رشته های تحصیلی
نام واحد سازمانی
جستجو در عنوان رشته تحصیلی
ردیف عنوان رشته تحصیلی
 1   آبخیزدارى‌ 
 2   آبخیزدارى - آب 
 3   آبخیزدارى - حفاظت خاک 
 4   آبیارى وزهکشى 
 5   ادبیات 
 6   ادبیات‌ نمایشى‌ 
 7   ادبیات ایگور 
 8   ادبیات زبان آلمانى (شبانه ) 
 9   ادبیات زبان انگلیسى (شبانه ) 
 10   ادبیات زبان فرانسه (شبانه) 
 11   ادبیات عرب غیر فعال 
 12   ادبیات عرب(شبانه) 
 13   ادبیات علوم انسانى 
 14   ادبیات فارسى(شبانه) 
 15   ادبیات فرانسه-ادبیات تطبیقى 
 16   ادبیات مقایسه اى(غیرفعال) 
 17   ادبیات نمایشى 
 18   ادیان وعرفان 
 19   ارتباط تصویرى 
 20   ارزشیابى غیر فعال 
 21   اسپانیایى 
 22   استخراج‌ معادن‌ غیرازرغال‌سنگ‌ 
 23   آسیب شناسى ورزشى وحرکات اصلاحى 
 24   اصلاح نباتات 
 25   اصلاح نباتات -ژنتیک بیومترى 
 26   اصلاح نباتات-مهندسى ژنتیک وژنتیک مولکولى 
 27   اطلاعات نظامى 
 28   اقتصاد انرژى 
 29   اقتصاد انرژى وبازاریابى 
 30   اقتصاد بخش عمومى 
 31   اقتصاد پول و بانکدارى 
 32   اقتصاد پول و بانکدارى(غیرفعال) 
 33   اقتصاد ریاضى 
 34   اقتصاد سنجى 
 35   اقتصاد صنعتى 
 36   اقتصاد وتجارت الکترونیک 
 37   اقتصاد(شبانه ) 
 38   اقتصاد(شبانه) 
 39   اقتصادبازرگانى 
 40   اقتصادصنعتى 
 
 
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران