل عمومی 
 306   حقوق نفت و گاز 
 307   حقوق نفت و گاز 
 308   حقوق بین الملل 
 309   حقوق مالکیت فکری 
 310   حقوق ثبت اسناد و املاک 
 311   فقه و حقوق اقتصادی 
 312   فلسفه 
 313   فلسفه 
 314   فلسفه 
 315   فلسفه دین 
 316   فلسفه دین 
 317   کلام امامیه 
 318   کلام امامیه 
 319   شیعه شناسی - تاریخ 
 320   شیعه شناسی - کلام 
 321   الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث 
 322   الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث 
 323   الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث 
 324   الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 325   الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 326   الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 327   مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام 
 328   مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی 
 329   مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی 
 330   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 331   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 332   الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان 
 333   علوم قرآن و حدیث 
 334   زبان و ادبیات عرب 
 335   زبان و ادبیات عرب 
 336   مترجمی زبان عربی 
 337   زبان و ادبیات عربی 
 338   فقه و مبانی حقو ق اسلامی 
 339   فلسفه و کلام اسلامی 
 340   فلسفه و کلام اسلامی 
 341   زبان و ادبیات عرب 
 342   الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث 
 343   الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث 
 344   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 345   مهندسی صنایع - صنایع 
 346   مهندسی فناوری اطلاعات(IT) 
 347   مهندسی کامپیوتر -نرم افزار 
 348   مهندسی معماری 
 349   مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات 
 350   مهندسی صنایع 
 351   مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها 
 352   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 353   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 354   جغرافیاو برنامه ریزی روستائی 
 355   جغرافیاو برنامه ریزی روستائی 
 356   جغرافیای سیاسی 
 357   جغرافیای سیاسی 
 358   مدیریت کسب و کار MBA- سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 
 359   مدیریت کسب و کار MBA- عملیات و زنجیره تامین 
 360   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 
 361   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی 
 362   مدیریت کسب و کار MBA- بازاریابی 
 363   فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 
 364   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 
 365   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 
 366   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- رفتار حرکتی 
 367   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- رفتار حرکتی 
 368   فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی 
 369   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی 
 370   مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 
 371   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- مدیریت ورزشی 
 372   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- مدیریت ورزشی 
 373   روانشناسی عمومی 
 374   علوم اقتصادی 
 375   علوم اقتصادی 
 376   مدیریت کسب و کار MBA - بازاریابی 
 377   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 378   مدیریت ورزشی 
 379   سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاک 
 380   جغرافیای سیاسی - سازمان سیاسی فضا 
 381   حسابداری 
 382   حسابداری 
 383   حسابداری 
 384   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزی 
 385   مدیریت صنعتی 
 386   مدیریت صنعتی 
 387   مدیریت مالی 
 388   مدیریت مالی 
 389   مدیریت مالی 
 390   سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستایی 
 391   جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 
 392   مدیریت (MBA) - استراتژیک 
 393   مدیریت کسب و کار MBA - استراتژی 
 394   مدیریت کسب و کار MBA- سازمان های پروژه محور 
 395   مدیریت- مدیریت مالی 
 396   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 397   مدیریت- تحقیق در عملیات 
 398   مدیریت بازرگانی - بازاریابی 
 399   مدیریت- تولید عملیات 
 400   مدیریت رسانه ای 
 401   مدیریت- مدیریت رسانه ای 
 402   مدیریت_مدیریت منابع انسانی 
 403   مدیریت بازرگانی 
 404   رشدوتکامل‌ ویادگیری‌ حرکتی‌ 
 405   ژئومورفولوژی 
 406   مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل 
 407   برنامه ریزی گردشگری(توریسم) 
 408   برنامه ریزی آمایش سرزمین 
 409   مدیریت بازرگانی 
 410   مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه 
 411   مدیریت جهانگردی 
 412   مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی 
 413   مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی 
 414   مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی 
 415   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 416   مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 
 417   مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 
 418   برنامه ریزی و مدیریت ورزشی 
 419   مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش 
 420   مدیریت رسانه 
 421   مدیریت ورزشی - مدیریت رویداد های ورزشی 
 422   مدیریت صنعتی - تولید 
 423   مدیریت اجرایی 
 424   مدیریت - مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی 
 425   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- روانشناسی ورزشی 
 426   مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی 
 427   مدیریت بازرگانی_ مدیریت سیاستگذاری بازرگانی 
 428   مالی - بیمه 
 429   مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 
 430   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 431   رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی 
 432   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - رشد حرکتی 
 433   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - رشد حرکتی 
 434   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی 
 435   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 436   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 437   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 
 438   مالی - مستغلات 
 439   روانشناسی تربیتی 
 440   مدیریت کسب و کار MBA- استراتژی 
 441   محیط زیست - مدیریت 
 442   مدیریت آموزشی 
 443   حقوق 
 444   حقوق خصوصی 
 445   حقوق خصوصی 
 446   آموزش زبان انگلیسی 
 447   آموزش زبان انگلیسی 
 448   زبان وادبیات انگلیسی 
 449   زبان وادبیات انگلیسی 
 450   حقوق بین الملل 
 451   حقوق بین الملل 
 452   حقوق عمومی 
 453   حقوق عمومی 
 454   زبان و ادبیات فارسی 
 455   زبان و ادبیات فارسی 
 456   حقوق بین الملل عمومی 
 457   حقوق جزا و جرم شناسی 
 458   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 459   حقوق تجاری - اقتصادی بین المللی 
 460   روانشناسی تربیتی 
 461   حقوق نفت و گاز 
 462   مترجمی زبان عربی 
 463   تاریخ - تاریخ اسلام 
 464   تاریخ - تاریخ اسلام 
 465   تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام 
 466   تاریخ -تاریخ ایران اسلامی 
 467   تاریخ-مطالعات خلیج فارس 
 468   زیست شناسی - علوم سلولی وملکولی 
 469   نانوشیمی 
 470   بیوانفورماتیک 
 471   علوم تصمیم و مهندسی دانش 
 472   ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
 473   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 
 474   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 
 475   مهندسی نفت ‌-مخازن‌هیدروکربوری‌ 
 476   مهندسی صنایع- صنایع 
 477   مهندسی صنایع 
 478   مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات 
 479   مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر 
 480   مهندسی پلیمر 
 481   مهندسی مکاترونیک 
 482   برق -کنترل 
 483   مهندسی طراحی محیط زیست 
 484   مهندسی شیمی - طراحی فرآیند 
 485   مهندسی طراحی محیط زیست 
 486   مهندسی عمران‌ - سازه‌ 
 487   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید 
 488   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید 
 489   مهندسی‌ مواد-جوشکاری‌ 
 490   مهندسی مواد-خوردگی‌وحفاظ‌ت‌ازمواد 
 491   مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی 
 492   مهندسی نفت (مخازن) 
 493   مهندسی عمران - مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی 
 494   مهندسی صنایع 
 495   مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها 
 496   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب 
 497   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هوا 
 498   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامد 
 499   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -منابع آب 
 500   مهندسی محیط زیست - سواحل 
 501   مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 
 502   مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 
 503   مهندسی هوا فضا - مهندسی فضایی 
 504   مهندسی انرژیهای تجدید پذیر 
 505   مهندسی پزشکی - بیومکانیک 
 506   مهندسی فناوری ماهواره 
 507   مهندسی برق 
 508   ارتباط تصویری 
 509   طراحی صنعتی 
 510   طراحی صنعتی 
 511   مهندسی معماری 
 512   مهندسی معماری 
 513   معماری 
 514   آهنگسازی 
 515   تصویرسازی 
 516   طراحی شهری 
 517   نقاشی 
 518   نقاشی 
 519   برنامه ریزی شهری 
 520   برنامه ریزی منطقه ای 
 521   انرژی معماری 
 522   معماری داخلی 
 523   پژوهش هنر 
 524   مهندسی شهرسازی 
 525   علوم اجتماعی 
 526   علوم ارتباط‌ات‌اجتماعی‌ 
 527   علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی 
 528   علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی 
 529   پژوهش علوم‌ اجتماعی‌ 
 530   جامعه شناسی 
 531   علوم اجتماعی - جامعه شناسی 
 532   مطالعات زنان 
 533   مطالعات جوانان 
 534   جامعه شناسی-نظری فرهنگی 
 535   جامعه شناسی-مسائل اجتماعی ایران 
 536   جامعه شناسی توسعه روستایی 
 537   جامعه شناسی- اقتصاد توسعه 
 538   جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 
 539   جامعه شناسی - توسعه اجتماعی روستایی 
 540   علوم اجتماعی_ مردم شناسی 
 541   علوم اجتماعی_ مردم شناسی 
 542   علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی 
 543   علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی 
 544   برنامه ریزی گردشگری(توریسم) 
 545   علوم اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی 
 546   علوم اجتماعی - جمعیت شناسی 
 547   علوم اجتماعی - جمعیت شناسی 
 548   جمعیت شناسی 
 549   علوم ارتباطات اجتماعی 
 550   علوم ارتباطات اجتماعی 
 551   علوم ارتباطات اجتماعی 
 552   مطالعات فرهنگی ورسانه 
 553   علوم ارتباطات 
 554   دانش اجتماعی مسلمین 
 555   دانش اجتماعی مسلمین 
 556   فلسفه علوم اجتماعی 
 557   علوم اجتماعی - مردم شناسی 
 558   علوم اجتماعی - مردم شناسی 
 559   مردم شناسی 
 560   علوم اجتماعی - توسعه روستایی - توسعه اجتماعی 
 561   علوم اجتماعی - توسعه روستایی - مدیریت توسعه 
 562   زبانشناسی همگانی 
 563   زبانشناسی همگانی 
 564   زبان و ادبیات فارسی 
 565   زبان و ادبیات فارسی 
 566   زبان و ادبیات فارسی 
 567   زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانی 
 568   زبان و ادبیات فارسی - ادبیات حماسی 
 569   زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی 
 570   فلسفه 
 571   فلسفه 
 572   فلسفه 
 573   فلسفه- فلسفه عصرجدید 
 574   فلسفه - فلسفه معاصر 
 575   فلسفه - فلسفه یونان وقرون وسطی 
 576   باستان شناسی 
 577   باستان شناسی 
 578   باستان شناسی 
 579   باستان شناسی -دوران اسلامی 
 580   باستان شناسی -دوران تاریخی 
 581   باستان شناسی -پیش از تاریخ 
 582   تاریخ 
 583   تاریخ ایران باستان 
 584   تاریخ ایران باستان 
 585   تاریخ ایران اسلامی 
 586   تاریخ ایران اسلامی 
 587   تاریخ - تاریخ اسلام 
 588   تاریخ - تاریخ اسلام 
 589   تاریخ-مطالعات خلیج فارس 
 590   تاریخ-مطالعات قفقازوآسیای مرکزی 
 591   تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام 
 592   تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام 
 593   تاریخ-اسناد ومدارک آرشیوی 
 594   زبان و ادبیات عرب 
 595   زبان و ادبیات عرب 
 596   زبان و ادبیات عرب 
 597   مترجمی زبان عربی 
 598   مترجمی زبان عربی 
 599   زبان و ادبیات عربی 
 600   مطالعات ترجمه عربی 
 601   فرهنگ و زبانهای باستانی 
 602   فرهنگ و زبانهای باستانی 
 603   ایران شناسی 
 604   ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 
 605   فلسفه و حکمت اسلامی 
 606   فلسفه دین 
 607   فلسفه دین 
 608   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی 
 609   فلسفه و کلام اسلامی 
 610   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 611   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 612   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 613   ادیان وعرفان 
 614   ادیان وعرفان 
 615   ادیان وعرفان 
 616   الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان 
 617   الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان 
 618   ادیان و عرفان 
 619   تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
 620   تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
 621   الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
 622   الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
 623   الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی 
 624   فقه و مبانی حقو ق اسلامی 
 625   فقه و مبانی حقو ق اسلامی 
 626   الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 627   الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 628   الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث 
 629   الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث 
 630   الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث 
 631   علوم قرآن و حدیث 
 632   علوم قرآن و حدیث 
 633   فقه شافعی 
 634   فقه شافعی 
 635   فقه شافعی 
 636   فقه شافعی 
 637   تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام 
 638   تاریخ علم -ریاضی در جهان اسلام 
 639   تاریخ علم-فیزیک وفناوری در جهان اسلام 
 640   حسابداری 
 641   حسابداری 
 642   حسابداری 
 643   حسابرسی 
 644   مدیریت دولتی 
 645   مدیریت دولتی 
 646   مدیریت دولتی - رفتار سازمانی 
 647   مدیریت دولتی-منابع انسانی 
 648   مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی 
 649   مدیریت دولتی- تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 
 650   مدیریت - مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی 
 651   مدیریت توسعه 
 652   مدیریت دولتی - مدیریت تحول 
 653   مدیریت در سازمان با رویکرد اسلامی 
 654   مدیریت امور شهری 
 655   مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی 
 656   مدیریت بازرگانی 
 657   مدیریت بازرگانی 
 658   مدیریت بازرگانی 
 659   مدیریت بازرگانی -بازاریابی 
 660   مدیریت بازرگانی -بازاریابی 
 661   مدیریت بازرگانی - بازاریابی 
 662   مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی 
 663   مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل 
 664   مدیریت بازرگانی- بیمه 
 665   مدیریت بازرگانی_ مدیریت سیاستگذاری بازرگانی 
 666   مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 
 667   مدیریت بازرگانی- منابع انسانی 
 668   مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی 
 669   مدیریت منابع انسانی (آموزش محور) 
 670   مدیریت-مدیریت رسانه 
 671   مدیریت رسانه 
 672   حرفه ای مدیریت - تصمیم گیری وسیاستگذاری 
 673   مدیریت صنعتی 
 674   مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 
 675   مدیریت صنعتی - تولید 
 676   مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری 
 677   مدیریت تکنولوژی 
 678   مدیریت تکنولوژی 
 679   مدیریت - تحقیق در عملیات 
 680   مدیریت _مدیریت تولید و عملیات 
 681   مدیریت _ رفتار سازمانی 
 682   مدیریت مالی 
 683   مدیریت مالی 
 684   مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 
 685   مالی - تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 
 686   مالی 
 687   مالی 
 688   مالی - حقوق مالی 
 689   مالی - حقوق مالی 
 690   مالی - بیمه 
 691   مالی - بیمه 
 692   مالی- مهندسی مالی 
 693   مالی - مالی بین المللی 
 694   مهندسی مالی 
 695   مدیریت_مالی 
 696   مالی - مستغلات 
 697   مهندسی صنایع - سیستم های مالی 
 698   مدیریت فن آوری اطلاعات 
 699   مدیریت فن آوری اطلاعات 
 700   مدیریت فناوری اطلاعات - هوشمندی کسب و کار 
 701   مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار هوشمند 
 702   مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 
 703   مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 
 704   مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک 
 705   مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش 
 706   مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی 
 707   مدیریتMBA 
 708   مدیریتMBA - بازاریابی 
 709   مدیریتMBA - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی 
 710   مدیریت MBA - استراتژی 
 711   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 712   مدیریت MBA - سیستم های اطلاعاتی مدیریت 
 713   مدیریت کسب و کارهای کوچک 
 714   مدیریت اجرایی 
 715   مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک 
 716   مدیریت کسب و کار MBA- استراتژی 
 717   مدیریت کسب و کار MBA- خدمات 
 718   مدیریت کسب و کار MBA- سازمان های پروژه محور 
 719   مدیریت کسب و کار MBA- عملیات و زنجیره تامین 
 720   مدیریت_مدیریت منابع انسانی 
 721   مدیریت _ رفتار سازمانی 
 722   مدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
 723   مدیریت منابع انسانی- مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی 
 724   مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی بین الملل 
 725   مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی 
 726   مدیریت منابع انسانی 
 727   علوم اقتصادی 
 728   اقتصادنظری 
 729   علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 
 730   علوم اقتصادی 
 731   علوم اقتصادی 
 732   علوم اقتصادی - اقتصاد سنجی 
 733   علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 
 734   توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 
 735   بانکداری اسلامی 
 736   علوم اقتصادی - اقتصاد پولی 
 737   علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی 
 738   اقتصاد اسلامی 
 739   علوم اقتصادی-اقتصادمحیط زیست 
 740   اقتصاد انرژی 
 741   علوم اقتصادی - اقتصاد منابع 
 742   علوم ورزشی - علوم انسانی ورزش 
 743   علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش 
 744   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی 
 745   رفتار حرکتی 
 746   رفتار حرکتی - رشد حرکتی 
 747   رفتار حرکتی - رشد حرکتی 
 748   رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی 
 749   رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی 
 750   رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی 
 751   رفتار حرکتی - کنترل حرکتی 
 752   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی 
 753   فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی 
 754   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 
 755   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی 
 756   فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس 
 757   فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 
 758   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - فیزیولوژی‌ورزشی‌ 
 759   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - فیزیولوژی‌ورزشی‌ 
 760   فیزیولوژی‌ ورزشی‌ 
 761   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 762   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 763   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 764   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 765   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 
 766   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 
 767   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی 
 768   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی 
 769   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 770   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 771   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 772   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 
 773   بیومکانیک ورزشی 
 774   مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش 
 775   مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 
 776   مدیریت ورزشی - مدیریت رویداد های ورزشی 
 777   تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 778   تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 779   تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ تربیت‌بدنی‌ 
 780   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- روانشناسی ورزشی 
 781   مدیریت ورزشی 
 782   مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی 
 783   زبان وادبیات انگلیسی 
 784   زبان وادبیات انگلیسی 
 785   زبان وادبیات انگلیسی 
 786   آموزش زبان انگلیسی 
 787   آموزش زبان انگلیسی 
 788   زبان انگلیسی 
 789   مترجمی زبان انگلیسی 
 790   زبان فرانسه - گرایش ادبی 
 791   زبان وادبیات فرانسه 
 792   زبان وادبیات فرانسه 
 793   زبان وادبیات فرانسه 
 794   مترجمی زبان فرانسه 
 795   ادبیات فرانسه-ادبیات تطبیقی 
 796   آموزش زبان فرانسه 
 797   ادبیات فرانسه 
 798   زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی 
 799   مترجمی زبان آلمانی 
 800   مترجمی زبان آلمانی 
 801   آموزش زبان آلمانی 
 802   زبان و ادبیات آلمانی 
 803   زبان روسی 
 804   آموزش زبان روسی 
 805   آموزش زبان روسی 
 806   زبان وادبیات روسی 
 807   زبان وادبیات روسی 
 808   زبان و ادبیات اردو 
 809   زبان ایتالیایی 
 810   زبان و ادبیات اردو 
 811   زبان و ادبیات اردو 
 812   زبان و ادبیات ژاپنی 
 813   آموزش زبان ژاپنی 
 814   زبان اسپانیایی 
 815   زبان و ادبیات اسپانیایی 
 816   زبان چینی 
 817   مدرسی معارف اسلامی- اخلاق اسلامی 
 818   مدرسی معارف اسلامی- اخلاق اسلامی 
 819   مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی 
 820   مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی 
 821   مدرسی معارف اسلامی- انقلاب اسلامی 
 822   مدرسی معارف اسلامی- انقلاب اسلامی 
 823   مدرسی معارف اسلامی- تاریخ وتمدن اسلامی 
 824   مدرسی معارف اسلامی- تاریخ وتمدن اسلامی 
 825   مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام 
 826   مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام 
 827   جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی 
 828   جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی 
 829   ژئومورفولوژی 
 830   ژئومورفولوژی- هیدروژئو مورفولوژی در برنامه ریزی محیطی 
 831   مخاطرات محیطی - گرایش انسانی 
 832   مخاطرات محیطی - گرایش طبیعی 
 833   آب و هواشناسی 
 834   ژئومورفولوژی - مدیریت محیطی 
 835   ژئومورفولوژی - مخاطرات ژئومورفولوژیک 
 836   ژئومورفولوژی - نظری 
 837   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزی 
 838   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزی 
 839   آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی ماهواره ای 
 840   آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی شهری 
 841   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی دیرینه 
 842   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی سینوپتیک 
 843   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی سینوپتیک 
 844   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 845   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 846   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 847   جغرافیاو برنامه ریزی روستائی 
 848   جغرافیاو برنامه ریزی روستائی 
 849   جغرافیای سیاسی 
 850   جغرافیای انسانی -جغرافیای شهری 
 851   برنامه ریزی آمایش سرزمین 
 852   جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری - برنامه ریزی گردشگری (منطقه ای) 
 853   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا 
 854   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدار روستایی 
 855   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی 
 856   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی 
 857   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی 
 858   جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری 
 859   جغرافیا و برنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی شهری 
 860   جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن شهری 
 861   سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی 
 862   سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی 
 863   سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاک 
 864   سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 
 865   سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستایی 
 866   سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی - سنجش از دور 
 867   سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی- سامانه اطلاعات جغرافیایی 
 868   جغرافیای سیاسی 
 869   جغرافیای سیاسی 
 870   جغرافیای سیاسی 
 871   جغرافیای سیاسی - جنوب غرب آسیا 
 872   جغرافیای سیاسی - سازمان سیاسی فضا 
 873   روانشناسی تربیتی 
 874   روانشناسی تربیتی 
 875   راهنمایی و مشاوره _ مشاوره 
 876   مشاوره مدرسه 
 877   مشاوره خانواده 
 878   تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش 
 879   فلسفه تعلیم و تربیت 
 880   فلسفه تعلیم و تربیت - برنامه ریزی درسی 
 881   آموزش بزرگسالان 
 882   تحقیقات آموزشی 
 883   علوم تربیتی _ تکنولوژی آموزشی 
 884   علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی 
 885   علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی 
 886   سنجش آموزش 
 887   سنجش و اندازه گیری 
 888   برنامه ریزی آموزشی 
 889   مدیریت آموزشی 
 890   مدیریت آموزشی 
 891   علوم تربیتی _ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
 892   آموزش عالی -اقتصاد و مدیریت مالی 
 893   مدیریت آموزش عالی 
 894   روانشناسی 
 895   روانشناسی بالینِی 
 896   روانشناسی بالینِی 
 897   روانشناسی سلامت 
 898   روان شناسی 
 899   روان شناسی 
 900   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 901   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 902   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 903   علوم‌ کتابداری‌ و اط‌لاع‌رسانی‌ 
 904   مطالعات آرشیوی 
 905   علم اطلاعات و دانش شناسی 
 906   علم اطلاعات و دانش شناسی 
 907   علم اطلاعات و دانش شناسی 
 908   علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات 
 909   علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهی 
 910   علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی 
 911   علم سنجی 
 912   علم اطلاعات و دانش شناسی - کتابخانه های آموزشگاهی 
 913   علم اطلاعات و دانش شناسی - بازیابی اطلاعات و دانش 
 914   فیزیک 
 915   فیزیک‌- حالت‌ جامد 
 916   فیزیک‌- حالت‌ جامد 
 917   فیزیک‌-اتمی‌ملکولی‌ 
 918   فیزیک‌-اتمی‌ملکولی‌ 
 919   فیزیک‌-اتمی‌ملکولی‌ 
 920   فیزیک‌-هسته‌ای‌ 
 921   فیزیک‌-هسته‌ای‌ 
 922   فیزیک -ذرات بنیادی 
 923   فیزیک -ذرات بنیادی 
 924   نانوفیزیک 
 925   فیزیک-گرانش و فیریک نجومی 
 926   فیزیک-گرانش و فیریک نجومی 
 927   فیزیک مهندسی 
 928   شیمی 
 929   شیمی کاربردی 
 930   شیمی کاربردی 
 931   شیمی کاربردی 
 932   شیمی تجزیه 
 933   شیمی تجزیه 
 934   شیمی آلی 
 935   شیمی آلی 
 936   شیمی معدنی 
 937   شیمی معدنی 
 938   شیمی فیزیک 
 939   شیمی فیزیک 
 940   نانوشیمی 
 941   شیمی-پلیمر 
 942   شیمی-پلیمر 
 943   نانوشیمی نظری 
 944   نانوشیمی - نانوشیمی نظری 
 945   نانو مواد معدنی 
 946   نانوشیمی - نانومواد معدنی 
 947   نانو شیمی پلیمر 
 948   علوم وفناوری نانو- نانو شیمی 
 949   شیمی-شیمی پلیمر 
 950   شیمی-شیمی پلیمر 
 951   شیمی محض 
 952   شیمی-الکتروشیمی 
 953   نانوشیمی - سوپرامولکول 
 954   فیتوشیمی 
 955   شیمی تجزیه (پژوهش محور) 
 956   ریاضی‌محض‌ 
 957   ریاضی‌محض‌ 
 958   ریاضی‌محض‌ 
 959   ریاضی‌ کاربردی‌ 
 960   ریاضی‌ کاربردی‌ 
 961   ریاضی‌ کاربردی‌ 
 962   علوم کامپیوتر 
 963   علوم کامپیوتر 
 964   علوم کامپیوتر 
 965   آمار 
 966   آمار 
 967   آمار 
 968   ریاضی محض- جبر جابجائی 
 969   ریاضیات و کاربردها 
 970   آمار و کاربردها 
 971   آمار ریاضی 
 972   زیست‌ شناسی‌- علوم‌گیاهی‌ 
 973   زیست‌ شناسی‌- علوم‌جانوری‌ 
 974   میکروبیولوژی 
 975   زیست‌ شناسی‌ علوم میکروبیولوژی‌ 
 976   زیست‌ شناسی‌ علوم میکروبیولوژی‌ 
 977   زیست شناسی - سلولی و ملکولی 
 978   زیست‌شناسی‌-علوم‌سلولی‌مولکولی‌ 
 979   زیست‌شناسی‌-علوم‌سلولی‌مولکولی‌ 
 980   زیست‌شناسی‌-علوم‌سلولی‌مولکولی‌ 
 981   زیست‌ شناسی‌-علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی 
 982   زیست‌ شناسی‌-علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی 
 983   زیست‌شناسی سلولی ملکولی- گرایش میکروبیولوژی 
 984   زیست‌شناسی-علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری 
 985   زیست‌شناسی-علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری 
 986   زیست‌شناسی-علوم گیاهی- بیوسیستماتیک گیاهی 
 987   زیست‌شناسی-علوم جانوری- بیوسیستماتیک جانوری 
 988   زیست‌شناسی-علوم جانوری- بیوسیستماتیک جانوری 
 989   علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری 
 990   علوم جانوری - تکوینی 
 991   زیست‌شناسی-علوم جانوری - تکوینی جانوری 
 992   زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی 
 993   زیست‌شناسی-علوم گیاهی- سیستماتیک گیاهی 
 994   زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژی 
 995   زیست شناسی -سلولی تکوینی 
 996   زیست‌شناسی سلولی ملکولی 
 997   زیست‌شناسی سلولی ملکولی-گرایش علوم سلولی و مولکولی 
 998   زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - میکروبی 
 999   زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا 
 1000   زیست شناسی دریا - جانوران دریا 
 1001   زیست فناوری میکروبی 
 1002   زیست فناوری میکروبی 
 1003   زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست فناوری 
 1004   زیست فناوری 
 1005   زیست شناسی - میکروبیولوژی 
 1006   زمین شناسی 
 1007   زمین شناسی_پترولوژی 
 1008   زمین شناسی_پترولوژی 
 1009   پترولوژی 
 1010   زمین شناسی-رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی 
 1011   زمین شناسی-رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی 
 1012   علوم زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی 
 1013   زمین شناسی -چینه و فسیل شناسی 
 1014   زمین شناسی -چینه و فسیل شناسی 
 1015   زمین شناسی - نفت 
 1016   زمین شناسی- مهندسی 
 1017   زمین شناسی- مهندسی 
 1018   زمین شناسی اقتصادی 
 1019   زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی 
 1020   زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ های رسوبی 
 1021   چینه نگاری و دیرینه شناسی 
 1022   رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 
 1023   زمین شناسی مهندسی 
 1024   بیوتکنولوژی 
 1025   ژئوفیزیک-زلزله شناسی 
 1026   ژئوفیزیک-زلزله شناسی 
 1027   ژئوفیزیک-لرزه شناسی 
 1028   ژئوفیزیک-لرزه شناسی 
 1029   ژئوفیزیک-ژئوالکتریک 
 1030   ژئوفیزیک-ژئومغناطیس 
 1031   ژئوفیزیک-گرانی سنجی 
 1032   ژئوفیزیک-گرانی سنجی 
 1033   ژئوفیزیک-الکترومغناطیس 
 1034   هواشناسی‌ 
 1035   هواشناسی‌ 
 1036   علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا 
 1037   اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا 
 1038   بیوشیمی 
 1039   بیوشیمی 
 1040   بیوفیزیک 
 1041   بیوفیزیک 
 1042   بیوانفورماتیک 
 1043   بیوانفورماتیک -علوم ریاضی 
 1044   بیوانفورماتیک -علوم زیستی 
 1045   مطالعات روسیه 
 1046   مطالعات شبه قاره هند 
 1047   مطالعات جهان- مطالعات ژاپن 
 1048   مطالعات جهان (بین الملل) - مطالعات ژاپن 
 1049   مطالعات آمریکای لاتین 
 1050   مطالعات آمریکای شمالی-مطالعات فرهنگی 
 1051   مطالعات آمریکای شمالی 
 1052   مطالعات آمریکای شمالی 
 1053   مطالعات ایران 
 1054   مطالعات بریتانیا 
 1055   مطالعات فرانسه 
 1056   مطالعات کشورهای آلمانی زبان 
 1057   مطالعات جهان - مطالعات مصر 
 1058   مطالعات جهان (بین الملل) - مطالعات مصر 
 1059   مطالعات جهان (بین الملل) - مطالعات جنوب آفریقا 
 1060   مطالعات جهان - مطالعات فلسطین 
 1061   مطالعات جهان (بین الملل) - مطالعات فلسطین 
 1062   مطالعات جهان - مطالعات عراق 
 1063   مطالعات جهان (بین الملل) - مطالعات عراق 
 1064   کارآفرینی 
 1065   مدیریت کارآفرینی-بخش عمومی 
 1066   کارآفرینی - گردشگری 
 1067   کسب و کار الکترونیکی 
 1068   کارآفرینی- سازمانی 
 1069   کارآفرینی- سازمانی 
 1070   کارآفرینی- MBA 
 1071   کارآفرینی - بین الملل 
 1072   کارآفرینی- فناوری اطلاعات 
 1073   کارآفرینی - کسب و کار جدید 
 1074   کارآفرینی - کسب و کار جدید 
 1075   کارآفرینی - گردشگری 
 1076   کارآفرینی- خدمات کشاورزی 
 1077   کارآفرینی-فناوری 
 1078   کارآفرینی-فناوری 
 1079   کارآفرینی- بخش عمومی 
 1080   کارآفرینی- بخش عمومی 
 1081   کارآفرینی- آموزش وترویج کارآفرینی 
 1082   کارآفرینی- توسعه 
 1083   کارآفرینی- توسعه 
 1084   مهندسی کشاورزی-سازه های آبی 
 1085   مهندسی کشاورزی-سازه های آبی 
 1086   مهندسی کشاورزی-آبیاری وزهکشی 
 1087   مهندسی کشاورزی-آبیاری وزهکشی 
 1088   مهندسی کشاورزی-هواشناسی کشاورزی 
 1089   مهندسی کشاورزی-هواشناسی کشاورزی 
 1090   مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 
 1091   مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 
 1092   مهندسی کشاورزی - آب 
 1093   مهندسی کشاورزی - آب - آبیاری و زهکشی 
 1094   مهندسی کشاورزی - آب - سازه های آبی 
 1095   مهندسی کشاورزی - آب - منابع آب 
 1096   علوم و مهندسی آب 
 1097   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 
 1098   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 
 1099   مهندسی کشاورزی- علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک 
 1100   مهندسی کشاورزی- علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک 
 1101   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 
 1102   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 
 1103   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک 
 1104   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک 
 1105   مهندسی کشاورزی -علوم خاک 
 1106   علوم و مهندسی خاک 
 1107   مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی 
 1108   مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی 
 1109   مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 
 1110   مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 
 1111   مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 
 1112   مهندسی مکانیک بیوسیستم 
 1113   مهندسی مکانیک بیوسیستم 
 1114   مهندسی مکانیک بیوسیستم 
 1115   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت 
 1116   مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی ماشین های کشاورزی 
 1117   مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر 
 1118   مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر 
 1119   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت 
 1120   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت 
 1121   مهندسی ماشین های صنایع غذایی 
 1122   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی 
 1123   مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی 
 1124   مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی 
 1125   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی 
 1126   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی- علوم موادغذایی 
 1127   مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-علوم مواد غذایی 
 1128   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی -فناوری تبدیل مواد غذایی 
 1129   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی -فناوری تبدیل مواد غذایی 
 1130   علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی 
 1131   علوم و مهندسی صنایع غذایی 
 1132   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی 
 1133   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی 
 1134   علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی 
 1135   علوم و مهندسی صنایع غذایی- علوم مواد غذایی 
 1136   علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی 
 1137   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک 
 1138   مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) 
 1139   علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 
 1140   مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات 
 1141   مهندسی کشاورزی-زراعت 
 1142   مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات 
 1143   مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی 
 1144   مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی 
 1145   مهندسی کشاورزی- زراعت - اکولوژی گیاهان زراعتی 
 1146   مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه با علفهای هرز 
 1147   زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی 
 1148   علوم و تکنولوژی بذر 
 1149   علوم و تکنولوژی بذر 
 1150   اصلاح نباتات -ژنتیک بیومتری 
 1151   اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی 
 1152   مهندسی کشاورزی - علوم علفهای هرز 
 1153   اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژتتیک 
 1154   مهندسی فضای سبز 
 1155   مهندسی فضای سبز 
 1156   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 
 1157   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 
 1158   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزیها 
 1159   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزیها 
 1160   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی 
 1161   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی 
 1162   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای وعطری 
 1163   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای وعطری 
 1164   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی 
 1165   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی 
 1166   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی محصولات باغبانی 
 1167   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی محصولات باغبانی 
 1168   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 
 1169   مهندسی کشاورزی-علوم دامی 
 1170   علوم دامی -ژنتیک و اصلاح نژاد 
 1171   علوم دامی -ژنتیک و اصلاح نژاد 
 1172   مهندسی کشاورزی- علوم دامی - فیزیولوژی دام 
 1173   مهندسی کشاورزی- علوم دامی - فیزیولوژی دام 
 1174   تغذیه دام -تغذیه نشخوارکنندگان 
 1175   تغذیه دام- تغذیه طیور 
 1176   مهندسی کشاورزی - تغذیه دام 
 1177   مهندسی کشاورزی - علوم دامی- تغذیه دام 
 1178   ژنتیک و اصلاح نژاد دام 
 1179   مهندسی کشاورزی - اصلاح نژاد دام 
 1180   مهندسی کشاورزی-علوم دامی - دام 
 1181   مهندسی کشاورزی-علوم دامی - طیور 
 1182   فیزیولوژی دام- فیزیولوژی رشد 
 1183   علوم دامی - فیزیولوژی دام - تولیدمثل 
 1184   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - اصلاح نژاد دام 
 1185   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - پرورش زنبور عسل 
 1186   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه طیور 
 1187   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان 
 1188   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان 
 1189   مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی 
 1190   مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 
 1191   بیماری شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی 
 1192   حشره شناسی کشاورزی-اکولوژی و کنترل بیولوژیک 
 1193   حشره شناسی کشاورزی - فیزیولوژی و سم شناسی 
 1194   حشره شناسی- بیوسیستماتیک حشرات 
 1195   حشره شناسی- بیوسیستماتیک کنه‌ها 
 1196   بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی 
 1197   بیماری شناسی گیاهی-قارج شناسی و بیماریهای قارچی 
 1198   بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها 
 1199   مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی 
 1200   مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی 
 1201   مهندسی کشاورزی - فیزیولوژی دام 
 1202   بیماری شناسی گیاهی- نماتودشناسی و بیماری های نماتولوژی گیاهی 
 1203   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - غیر نشخوارکنندگان 
 1204   مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی 
 1205   مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی 
 1206   مهندسی اقتصادکشاورزی-اقتصادتولیدومدیریت واحدهای کشاورزی 
 1207   مهندسی اقتصادکشاورزی-اقتصادتولیدومدیریت واحدهای کشاورزی 
 1208   اقتصاد کشاورزی-اقتصادمنابع طبیعی 
 1209   مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 
 1210   مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 
 1211   مهندسی اقتصاد کشاورزی -بازار یابی محصولات کشاورزی 
 1212   مهندسی اقتصاد کشاورزی -بازار یابی محصولات کشاورزی 
 1213   مهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی 
 1214   مهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی 
 1215   مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی 
 1216   مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی 
 1217   مهندسی کشاورزی- اقتصادکشاورزی-تولیدوبازاریابی 
 1218   مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی 
 1219   مهندسی کشاورزی - توسعه روستائی 
 1220   مهندسی کشاورزی - توسعه کشاورزی 
 1221   مهندسی کشاورزی - ترویج کشاورزی 
 1222   مهندسی کشاورزی - ترویج کشاورزی 
 1223   مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزی 
 1224   مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزی 
 1225   مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی - توسعه کشاورزی 
 1226   مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیز داری 
 1227   مهندسی منابع طبیعی - -آبخیزداری‌ 
 1228   مهندسی منابع طبیعی - -آبخیزداری‌ 
 1229   مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری‌ 
 1230   مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری‌ 
 1231   مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی 
 1232   مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی 
 1233   مهندسی منابع طبیعی - مدیریت‌ مناط‌ق‌ بیابانی 
 1234   علوم و مهندسی آبخیزداری - آب 
 1235   علوم و مهندسی آبخیزداری - زمین 
 1236   علوم‌مرتع‌ 
 1237   مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 
 1238   مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 
 1239   مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 
 1240   مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی واکولوژی جنگل 
 1241   مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل 
 1242   علوم جنگل - جنگلداری 
 1243   مهندسی منابع طبیعی - مسائل اجتماعی اقتصادی جنگل 
 1244   علوم جنگل - مهندسی جنگل 
 1245   علوم جنگل - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 
 1246   مهندسی منابع طبیعی - شیلات 
 1247   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 
 1248   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 
 1249   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 
 1250   مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان 
 1251   مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان 
 1252   مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی آبزیان شیلاتی 
 1253   مهندسی منابع طبیعی-شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 
 1254   مهندسی منابع طبیعی-شیلات-بوم شناسی آبزیان 
 1255   مهندسی منابع طبیعی-فرآوری محصولات شیلاتی 
 1256   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - ارزیابی و آمایش 
 1257   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - تنوع زیستی 
 1258   مهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ 
 1259   مهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ 
 1260   مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب 
 1261   مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب 
 1262   مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب 
 1263   مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب 
 1264   مهندسی منابع طبیعی -صنایع خمیر وکاغذ 
 1265   مهندسی منابع طبیعی -صنایع خمیر وکاغذ 
 1266   مهندسی منابع طبیعی -علوم وصنایع چوب وکاغذ-بیولوژی وحفاظت چوب 
 1267   مهندسی چوب و کاغذ- صنایع خمیر و کاغذ 
 1268   مهندسی منابع طبیعی -بیولوژی و آناتومی چوب 
 1269   مهندسی منابع طبیعی -بیولوژی و آناتومی چوب 
 1270   مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنایع چوب و کاغذ-خمیر و کاغذ 
 1271   مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنایع چوب و کاغذ-بیولوژی و حفاظت چوب 
 1272   مهندسی منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ-صنایع خمیر و کاغذ 
 1273   مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب و کاغذ-صنایع چوب 
 1274   مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنایع چوب و کاغذ- صنایع چوب 
 1275   فرآورده های چند سازه چوب 
 1276   مهندسی صنایع مبلمان 
 1277   مهندسی منابع طبیعی - طراحی و مهندسی چوب 
 1278   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - آلودگی های محیط زیست 
 1279   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - آمایش محیط زیست 
 1280   مهندسی منابع طبیعی - فرآورده های چند سازه چوب 
 1281   علوم جنگل - مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل 
 1282   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی 
 1283   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین 
 1284   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست 
 1285   مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان- تولیدات گیاهی ودامی 
 1286   مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان- محیط زیست ومنابع طبیعی 
 1287   مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان- توسعه وعمران مناطق بیابانی 
 1288   مهندسی منابع طبیعی-شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 
 1289   مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی 
 1290   مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی 
 1291   مهندسی کشاورزی- آب 
 1292   مهندسی مکانیک بیوسیستم 
 1293   مهندسی مکانیک بیوسیستم 
 1294   مهندسی مکانیک بیوسیستم 
 1295   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت 
 1296   مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر 
 1297   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت 
 1298   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین های کشاورزی 
 1299   مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) 
 1300   مهندسی کشاورزی - علوم دامی نشخوارکنندگان 
 1301   مهندسی کشاورزی - علوم دامی غیر نشخوارکنندگان 
 1302   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه طیور 
 1303   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - اصلاح نژاد دام 
 1304   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان 
 1305   مهندسی کشاورزی - تغذیه دام 
 1306   مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات 
 1307   مهندسی‌ کشاورزی‌ -زراعت‌ 
 1308   مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات 
 1309   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 
 1310   زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی 
 1311   ژنتیک مولکولی و مهندسی ژتتیک 
 1312   اصلاح نباتات -ژنتیک بیومتری 
 1313   مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی 
 1314   مهندسی‌کشاورزی‌-آبیاری و زهکشی 
 1315   مهندسی‌کشاورزی‌-آبیاری و زهکشی 
 1316   مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 
 1317   مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 
 1318   علوم و مهندسی آب 
 1319   مهندسی کشاورزی - سازه های آبی 
 1320   مهندسی ماشین های صنایع غذایی 
 1321   مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی 
 1322   مهندسی‌کشاورزی‌-بیماری‌شناسی‌گیاهی‌ 
 1323   مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی 
 1324   مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی 
 1325   بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی 
 1326   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی محصولات باغبانی 
 1327   مهندسی تولیدات گیاهی- اصلاح گیاهان باغبانی 
 1328   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 
 1329   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 
 1330   دامپزشکی 
 1331   پاتولوژی 
 1332   انگل شناسی دامپزشکی 
 1333   انگل شناسی دامپزشکی 
 1334   قارچ شناسی 
 1335   ایمنی شناسی 
 1336   باکتری شناسی 
 1337   ویروس شناسی 
 1338   بهداشت و بیماریهای آبزیان 
 1339   بهداشت آبزیان 
 1340   بهداشت آبزیان 
 1341   بهداشت آبزیان 
 1342   فارماکولوژی 
 1343   سم شناسی 
 1344   سم شناسی 
 1345   فیزیولوژی دامپزشکی 
 1346   آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی 
 1347   آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی 
 1348   بافت شناسی مقایسه ای 
 1349   بهداشت و کنترل موادغذایی 
 1350   بهداشت و کنترل موادغذایی 
 1351   اپیدمیولوژی 
 1352   اپیدمیولوژی 
 1353   بهداشت مواد غذایی 
 1354   بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 
 1355   جراحی دامپزشکی 
 1356   بهداشت خوراک دام 
 1357   بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 
 1358   بیماری های داخلی دامهای کوچک 
 1359   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
 1360   پاتولوژی دامپزشکی 
 1361   بیماریهای طیور 
 1362   جراحی دامپزشکی 
 1363   رادیولوژی دامپزشکی 
 1364   مامائی و بیماریهای تولید مثل دام 
 1365   فناوریهای تولید مثل در دامپزشکی 
 1366   مهندسی برق 
 1367   مهندسی برق 
 1368   مهندسی برق -قدرت 
 1369   مهندسی برق -قدرت 
 1370   مهندسی برق -قدرت 
 1371   مهندسی برق‌-مخابرات‌ 
 1372   مهندسی برق‌-مخابرات‌ 
 1373   مهندسی کامپیوتر - سخت افزار 
 1374   مهندسی کامپیوتر -نرم افزار 
 1375   مهندسی کامپیوتر -نرم افزار 
 1376   مهندسی کامپیوتر -نرم افزار 
 1377   مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری 
 1378   مهندسی برق‌-کنترل‌ 
 1379   مهندسی برق‌-کنترل‌ 
 1380   مهندسی برق‌-کنترل‌ 
 1381   مهندسی برق‌-الکترونیک‌ 
 1382   مهندسی برق‌-الکترونیک‌ 
 1383   مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر 
 1384   مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر 
 1385   مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری 
 1386   مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری 
 1387   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک 
 1388   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک 
 1389   مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 
 1390   مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 
 1391   مهندسی برق- مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 
 1392   مهندسی برق- مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 
 1393   مهندسی کامپیوتر 
 1394   مهندسی برق-مخابرات-سیستم 
 1395   مهندسی برق-مخابرات-سیستم 
 1396   مهندسی برق- مخابرات - شبکه 
 1397   مهندسی برق-مخابرات-میدان 
 1398   مهندسی برق-مخابرات-میدان 
 1399   مهندسی برق - مخابرات - رمز 
 1400   مهندسی‌ کامپیوتر-هوش مصنوعی‌- رباتیک 
 1401   مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز 
 1402   مهندسی فناوری اطلاعات 
 1403   مهندسی فناوری اطلاعات 
 1404   نانوفناوری-مهندسی الکترونیک 
 1405   مهندسی برق-الکترونیک- تکنولوژی نیمه هادی 
 1406   مهندسی برق-الکترونیک-مدار وسیستم 
 1407   مهندسی برق-الکترونیک-مدار وسیستم 
 1408   مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی والکترونیک قدرت 
 1409   مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات 
 1410   مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات 
 1411   مهندسی برق - الکترونیک - افرازه و نیمه هادی 
 1412   مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانوالکترونیک 
 1413   مهندسی برق - سیستمهای قدرت 
 1414   مهندسی برق-قدرت-سیستم ها فشارقوی الکتریکی 
 1415   مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک 
 1416   مهندسی برق- بیوالکتریک 
 1417   مهندسی برق - سیستم های دیجیتال 
 1418   مهندسی برق - سیستم های دیجیتال 
 1419   مهندسی برق الکترونیک سیستم های دیجیتال 
 1420   مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک 
 1421   مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی 
 1422   مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال 
 1423   مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 
 1424   مهندسی برق - مخابرات میدان و موج 
 1425   مهندسی برق - مخابرات امن و رمزنگاری 
 1426   مهندسی برق - شبکه های مخابراتی 
 1427   مهندسی عمران‌ عمران‌ 
 1428   مهندسی عمران‌ - سازه‌های‌ هیدرولیکی‌ 
 1429   مهندسی عمران‌ - سازه‌های‌ هیدرولیکی‌ 
 1430   مهندسی عمران‌ - مکانیک‌ خاک‌ وپی‌ 
 1431   مهندسی عمران‌ - مکانیک‌ خاک‌ وپی‌ 
 1432   مهندسی عمران‌ - سازه‌ 
 1433   مهندسی عمران‌ - سازه‌ 
 1434   مهندسی عمران‌ - مهندسی زلزله‌ 
 1435   مهندسی عمران‌ - مهندسی زلزله‌ 
 1436   مهندسی عمران - راه و ترابری 
 1437   مهندسی عمران‌ - راه‌ و ترابری‌ 
 1438   مهندسی عمران‌ - راه‌ و ترابری‌ 
 1439   مهندسی عمران-سازه های دریایی 
 1440   مهندسی عمران-سازه های دریایی 
 1441   مهندسی عمران - مهندسی آب 
 1442   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت 
 1443   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت 
 1444   مهندس عمران‌- مهندسی محیط زیست‌ 
 1445   مهندس عمران‌- مهندسی محیط زیست‌ 
 1446   مهندسی عمران- آب و فاضلاب 
 1447   مهندسی عمران -مهندسی آب - فاضلاب 
 1448   مهندسی عمران -مهندسی آب - منابع آب 
 1449   مهندسی عمران - مهندسی آب - رودخانه 
 1450   مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 
 1451   مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 
 1452   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب 
 1453   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب 
 1454   مهندسی عمران - مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی 
 1455   مهندسی عمران - مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی 
 1456   مهندسی عمران - ژئوتکنیک 
 1457   مهندسی عمران - ژئوتکنیک 
 1458   مهندسی شیمی 
 1459   مهندسی شیمی 
 1460   مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری 
 1461   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی 
 1462   مهندسی شیمی-کاتالیست 
 1463   مهندسی شیمی-انرژی و محیط زیست 
 1464   مهندسی شیمی - محیط زیست 
 1465   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها 
 1466   مهندسی شیمی - طراحی فرآیند 
 1467   مهندسی شیمی-داروسازی 
 1468   مهندسی داروسازی 
 1469   نانوفناوری- مهندسی شیمی 
 1470   مهندسی شیمی‌-مهندسی نفت 
 1471   مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی 
 1472   مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی 
 1473   مهندسی پلیمر 
 1474   مهندسی نفت 
 1475   مهندسی نفت 
 1476   مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر 
 1477   مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر 
 1478   مهندسی فرآوری و انتقال گاز 
 1479   مهندسی پلیمر 
 1480   مهندسی پلیمر 
 1481   مهندسی شیمی – فرآوری و انتقال گاز 
 1482   مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری 
 1483   مهندسی نفت (مخازن) 
 1484   مهندسی نفت- مهندسی بهره برداری 
 1485   مهندسی معدن 
 1486   مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌ 
 1487   مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌ 
 1488   مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌ 
 1489   مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌ 
 1490   مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌ 
 1491   مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌ 
 1492   مهندسی معدن‌-مکانیک‌ سنگ‌ 
 1493   مهندسی معدن‌-مکانیک‌ سنگ‌ 
 1494   مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنی 
 1495   مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنی 
 1496   مهندسی اکتشاف‌ نفت‌ 
 1497   معدن - معدن و محیط زیست 
 1498   مهندسی مکانیک 
 1499   مهندسی مکانیک -طراحی جامدات 
 1500   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 
 1501   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 
 1502   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 
 1503   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 
 1504   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید 
 1505   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید 
 1506   نانوفناوری -مهندسی مکانیک 
 1507   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی-ماشینهای آبی 
 1508   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی-ماشینهای آبی 
 1509   مهندسی مکانیک -ماشینهای آبی 
 1510   مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - مکانیک جامدات 
 1511   مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دینامیک کنترل و ارتعاشات 
 1512   مهندسی متالورژی و مواد 
 1513   مهندسی متالورژی و مواد 
 1514   مهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسی 
 1515   مهندسی مواد-خوردگی‌وحفاظ‌ت‌ازمواد 
 1516   مهندسی مواد-ریخته‌گری‌ 
 1517   مهندسی مواد-شکل‌دادن‌ فلزات‌ 
 1518   مهندسی‌ مواد-جوشکاری‌ 
 1519   مهندسی‌ مواد-استخراج‌ فلزات‌ 
 1520   نانوفناوری-مهندسی مواد 
 1521   مهندسی متالوژی و مواد 
 1522   مهندسی مواد و متالورژی 
 1523   مهندسی کامپیوتر- آلگوریتم ها و محاسبات 
 1524   علوم مهندسی 
 1525   علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطی 
 1526   علوم مهندسی - فیزیک مهندسی 
 1527   علوم مهندسی - ریاضی مهندسی 
 1528   علوم مهندسی - علوم مهندسی محاسباتی 
 1529   مهندسی صنایع 
 1530   مهندسی صنایع 
 1531   مهندسی صنایع 
 1532   مهندسی صنایع-برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستمها 
 1533   MBA- مدیریت عملیات 
 1534   مدیریت کسب و کار MBA- عملیات و زنجیره تامین 
 1535   مهندسی‌ سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی‌ - برنامه ریزی سیستم های انرژی 
 1536   مهندسی‌ سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی‌ - تحقیق در عملیات 
 1537   مهندسی صنایع - 2 
 1538   مهندسی صنایع - 2 
 1539   مهندسی صنایع - (مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه) 
 1540   مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه) 
 1541   مدیریت پروژه - مهندسی نفت و گاز 
 1542   مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین 
 1543   مهندسی صنایع - مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 
 1544   مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها 
 1545   مهندسی صنایع - مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز 
 1546   مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان گرایش برنامه ریزی سیستم های انرژی 
 1547   مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان گرایش تحقیق در عملیات 
 1548   مهندسی عمران- نقشه برداری 
 1549   مهندسی عمران- نقشه برداری 
 1550   مهندسی عمران- نقشه برداری- سنجش ازدور 
 1551   مهندسی عمران- نقشه برداری- سنجش ازدور 
 1552   مهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) 
 1553   مهندسی عمران- نقشه برداری- فتوگرامتری 
 1554   مهندسی عمران- نقشه برداری- فتوگرامتری 
 1555   مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور 
 1556   مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) 
 1557   مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری 
 1558   مهندسی عمران- نقشه برداری- ژئودزی(هیدروگرافی) 
 1559   مهندسی نقشه برداری - ژئودزی گرایش هیدروگرافی 
 1560   مهندسی عمران-نقشه برداری- ژئودزی 
 1561   مهندسی عمران-نقشه برداری- ژئودزی 
 1562   مهندسی نقشه برداری - ژئودزی 
 1563   مهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی 
 1564   مهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی 
 1565   مهندسی شیمی 
 1566   مهندسی صنایع 
 1567   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی 
 1568   مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی 
 1569   مهندسی صنایع- صنایع 
 1570   مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها 
 1571   مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر 
 1572   مهندسی مکانیک 
 1573   مهندسی شیمی 
 1574   مهندسی صنایع 
 1575   مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات 
 1576   مهندسی نفت 
 1577   مهندسی صنایع- صنایع 
 1578   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی 
 1579   مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی 
 1580   مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها 
 1581   مهندسی ‌طراحی محیط‌ زیست‌ 
 1582   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب 
 1583   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب 
 1584   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هوا 
 1585   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هوا 
 1586   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامد 
 1587   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامد 
 1588   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -منابع آب 
 1589   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -منابع آب 
 1590   مهندسی محیط زیست - سواحل 
 1591   علوم محیط زیست 
 1592   مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و محیط زیست 
 1593   مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی)- انرژی و محیط زیست 
 1594   مدیریت در‌ سوانح طبیعی‌ 
 1595   برنامه‌ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست‌ 
 1596   محیط زیست - برنامه ریزی 
 1597   محیط زیست - برنامه ریزی 
 1598   ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
 1599   محیط زیست - آموزش 
 1600   محیط زیست - مدیریت 
 1601   مهندسی انرژیهای جدید پذیر 
 1602   مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی 
 1603   مهندسی سیستم های انرژی - سیستم های انرژی 
 1604   مهندسی سیستم های انرژی- تکنولوژی انرژی 
 1605   مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) - مدلسازی انرژی 
 1606   مهندسی سیستم های انرژی(سامانه های انرژی) - فناوری های انرژی 
 1607   اکوهیدرولوژی 
 1608   مهندسی طبیعت 
 1609   مهندسی پزشکی - بیو متریال 
 1610   مهندسی بافت 
 1611   علوم فنون - بیوتکنولوژی 
 1612   زیست فناوری میکروبی 
 1613   نانوبیوتکنولوژی 
 1614   نانوبیوتکنولوژی 
 1615   مهندسی پزشکی - بیو مواد 
 1616   بیوتکنولوژی-میکروبی 
 1617   مهندسی پزشکی بیومتریال ( بیومواد) 
 1618   مهندسی شیمی - زیست پزشکی 
 1619   مهندسی پزشکی - بیومکانیک 
 1620   زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست 
 1621   مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 
 1622   مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 
 1623   مهندسی هوافضا - سازمان های هوافضایی 
 1624   مهندسی هوا - فضا - جلوبرندگی 
 1625   مهندسی هوا - فضا - جلوبرندگی 
 1626   مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل 
 1627   مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل 
 1628   مهندسی هوا فضا -مهندسی فضایی 
 1629   مهندسی هوا فضا 
 1630   مهندسی فناوری اطلاعات 
 1631   مهندسی سیستم های میکرو نانو الکترومکانیک 
 1632   مهندسی هوا - فضا - طراحی سازه های هوافضائی 
 1633   مهندسی فناوری ماهواره 
 1634   آینده پژوهی 
 1635   مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری 
 1636   مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی 
 1637   مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی 
 1638   مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی 
 1639   سیاستگذاری علم و فناوری 
 1640   مهندسی مکاترونیک 
 1641   مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 
 1642   مهندسی آینده پژوهی 
 1643   مهندسی فناوری اطلاعات IT- شبکه های کامپیوتری 
 1644   مهندسی فناوری اطلاعات IT- مدیریت سیستم های اطلاعاتی 
 1645   علوم تصمیم و مهندسی دانش 
 1646   مهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ای 
 1647   مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ای 
 1648   مهندسی فناوری اطلاعات 
 1649   زبانشناسی رایانشی 
 1650   مهندسی معماری 
 1651   مهندسی معماری 
 1652   معماری‌ منظ‌ر 
 1653   معماری‌ منظ‌ر 
 1654   مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت‌ 
 1655   مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت‌ 
 1656   مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای تاریخی‌ 
 1657   مرمت - مرمت و احیای بنا و بافت های تاریخی 
 1658   معماری‌ 
 1659   معماری‌ 
 1660   انرژی معماری 
 1661   معماری داخلی 
 1662   فناوری معماری - بیونیک 
 1663   فناوری معماری - دیجیتال 
 1664   مهندسی معماری منظر 
 1665   مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی - حفاظت و مرمت میراث شهری 
 1666   مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی - حفاظت و مرمت میراث معماری 
 1667   مطالعات معماری ایران 
 1668   فناوری معماری 
 1669   شهرسازی طراحی شهری 
 1670   شهرسازی 
 1671   مهندسی شهرسازی 
 1672   برنامه ریزی شهری 
 1673   برنامه ریزی منطقه ای 
 1674   مدیریت شهری 
 1675   طراحی شهری 
 1676   نمایش عروسکی‌ 
 1677   سینما 
 1678   ارتباط تصویری 
 1679   ارتباط تصویری 
 1680   نقاشی 
 1681   نقاشی 
 1682   پژوهش هنر 
 1683   پژوهش هنر 
 1684   عکاسی 
 1685   عکاسی 
 1686   تصویرسازی 
 1687   مجسمه سازی 
 1688   تاریخ هنر جهان اسلام 
 1689   تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی 
 1690   طراحی صنعتی 
 1691   طراحی صنعتی 
 1692   ارتباط تصویری 
 1693   نقاشی 
 1694   نمایش- کارگردانی 
 1695   نمایش- بازیگری 
 1696   نمایش عروسکی‌ 
 1697   نمایش عروسکی‌ 
 1698   هنرهای نما یشی-طراحی‏صحنه 
 1699   ادبیات‌ نمایشی‌ 
 1700   ادبیات‌ نمایشی‌ 
 1701   سینما 
 1702   کارگردانی 
 1703   تئاتر 
 1704   نمایش 
 1705   نوازندگی موسیقی ایرانی 
 1706   نوازندگی موسیقی ایرانی 
 1707   نوازندگی موسیقی جهانی 
 1708   نوازندگی موسیقی جهانی 
 1709   آهنگسازی 
 1710   نوازندگی ساز ایرانی 
 1711   نوازندگی ساز ایرانی 
 1712   نوازندگی ساز جهانی 
 1713   نوازندگی ساز جهانی 
 1714   موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) 
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران