رشته های تحصیلی
نام واحد سازمانی
جستجو در عنوان رشته تحصیلی
ردیف عنوان رشته تحصیلی
 1   مدیریت بازرگانی -بازاریابی 
 2   مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی 
 3   مدیریت اجرایی 
 4   MBA 
 5   حسابداری 
 6   توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 
 7   علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 
 8   مدیریت اجرائی-مدیریت بازاریابی و صادارت 
 9   مدیریتMBA - بازاریابی 
 10   مدیریت MBA - استراتژیک 
 11   مدیریت مالی 
 12   مدیریت- مدیریت مالی 
 13   مدیریت صنعتی - تولید 
 14   مدیریت- مدیریت رسانه ای 
 15   کارآفرینی-کسب و کار جدید 
 16   مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک 
 17   روانشناسی تربیتی 
 18   مشاوره - مشاوره خانواده 
 19   مدیریت امور شهری 
 20   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی 
 21   مدیریت دولتی 
 22   اقتصاد انرژی 
 23   علوم اقتصادی 
 24   مدیریت_مدیریت منابع انسانی 
 25   مدیریت _ رفتار سازمانی 
 26   مدیریت_مدیریت سیستم ها 
 27   مدیریت - مدیریت بازاریابی بین الملل 
 28   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 29   مدیریت صنعتی - تولید 
 30   مدیریت آموزشی 
 31   مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی 
 32   مدیریت دولتی - رفتار سازمانی 
 33   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 
 34   روانشناسی بالینِی 
 35   حقوق خصوصی 
 36   حقوق جزا و جرم شناسی 
 37   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 38   حقوق عمومی 
 39   زبان وادبیات انگلیسی 
 40   آموزش زبان انگلیسی 
 41   علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی 
 42   علوم سیاسی 
 43   حقوق تجارت بین الملل 
 44   ژئومورفولوژی - مدیریت محیطی 
 45   سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاک 
 46   سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 
 47   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 48   علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی 
 49   مهندسی کشاورزی - اصلاح نژاد دام 
 50   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی 
 51   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 
 52   مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 
 53   مهندسی کشاورزی-سازه های آبی 
 54   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی 
 55   مهندسی عمران‌-محیط زیست‌ 
 56   ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
 57   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب 
 58   مهندسی معماری 
 59   برنامه ریزی شهری 
 60   معماری‌ 
 61   نانوشیمی 
 62   شیمی کاربردی 
 63   علوم وفناوری نانو- نانو شیمی 
 64   علوم اقتصادی 
 65   مدیریت آموزشی 
 66   تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 67   کارآفرینی- کسب و کار جدید 
 68   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 69   مدیریت MBA - استراتژی 
 70   حسابداری 
 71   مدیریت مالی 
 72   مدیریت صنعتی 
 73   مدیریت رسانه 
 74   مدیریت منابع انسانی 
 75   مدیریت بازرگانی 
 76   مدیریت دولتی 
 77   مدیریت اجرایی 
 78   مدیریت امور شهری 
 79   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 80   جغرافیای سیاسی 
 81   مدیریت بازرگانی_ مدیریت سیاستگذاری بازرگانی 
 82   مدیریت _مدیریت تولید و عملیات 
 83   مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 
 84   مدیریت-مدیریت منابع انسانی 
 85   مدیریت- مدیریت مالی 
 86   مدیریت تکنولوژی 
 87   مدیریت- مدیریت رسانه ای 
 88   مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی 
 89   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی 
 90   تربیت بدنی وعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی 
 91   جامعه شناسی 
 92   رشد و تکامل‌ و یادگیری‌ حرکتی‌ 
 93   برنامه ریزی و مدیریت ورزشی 
 94   روانشناسی بالینِی 
 95   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 96   مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 
 97   تربیت بدنی و علوم ورزشی - برنامه ریزی و مدیریت ورزشی 
 98   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی 
 99   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 
 100   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 101   جامعه شناسی 
 102   علوم ارتباطات اجتماعی 
 103   مدیریت- تحقیق در عملیات 
 104   مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی بین الملل 
 105   مدیریت ورزشی 
 106   آموزش زبان انگلیسی 
 107   زبان وادبیات انگلیسی 
 108   حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 
 109   حقوق بین الملل 
 110   حقوق خصوصی 
 111   الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 112   زبان و ادبیات فارسی 
 113   حقوق عمومی 
 114   حقوق بین الملل عمومی 
 115   حقوق جزا و جرم شناسی 
 116   مهندسی برق-مخابرات-سیستم 
 117   مهندسی صنایع- صنایع 
 118   مهندسی مکاترونیک 
 119   مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و میط زیست 
 120   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید 
 121   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 
 122   مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 
 123   مهندسی صنایع 
 124   مهندسی شیمی-داروسازی 
 125   مهندسی طراحی محیط زیست 
 126   مهندسی متالورژی و مواد 
 127   مهندسی داروسازی 
 128   برنامه ریزی شهری 
 129   طراحی شهری 
 130   ارتباط تصویری 
 131   طراحی صنعتی 
 132   مهندسی معماری 
 133   محیط زیست - برنامه ریزی 
 134   علوم سیاسی 
 135   علوم سیاسی -مسائل ایران 
 136   علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی 
 137   علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی 
 138   علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومی 
 139   روابط بین الملل 
 140   حقوق عمومی 
 141   حقوق بین الملل عمومی 
 142   حقوق بشر 
 143   حقوق نفت و گاز 
 144   حقوق بین الملل 
 145   حقوق 
 146   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 147   حقوق جزا و جرم شناسی 
 148   حقوق خصوصی 
 149   حقوق مالکیت فکری 
 150   حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 
 151   حقوق پزشکی 
 152   حقوق هوایی 
 153   مطالعات منطقه ای -مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز 
 154   مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا 
 155   مطالعات منطقه ای-مطالعات آمریکای شمالی 
 156   مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا 
 157   مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه 
 158   مدیریت رسانه 
 159   مدیریت امور شهری 
 160   مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی 
 161   مدیریت ورزشی 
 162   کارآفرینی 
 163   کارآفرینی- سازمانی 
 164   کارآفرینی- کسب و کار جدید 
 165   مدیریت تکنولوژی 
 166   مدیریت دولتی 
 167   مدیریت آموزشی 
 168   مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها 
 169   مدیریت دولتی - مدیریت تحول 
 170   مدیریت اجرایی 
 171   مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی 
 172   مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی 
 173   مدیریت دولتی- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی 
 174   مدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
 175   مدیریت-مدیریت منابع انسانی 
 176   مدیریت منابع انسانی- مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی 
 177   مدیریت بازرگانی 
 178   مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 
 179   مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی وتوسعه 
 180   مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه 
 181   مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 
 182   مدیریت بازرگانی - بازاریابی 
 183   مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی 
 184   مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی 
 185   مدیریت - مدیریت رفتارسازمانی 
 186   مدیریت بازرگانی- مدیریت داخلی 
 187   مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول 
 188   مدیریت منابع انسانی- مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی(آموزش محور) 
 189   مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک 
 190   مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی 
 191   مدیریت اجرایی -مدیریت بازاریابی وصادرات 
 192   مدیریت بازگانی - بازرگانی بین المللی 
 193   مدیریت دولتی - مدیریت سیستم های اطلاعاتی 
 194   مدیریت - تحقیق در عملیات 
 195   مدیریت _مدیریت تولید و عملیات 
 196   مدیریت_مدیریت سیستم ها 
 197   مدیریت- مدیریت مالی 
 198   مالی - حقوق مالی 
 199   مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی 
 200   مدیریت- مدیریت رسانه ای 
 201   حسابداری 
 202   مدیریت بازرگانی 
 203   مدیریت ورزشی 
 204   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 205   برنامه ریزی آمایش سرزمین 
 206   مدیریت کسب و کار MBA- بازاریابی 
 207   مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی 
 208   روانشناسی بالینِی 
 209   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 210   مدیریت MBA - سیستم های اطلاعاتی مدیریت 
 211   مدیریت دولتی - مدیریت سیستم های اطلاعاتی(آموزش محور) 
 212   مدیریت MBA - استراتژی 
 213   مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 
 214   مدیریت صنعتی - تولید 
 215   مدیریت مالی 
 216   مدیریت فناوری اطلاعات 
 217   حقوق کیفری و جرم شناسی 
 218   حقوق 
 219   حقوق جزا و جرم شناسی 
 220   حقوق خصوصی 
 221   حقوق عمومی 
 222   حقوق تجارت بین الملل 
 223   حقوق بین الملل عمومی 
 224   حقوق نفت و گاز 
 225   حقوق بین الملل 
 226   حقوق مالکیت فکری 
 227   حقوق ثبت اسناد و املاک 
 228   فقه و حقوق اقتصادی 
 229   فلسفه 
 230   فلسفه دین 
 231   کلام امامیه 
 232   شیعه شناسی - کلام 
 233   الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث 
 234   الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 235   مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام 
 236   مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی 
 237   مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی 
 238   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 239   الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان 
 240   علوم قرآن و حدیث 
 241   زبان و ادبیات عرب 
 242   مترجمی زبان عربی 
 243   زبان و ادبیات عربی 
 244   زبان و ادبیات عرب 
 245   الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث 
 246   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 247   مهندسی صنایع - صنایع 
 248   مهندسی فناوری اطلاعات(IT) 
 249   مهندسی کامپیوتر -نرم افزار 
 250   مهندسی معماری 
 251   مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات 
 252   مهندسی صنایع 
 253   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 254   جغرافیای سیاسی 
 255   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی 
 256   فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 
 257   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 
 258   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- رفتار حرکتی 
 259   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی 
 260   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- مدیریت ورزشی 
 261   روانشناسی عمومی 
 262   علوم اقتصادی 
 263   مدیریت کسب و کار MBA - بازاریابی 
 264   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 265   مدیریت (MBA) - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی 
 266   حسابداری 
 267   مدیریت صنعتی 
 268   مدیریت مالی 
 269   مدیریت (MBA) - مدیریت مالی 
 270   مدیریت (MBA) - استراتژیک 
 271   مدیریت کسب و کار MBA - استراتژی 
 272   مدیریت- مدیریت مالی 
 273   مدیریت- تحقیق در عملیات 
 274   مدیریت- تولید عملیات 
 275   مدیریت- مدیریت رسانه ای 
 276   مدیریت_مدیریت منابع انسانی 
 277   مدیریت بازرگانی 
 278   رشدوتکامل‌ ویادگیری‌ حرکتی‌ 
 279   برنامه ریزی گردشگری(توریسم) 
 280   مدیریت بازرگانی 
 281   مدیریت جهانگردی 
 282   مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی 
 283   مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 
 284   برنامه ریزی و مدیریت ورزشی 
 285   مدیریت رسانه 
 286   مدیریت اجرایی 
 287   مدیریت بازرگانی_ مدیریت سیاستگذاری بازرگانی 
 288   مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 
 289   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 290   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - رشد حرکتی 
 291   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی 
 292   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 293   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 
 294   حقوق خصوصی 
 295   آموزش زبان انگلیسی 
 296   زبان وادبیات انگلیسی 
 297   حقوق بین الملل 
 298   حقوق عمومی 
 299   زبان و ادبیات فارسی 
 300   حقوق بین الملل عمومی 
 301   حقوق جزا و جرم شناسی 
 302   حقوق تجاری - اقتصادی بین المللی 
 303   روانشناسی تربیتی 
 304   حقوق نفت و گاز 
 305   زیست شناسی - علوم سلولی وملکولی 
 306   نانوشیمی 
 307   بیوانفورماتیک 
 308   ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
 309   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 
 310   مهندسی نفت ‌-مخازن‌هیدروکربوری‌ 
 311   مهندسی صنایع- صنایع 
 312   مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات 
 313   مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر 
 314   مهندسی پلیمر 
 315   مهندسی مکاترونیک 
 316   مهندسی طراحی محیط زیست 
 317   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها 
 318   مهندسی عمران‌ - سازه‌ 
 319   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید 
 320   مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی 
 321   مهندسی نفت (مخازن) 
 322   مهندسی عمران - مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی 
 323   مهندسی صنایع 
 324   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب 
 325   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هوا 
 326   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -منابع آب 
 327   مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 
 328   مهندسی هوا فضا - مهندسی فضایی 
 329   ارتباط تصویری 
 330   طراحی صنعتی 
 331   مهندسی معماری 
 332   معماری 
 333   آهنگسازی 
 334   طراحی شهری 
 335   برنامه ریزی شهری 
 336   انرژی معماری 
 337   معماری داخلی 
 338   علوم اجتماعی 
 339   علوم ارتباط‌ات‌اجتماعی‌ 
 340   علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی 
 341   پژوهش علوم‌ اجتماعی‌ 
 342   جامعه شناسی 
 343   مطالعات زنان 
 344   مطالعات جوانان 
 345   جامعه شناسی-نظری فرهنگی 
 346   جامعه شناسی-مسائل اجتماعی ایران 
 347   جامعه شناسی توسعه روستایی 
 348   جامعه شناسی- اقتصاد توسعه 
 349   جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 
 350   جامعه شناسی - توسعه اجتماعی روستایی 
 351   علوم اجتماعی_ مردم شناسی 
 352   علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی 
 353   برنامه ریزی گردشگری(توریسم) 
 354   علوم اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی 
 355   علوم اجتماعی - جمعیت شناسی 
 356   علوم ارتباطات اجتماعی 
 357   مطالعات فرهنگی ورسانه 
 358   علوم ارتباطات 
 359   دانش اجتماعی مسلمین 
 360   فلسفه علوم اجتماعی 
 361   علوم اجتماعی - مردم شناسی 
 362   مردم شناسی 
 363   علوم اجتماعی - توسعه روستایی - توسعه اجتماعی 
 364   علوم اجتماعی - توسعه روستایی - مدیریت توسعه 
 365   زبانشناسی همگانی 
 366   زبان و ادبیات فارسی 
 367   زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانی 
 368   زبان و ادبیات فارسی - ادبیات حماسی 
 369   زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی 
 370   فلسفه 
 371   فلسفه غرب 
 372   فلسفه- فلسفه عصرجدید 
 373   فلسفه - فلسفه معاصر 
 374   فلسفه - فلسفه یونان وقرون وسطی 
 375   باستان شناسی 
 376   باستان شناسی -دوران اسلامی 
 377   باستان شناسی -دوران تاریخی 
 378   باستان شناسی -پیش از تاریخ 
 379   تاریخ 
 380   تاریخ ایران باستان 
 381   تاریخ ایران اسلامی 
 382   تاریخ - تاریخ اسلام 
 383   تاریخ-مطالعات خلیج فارس 
 384   تاریخ-مطالعات قفقازوآسیای مرکزی 
 385   تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام 
 386   تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام 
 387   تاریخ-اسناد ومدارک آرشیوی 
 388   زبان و ادبیات عرب 
 389   مترجمی زبان عربی 
 390   زبان و ادبیات عربی 
 391   فرهنگ و زبانهای باستانی 
 392   ایران شناسی 
 393   ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 
 394   فلسفه و حکمت اسلامی 
 395   فلسفه دین 
 396   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی 
 397   فلسفه و کلام اسلامی 
 398   الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی 
 399   ادیان وعرفان 
 400   الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان 
 401   تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
 402   الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
 403   فقه و مبانی حقو ق اسلامی 
 404   الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی 
 405   الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث 
 406   علوم قرآن و حدیث 
 407   فقه شافعی 
 408   تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام 
 409   تاریخ علم -ریاضی در جهان اسلام 
 410   تاریخ علم-فیزیک وفناوری در جهان اسلام 
 411   حسابداری 
 412   حسابرسی 
 413   مدیریت دولتی 
 414   مدیریت دولتی - رفتار سازمانی 
 415   مدیریت دولتی-منابع انسانی 
 416   مدیریت دولتی- تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 
 417   مدیریت توسعه 
 418   مدیریت دولتی - مدیریت تحول 
 419   مدیریت در سازمان با رویکرد اسلامی 
 420   مدیریت امور شهری 
 421   مدیریت بازرگانی 
 422   مدیریت بازرگانی -بازاریابی 
 423   مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی 
 424   مدیریت بازرگانی- بیمه 
 425   مدیریت بازرگانی_ مدیریت سیاستگذاری بازرگانی 
 426   مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 
 427   مدیریت بازرگانی- منابع انسانی 
 428   مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی 
 429   مدیریت منابع انسانی (آموزش محور) 
 430   مدیریت-مدیریت رسانه 
 431   مدیریت رسانه 
 432   مدیریت_ بازاریابی 
 433   مدیریت صنعتی 
 434   مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 
 435   مدیریت صنعتی - تولید 
 436   مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری 
 437   مدیریت تکنولوژی 
 438   مدیریت - تحقیق در عملیات 
 439   مدیریت _مدیریت تولید و عملیات 
 440   مدیریت_سیاستگذاری در بخش عمومی 
 441   مدیریت _ رفتار سازمانی 
 442   مدیریت مالی 
 443   مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 
 444   مالی 
 445   مالی - حقوق مالی 
 446   مالی - بیمه 
 447   مالی- مهندسی مالی 
 448   مالی - مالی بین المللی 
 449   مهندسی مالی 
 450   مدیریت_مالی 
 451   مدیریت فن آوری اطلاعات 
 452   مدیریت فناوری اطلاعات - هوشمندی کسب و کار 
 453   مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 
 454   مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 
 455   مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک 
 456   مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش 
 457   مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی 
 458   مدیریتMBA 
 459   مدیریتMBA - بازاریابی 
 460   مدیریتMBA - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی 
 461   مدیریت MBA - استراتژی 
 462   مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی 
 463   مدیریت MBA - سیستم های اطلاعاتی مدیریت 
 464   مدیریت کسب و کارهای کوچک 
 465   مدیریت اجرایی 
 466   مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک 
 467   مدیریت_مدیریت منابع انسانی 
 468   مدیریت _ رفتار سازمانی 
 469   مدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
 470   مدیریت منابع انسانی- مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی 
 471   مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی بین الملل 
 472   مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی 
 473   مدیریت منابع انسانی 
 474   مدیریت _ رفتار سازمانی 
 475   علوم اقتصادی 
 476   اقتصادنظری 
 477   علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 
 478   علوم اقتصادی 
 479   علوم اقتصادی - اقتصاد سنجی 
 480   علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 
 481   توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 
 482   بانکداری اسلامی 
 483   علوم اقتصادی - اقتصاد پولی 
 484   علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی 
 485   اقتصاد اسلامی 
 486   علوم اقتصادی-اقتصادمحیط زیست 
 487   اقتصاد انرژی 
 488   علوم اقتصادی - اقتصاد منابع 
 489   علوم ورزشی - علوم انسانی ورزش 
 490   علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش 
 491   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی 
 492   رشدوتکامل‌ ویادگیری‌ حرکتی‌ 
 493   رفتار حرکتی 
 494   رفتار حرکتی - رشد حرکتی 
 495   رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی 
 496   رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی 
 497   رفتار حرکتی - کنترل حرکتی 
 498   تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی 
 499   فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی 
 500   فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس 
 501   فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 
 502   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - فیزیولوژی‌ورزشی‌ 
 503   فیزیولوژی‌ ورزشی‌ 
 504   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 505   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 506   تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 
 507   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی 
 508   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 
 509   تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 
 510   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 
 511   مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش 
 512   مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 
 513   مدیریت ورزشی - مدیریت رویداد های ورزشی 
 514   تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
 515   تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ تربیت‌بدنی‌ 
 516   تربیت بدنی وعلوم ورزشی- روانشناسی ورزشی 
 517   مدیریت ورزشی 
 518   زبان وادبیات انگلیسی 
 519   آموزش زبان انگلیسی 
 520   زبان انگلیسی 
 521   مترجمی زبان انگلیسی 
 522   زبان فرانسه - گرایش ادبی 
 523   زبان وادبیات فرانسه 
 524   مترجمی زبان فرانسه 
 525   ادبیات فرانسه-ادبیات تطبیقی 
 526   آموزش زبان فرانسه 
 527   ادبیات فرانسه 
 528   مترجمی زبان آلمانی 
 529   آموزش زبان آلمانی 
 530   زبان و ادبیات آلمانی 
 531   زبان روسی 
 532   مترجمی زبان روسی 
 533   آموزش زبان روسی 
 534   زبان وادبیات روسی 
 535   زبان و ادبیات اردو 
 536   زبان و ادبیات ایتالیایی 
 537   زبان ایتالیایی 
 538   زبان و ادبیات اردو 
 539   زبان و ادبیات ژاپنی 
 540   زبان اسپانیایی 
 541   زبان و ادبیات اسپانیایی 
 542   مدرسی معارف اسلامی- اخلاق اسلامی 
 543   مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی 
 544   مدرسی معارف اسلامی- انقلاب اسلامی 
 545   مدرسی معارف اسلامی- تاریخ وتمدن اسلامی 
 546   مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام 
 547   جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی 
 548   جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی 
 549   ژئومورفولوژی 
 550   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کاربردی 
 551   ژئومورفولوژی- هیدروژئو مورفولوژی در برنامه ریزی محیطی 
 552   مخاطرات محیطی - گرایش انسانی 
 553   مخاطرات محیطی - گرایش طبیعی 
 554   آب و هواشناسی 
 555   ژئومورفولوژی - مدیریت محیطی 
 556   ژئومورفولوژی - نظری 
 557   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزی 
 558   آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی ماهواره ای 
 559   آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی شهری 
 560   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی دیرینه 
 561   آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی سینوپتیک 
 562   جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
 563   جغرافیاو برنامه ریزی روستائی 
 564   جغرافیای سیاسی 
 565   جغرافیا- برنامه ریزی توریسم 
 566   جغرافیای انسانی -جغرافیای شهری 
 567   برنامه ریزی آمایش سرزمین 
 568   جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری - برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری 
 569   جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری - برنامه ریزی گردشگری (منطقه ای) 
 570   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا 
 571   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدار روستایی 
 572   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی 
 573   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی 
 574   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی 
 575   جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری 
 576   جغرافیا و برنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی شهری 
 577   جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن 
 578   سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی 
 579   سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاک 
 580   سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 
 581   سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستایی 
 582   جغرافیای سیاسی 
 583   جغرافیای سیاسی - جنوب غرب آسیا 
 584   جغرافیای سیاسی - سازمان سیاسی فضا 
 585   روانشناسی تربیتی 
 586   راهنمایی و مشاوره _ مشاوره 
 587   مشاوره مدرسه 
 588   مشاوره خانواده 
 589   تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش 
 590   فلسفه تعلیم و تربیت 
 591   فلسفه تعلیم و تربیت - برنامه ریزی درسی 
 592   آموزش بزرگسالان 
 593   تحقیقات آموزشی 
 594   علوم تربیتی _ تکنولوژی آموزشی 
 595   علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی 
 596   سنجش آموزش 
 597   سنجش و اندازه گیری 
 598   برنامه ریزی آموزشی 
 599   مدیریت آموزشی 
 600   علوم تربیتی _ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
 601   آموزش عالی -اقتصاد و مدیریت مالی 
 602   مدیریت آموزش عالی 
 603   روانشناسی 
 604   روانشناسی بالینِی 
 605   روانشناسی سلامت 
 606   روان شناسی 
 607   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
 608   علوم‌ کتابداری‌ و اط‌لاع‌رسانی‌ 
 609   کتابداری 
 610   علوم کتابداری و اطلاع رسانی - کتابخانه های آموزشگاهی 
 611   علوم کتابداری و اطلاع رسانی - کتابخانه های دانشگاهی 
 612   علوم کتابداری و اطلاع رسانی - کتابخانه های عمومی 
 613   مطالعات آرشیوی 
 614   علم اطلاعات و دانش شناسی 
 615   علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات 
 616   علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهی 
 617   علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی 
 618   علم سنجی 
 619   علم اطلاعات و دانش شناسی - کتابخانه های آموزشگاهی 
 620   علم اطلاعات و دانش شناسی - بازیابی اطلاعات و دانش 
 621   فیزیک 
 622   فیزیک‌- حالت‌ جامد 
 623   فیزیک‌-اتمی‌ملکولی‌ 
 624   فیزیک‌-هسته‌ای‌ 
 625   فیزیک -ذرات بنیادی 
 626   نانوفیزیک 
 627   فیزیک-گرانش و فیریک نجومی 
 628   فیزیک - اتمی 
 629   فیزیک مهندسی 
 630   شیمی 
 631   شیمی کاربردی 
 632   شیمی تجزیه 
 633   شیمی آلی 
 634   شیمی معدنی 
 635   شیمی فیزیک 
 636   نانوشیمی 
 637   شیمی-پلیمر 
 638   نانوشیمی نظری 
 639   نانو مواد معدنی 
 640   نانو شیمی پلیمر 
 641   علوم وفناوری نانو- نانو شیمی 
 642   شیمی-شیمی پلیمر 
 643   شیمی محض 
 644   شیمی-الکتروشیمی 
 645   نانوشیمی - سوپرامولکول 
 646   فیتوشیمی 
 647   شیمی تجزیه (پژوهش محور) 
 648   ریاضی‌محض‌ 
 649   ریاضی‌ کاربردی‌ 
 650   علوم کامپیوتر 
 651   آمار 
 652   ریاضی محض- جبر جابجائی 
 653   ریاضیات و کاربردها 
 654   آمار و کاربردها 
 655   آمار ریاضی 
 656   زیست‌ شناسی‌- علوم‌گیاهی‌ 
 657   زیست‌ شناسی‌- علوم‌جانوری‌ 
 658   زیست‌ شناسی‌ علوم میکروبیولوژی‌ 
 659   زیست‌شناسی‌-علوم‌سلولی‌مولکولی‌ 
 660   زیست‌ شناسی‌-علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی 
 661   زیست‌شناسی سلولی ملکولی- گرایش میکروبیولوژی 
 662   زیست‌شناسی-علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری 
 663   زیست‌شناسی-علوم گیاهی- بیوسیستماتیک گیاهی 
 664   زیست‌شناسی-علوم جانوری- بیوسیستماتیک جانوری 
 665   زیست‌ شناسی‌-علوم گیاهی- اکولوژی سیستماتیک 
 666   زیست‌شناسی-علوم جانوری - تکوینی جانوری 
 667   زیست‌شناسی-علوم گیاهی- سیستماتیک گیاهی 
 668   زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژی 
 669   زیست شناسی -سلولی تکوینی 
 670   زیست‌شناسی سلولی ملکولی 
 671   زیست‌شناسی سلولی ملکولی-گرایش علوم سلولی و مولکولی 
 672   زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - میکروبی 
 673   زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا 
 674   زیست فناوری میکروبی 
 675   زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست فناوری 
 676   زیست فناوری 
 677   زیست شناسی - میکروبیولوژی 
 678   زمین شناسی 
 679   زمین شناسی_پترولوژی 
 680   زمین شناسی-رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی 
 681   زمین شناسی -چینه و فسیل شناسی 
 682   زمین شناسی - نفت 
 683   زمین شناسی- مهندسی 
 684   زمین شناسی اقتصادی 
 685   زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی 
 686   زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ های رسوبی 
 687   بیوتکنولوژی 
 688   ژئوفیزیک-زلزله شناسی 
 689   ژئوفیزیک-لرزه شناسی 
 690   ژئوفیزیک-ژئوالکتریک 
 691   ژئوفیزیک-ژئومغناطیس 
 692   ژئوفیزیک-گرانی سنجی 
 693   ژئوفیزیک-الکترومغناطیس 
 694   هواشناسی‌ 
 695   علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا 
 696   بیوشیمی 
 697   بیوفیزیک 
 698   بیوانفورماتیک 
 699   بیوانفورماتیک -علوم ریاضی 
 700   بیوانفورماتیک -علوم زیستی 
 701   مطالعات روسیه 
 702   مطالعات شبه قاره هند 
 703   مطالعات جهان- مطالعات ژاپن 
 704   مطالعات آمریکای لاتین 
 705   مطالعات آمریکای شمالی 
 706   مطالعات ایران 
 707   مطالعات بریتانیا 
 708   مطالعات فرانسه 
 709   مطالعات کشورهای آلمانی زبان 
 710   مطالعات جهان - مطالعات مصر 
 711   مطالعات جهان (بین الملل) - مطالعات جنوب آفریقا 
 712   مطالعات جهان - مطالعات فلسطین 
 713   مطالعات جهان - مطالعات عراق 
 714   کارآفرینی 
 715   مدیریت کارآفرینی-سازمانی 
 716   مدیریت کارآفرینی-بخش عمومی 
 717   کارآفرینی - گردشگری 
 718   کسب و کار الکترونیکی 
 719   کارآفرینی- سازمانی 
 720   کارآفرینی- MBA 
 721   کارآفرینی - بین الملل 
 722   کارآفرینی- فناوری اطلاعات 
 723   کارآفرینی - کسب و کار جدید 
 724   کارآفرینی - گردشگری 
 725   کارآفرینی- خدمات کشاورزی 
 726   کارآفرینی-فناوری 
 727   کارآفرینی- بخش عمومی 
 728   کارآفرینی- آموزش وترویج کارآفرینی 
 729   کارآفرینی- توسعه 
 730   مهندسی کشاورزی-سازه های آبی 
 731   مهندسی کشاورزی-آبیاری وزهکشی 
 732   مهندسی کشاورزی-هواشناسی کشاورزی 
 733   مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 
 734   مهندسی کشاورزی - آب 
 735   مهندسی کشاورزی - آب - آبیاری و زهکشی 
 736   مهندسی کشاورزی - آب - سازه های آبی 
 737   مهندسی کشاورزی - آب - منابع آب 
 738   علوم و مهندسی آب 
 739   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 
 740   مهندسی کشاورزی- علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک 
 741   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 
 742   مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک 
 743   مهندسی کشاورزی -علوم خاک 
 744   علوم و مهندسی خاک 
 745   مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی 
 746   مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 
 747   مهندسی مکانیک بیوسیستم 
 748   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت 
 749   مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی ماشین های کشاورزی 
 750   مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر 
 751   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت 
 752   مهندسی ماشین های صنایع غذایی 
 753   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی 
 754   مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی 
 755   مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی 
 756   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی 
 757   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی- علوم موادغذایی 
 758   مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-علوم مواد غذایی 
 759   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی -فناوری تبدیل مواد غذایی 
 760   علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی 
 761   علوم و مهندسی صنایع غذایی 
 762   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی 
 763   مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی 
 764   علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی 
 765   علوم و مهندسی صنایع غذایی- علوم مواد غذایی 
 766   علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی 
 767   مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات 
 768   مهندسی کشاورزی-زراعت 
 769   مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات 
 770   مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی 
 771   مهندسی کشاورزی- زراعت - اکولوژی گیاهان زراعتی 
 772   مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه با علفهای هرز 
 773   زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی 
 774   علوم و تکنولوژی بذر 
 775   اصلاح نباتات -ژنتیک بیومتری 
 776   اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی 
 777   مهندسی کشاورزی - علوم علفهای هرز 
 778   اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژتتیک 
 779   مهندسی فضای سبز 
 780   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 
 781   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزیها 
 782   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی 
 783   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای وعطری 
 784   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی 
 785   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی محصولات باغبانی 
 786   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 
 787   مهندسی کشاورزی-علوم دامی 
 788   علوم دامی -ژنتیک و اصلاح نژاد 
 789   مهندسی کشاورزی- علوم دامی - فیزیولوژی دام 
 790   تغذیه دام -تغذیه نشخوارکنندگان 
 791   تغذیه دام- تغذیه طیور 
 792   مهندسی کشاورزی - تغذیه دام 
 793   مهندسی کشاورزی - علوم دامی- تغذیه دام 
 794   ژنتیک و اصلاح نژاد دام 
 795   مهندسی کشاورزی - اصلاح نژاد دام 
 796   مهندسی کشاورزی-علوم دامی - دام 
 797   مهندسی کشاورزی-علوم دامی - طیور 
 798   فیزیولوژی دام- فیزیولوژی رشد 
 799   علوم دامی - فیزیولوژی دام - تولیدمثل 
 800   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - اصلاح نژاد دام 
 801   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - پرورش زنبور عسل 
 802   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه طیور 
 803   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان 
 804   مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی 
 805   مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 
 806   حشره شناسی کشاورزی 
 807   بیماری شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی 
 808   حشره شناسی کشاورزی-اکولوژی و کنترل بیولوژیک 
 809   حشره شناسی کشاورزی - فیزیولوژی و سم شناسی 
 810   حشره شناسی- بیوسیستماتیک حشرات 
 811   حشره شناسی- بیوسیستماتیک کنه‌ها 
 812   بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی 
 813   بیماری شناسی گیاهی-قارج شناسی و بیماریهای قارچی 
 814   بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها 
 815   مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی 
 816   مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی 
 817   مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی 
 818   مهندسی اقتصادکشاورزی-اقتصادتولیدومدیریت واحدهای کشاورزی 
 819   اقتصاد کشاورزی-اقتصادمنابع طبیعی 
 820   مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 
 821   مهندسی اقتصاد کشاورزی -بازار یابی محصولات کشاورزی 
 822   مهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی 
 823   مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی 
 824   مهندسی کشاورزی- اقتصادکشاورزی-تولیدوبازاریابی 
 825   مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی 
 826   مهندسی کشاورزی - توسعه روستائی 
 827   مهندسی کشاورزی - توسعه کشاورزی 
 828   مهندسی کشاورزی - ترویج کشاورزی 
 829   مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزی 
 830   مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی - توسعه کشاورزی 
 831   مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیز داری 
 832   مهندسی منابع طبیعی - -آبخیزداری‌ 
 833   مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری‌ 
 834   مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی 
 835   مهندسی منابع طبیعی - مدیریت‌ مناط‌ق‌ بیابانی 
 836   علوم و مهندسی آبخیزداری - آب 
 837   علوم و مهندسی آبخیزداری - زمین 
 838   علوم‌مرتع‌ 
 839   مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 
 840   مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی واکولوژی جنگل 
 841   مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل 
 842   علوم جنگل - جنگلداری 
 843   مهندسی منابع طبیعی - مسائل اجتماعی اقتصادی جنگل 
 844   علوم جنگل - مهندسی جنگل 
 845   علوم جنگل - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 
 846   مهندسی منابع طبیعی - شیلات 
 847   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 
 848   مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان 
 849   مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی آبزیان شیلاتی 
 850   مهندسی منابع طبیعی-شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 
 851   مهندسی منابع طبیعی-شیلات-بوم شناسی آبزیان 
 852   مهندسی منابع طبیعی-فرآوری محصولات شیلاتی 
 853   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - ارزیابی و آمایش 
 854   مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - تنوع زیستی 
 855   مهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ 
 856   مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب 
 857   مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب 
 858   مهندسی منابع طبیعی -صنایع خمیر وکاغذ 
 859   مهندسی منابع طبیعی -علوم وصنایع چوب وکاغذ-بیولوژی وحفاظت چوب 
 860   مهندسی چوب و کاغذ- صنایع خمیر و کاغذ 
 861   مهندسی منابع طبیعی -بیولوژی و آناتومی چوب 
 862   مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنایع چوب و کاغذ-خمیر و کاغذ 
 863   مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنایع چوب و کاغذ-بیولوژی و حفاظت چوب 
 864   مهندسی منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ-صنایع خمیر و کاغذ 
 865   مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب و کاغذ-صنایع چوب 
 866   مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنایع چوب و کاغذ- صنایع چوب 
 867   فرآورده های چند سازه چوب 
 868   مهندسی صنایع مبلمان 
 869   مهندسی منابع طبیعی - طراحی و مهندسی چوب 
 870   مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان- تولیدات گیاهی ودامی 
 871   مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان- محیط زیست ومنابع طبیعی 
 872   مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان- توسعه وعمران مناطق بیابانی 
 873   مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی 
 874   مهندسی کشاورزی- آب 
 875   مهندسی مکانیک بیوسیستم 
 876   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت 
 877   مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر 
 878   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت 
 879   مهندسی کشاورزی - علوم دامی نشخوارکنندگان 
 880   مهندسی کشاورزی - علوم دامی غیر نشخوارکنندگان 
 881   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه طیور 
 882   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - اصلاح نژاد دام 
 883   مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان 
 884   مهندسی کشاورزی - تغذیه دام 
 885   مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات 
 886   مهندسی‌ کشاورزی‌ -زراعت‌ 
 887   مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات 
 888   زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی 
 889   زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی 
 890   ژنتیک مولکولی و مهندسی ژتتیک 
 891   اصلاح نباتات -ژنتیک بیومتری 
 892   مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی 
 893   مهندسی‌کشاورزی‌-آبیاری و زهکشی 
 894   مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 
 895   علوم و مهندسی آب 
 896   مهندسی ماشین های صنایع غذایی 
 897   مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی 
 898   مهندسی‌کشاورزی‌-بیماری‌شناسی‌گیاهی‌ 
 899   مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی 
 900   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی محصولات باغبانی 
 901   مهندسی تولیدات گیاهی- اصلاح گیاهان باغبانی 
 902   مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 
 903   دامپزشکی 
 904   پاتولوژی 
 905   انگل شناسی دامپزشکی 
 906   قارچ شناسی 
 907   ایمنی شناسی 
 908   باکتری شناسی 
 909   ویروس شناسی 
 910   بهداشت آبزیان 
 911   علوم تشریحی 
 912   فارماکولوژی 
 913   سم شناسی 
 914   فیزیولوژی دامپزشکی 
 915   آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی 
 916   بافت شناسی مقایسه ای 
 917   بهداشت و کنترل موادغذایی 
 918   اپیدمیولوژی 
 919   بهداشت مواد غذایی 
 920   جراحی دامپزشکی 
 921   بهداشت خوراک دام 
 922   بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 
 923   بیماری های داخلی دامهای کوچک 
 924   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
 925   بیماریهای طیور 
 926   جراحی دامپزشکی 
 927   رادیولوژی دامپزشکی 
 928   مامائی و بیماریهای تولید مثل دام 
 929   فناوریهای تولید مثل در دامپزشکی 
 930   مهندسی برق 
 931   مهندسی برق -قدرت 
 932   مهندسی برق‌-مخابرات‌ 
 933   مهندسی کامپیوتر - سخت افزار 
 934   مهندسی کامپیوتر -نرم افزار 
 935   مهندسی برق‌-کنترل‌ 
 936   مهندسی برق‌-الکترونیک‌ 
 937   مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر 
 938   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک 
 939   مهندسی برق- مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 
 940   مهندسی کامپیوتر 
 941   مهندسی برق-مخابرات-سیستم 
 942   مهندسی برق- مخابرات - شبکه 
 943   مهندسی برق-مخابرات-میدان 
 944   مهندسی برق - مخابرات - رمز 
 945   مهندسی‌ کامپیوتر-هوش مصنوعی‌- رباتیک 
 946   مهندسی فناوری اطلاعات 
 947   نانوفناوری-مهندسی الکترونیک 
 948   مهندسی برق-الکترونیک- تکنولوژی نیمه هادی 
 949   مهندسی برق-الکترونیک-مدار وسیستم 
 950   مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی والکترونیک قدرت 
 951   مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات 
 952   مهندسی برق - الکترونیک - افرازه و نیمه هادی 
 953   مهندسی برق-قدرت-سیستم ها فشارقوی الکتریکی 
 954   مهندسی برق- بیوالکتریک 
 955   مهندسی برق - سیستم های دیجیتال 
 956   مهندسی برق الکترونیک سیستم های دیجیتال 
 957   مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک 
 958   مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی 
 959   مهندسی عمران‌ عمران‌ 
 960   مهندسی عمران‌ - سازه‌های‌ هیدرولیکی‌ 
 961   مهندسی عمران‌ - مکانیک‌ خاک‌ وپی‌ 
 962   مهندسی عمران‌ - سازه‌ 
 963   مهندسی عمران‌ - مهندسی زلزله‌ 
 964   مهندسی عمران‌ - راه‌ و ترابری‌ 
 965   مهندسی عمران-سازه های دریایی 
 966   مهندسی عمران - مهندسی آب 
 967   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت 
 968   مهندس عمران‌- مهندسی محیط زیست‌ 
 969   مهندسی عمران- آب و فاضلاب 
 970   مهندسی عمران -مهندسی آب - فاضلاب 
 971   مهندسی عمران -مهندسی آب - منابع آب 
 972   مهندسی عمران - مهندسی آب - رودخانه 
 973   مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 
 974   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب 
 975   مهندسی عمران - مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی 
 976   مهندسی عمران - ژئوتکنیک 
 977   مهندسی عمران- نقشه برداری 
 978   مهندسی عمران-سنجش ازدور 
 979   مهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) 
 980   مهندسی عمران- نقشه برداری- فتوگرامتری 
 981   مهندسی عمران- نقشه برداری- ژئودزی(هیدروگرافی) 
 982   مهندسی عمران-نقشه برداری- ژئودزی 
 983   نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی 
 984   مهندسی شیمی 
 985   مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری 
 986   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی 
 987   مهندسی شیمی-کاتالیست 
 988   مهندسی شیمی-انرژی و محیط زیست 
 989   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها 
 990   مهندسی شیمی-داروسازی 
 991   نانوفناوری- مهندسی شیمی 
 992   مهندسی شیمی‌-مهندسی نفت 
 993   مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی 
 994   مهندسی پلیمر 
 995   مهندسی نفت 
 996   مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر 
 997   مهندسی نفت -3 
 998   مهندسی پلیمر 
 999   مهندسی شیمی – فرآوری و انتقال گاز 
 1000   مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری 
 1001   مهندسی نفت (مخازن) 
 1002   مهندسی نفت- مهندسی بهره برداری 
 1003   مهندسی معدن 
 1004   مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌ 
 1005   مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌ 
 1006   مهندسی معدن‌-مکانیک‌ سنگ‌ 
 1007   مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنی 
 1008   مهندسی اکتشاف‌ نفت‌ 
 1009   معدن - معدن و محیط زیست 
 1010   مهندسی مکانیک 
 1011   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 
 1012   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 
 1013   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید 
 1014   نانوفناوری -مهندسی مکانیک 
 1015   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی-ماشینهای آبی 
 1016   مهندسی مکانیک -ماشینهای آبی 
 1017   مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - مکانیک جامدات 
 1018   مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دینامیک کنترل و ارتعاشات 
 1019   مهندسی متالورژی و مواد 
 1020   مهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسی 
 1021   مهندسی مواد-خوردگی‌وحفاظ‌ت‌ازمواد 
 1022   مهندسی مواد-ریخته‌گری‌ 
 1023   مهندسی مواد-شکل‌دادن‌ فلزات‌ 
 1024   مهندسی‌ مواد-جوشکاری‌ 
 1025   مهندسی‌ مواد-استخراج‌ فلزات‌ 
 1026   نانوفناوری-مهندسی مواد 
 1027   مهندسی متالوژی و مواد 
 1028   مهندسی کامپیوتر- آلگوریتم ها و محاسبات 
 1029   علوم مهندسی 
 1030   علوم مهندسی - علوم مهندسی زیست محیطی 
 1031   علوم مهندسی - فیزیک مهندسی 
 1032   علوم مهندسی - ریاضی مهندسی 
 1033   علوم مهندسی - علوم مهندسی محاسباتی 
 1034   مهندسی صنایع 
 1035   مهندسی صنایع-برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستمها 
 1036   MBA- مدیریت عملیات 
 1037   مهندسی‌ سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی‌ - برنامه ریزی سیستم های انرژی 
 1038   مهندسی‌ سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی‌ - تحقیق در عملیات 
 1039   مهندسی صنایع - 2 
 1040   مهندسی صنایع - (مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه) 
 1041   مدیریت پروژه - مهندسی نفت و گاز 
 1042   مهندسی صنایع - مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 
 1043   مهندسی شیمی 
 1044   مهندسی صنایع 
 1045   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها 
 1046   مهندسی شیمی - طراحی‌ فرآیندهای‌ صنایع‌ نفت‌ 
 1047   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی 
 1048   مهندسی صنایع- صنایع 
 1049   مهندسی شیمی 
 1050   مهندسی صنایع 
 1051   مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات 
 1052   مهندسی نفت 
 1053   مهندسی صنایع- صنایع 
 1054   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی 
 1055   مهندسی ‌طراحی محیط‌ زیست‌ 
 1056   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب 
 1057   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هوا 
 1058   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامد 
 1059   مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -منابع آب 
 1060   مهندسی محیط زیست - سواحل 
 1061   علوم محیط زیست 
 1062   مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و محیط زیست 
 1063   مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی)- انرژی و محیط زیست 
 1064   مدیریت در‌ سوانح طبیعی‌ 
 1065   برنامه‌ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست‌ 
 1066   محیط زیست - برنامه ریزی 
 1067   ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
 1068   محیط زیست - آموزش 
 1069   محیط زیست - مدیریت 
 1070   مهندسی انرژیهای جدید پذیر 
 1071   مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی 
 1072   مهندسی سیستم های انرژی - سیستم های انرژی 
 1073   مهندسی سیستم های انرژی- تکنولوژی انرژی 
 1074   مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) - مدلسازی انرژی 
 1075   مهندسی سیستم های انرژی(سامانه های انرژی) - فناوری های انرژی 
 1076   اکوهیدرولوژی 
 1077   مهندسی طبیعت 
 1078   مهندسی پزشکی - بیو متریال 
 1079   مهندسی بافت 
 1080   علوم فنون - بیوتکنولوژی 
 1081   نانوبیوتکنولوژی 
 1082   مهندسی پزشکی - بیو مواد 
 1083   بیوتکنولوژی-میکروبی 
 1084   مهندسی پزشکی بیومتریال ( بیومواد) 
 1085   مهندسی شیمی - زیست پزشکی 
 1086   مهندسی پزشکی - بیومکانیک 
 1087   زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست 
 1088   مهندسی هوافضا - ترودینامیک 
 1089   مهندسی هوافضا - سازمان های هوافضایی 
 1090   مهندسی هوا - فضا - جلوبرندگی 
 1091   مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل 
 1092   مهندسی هوا فضا -مهندسی فضایی 
 1093   مهندسی هوا فضا 
 1094   مهندسی فناوری اطلاعات 
 1095   مهندسی سیستم های میکرو نانو الکترومکانیک 
 1096   مهندسی هوا - فضا - طراحی سازه های هوافضائی 
 1097   مهندسی فناوری ماهواره 
 1098   آینده پژوهی 
 1099   مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری 
 1100   مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی 
 1101   مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی 
 1102   مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی 
 1103   سیاستگذاری علم و فناوری 
 1104   مهندسی مکاترونیک 
 1105   مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 
 1106   مهندسی آینده پژوهی 
 1107   مهندسی فناوری اطلاعات IT- شبکه های کامپیوتری 
 1108   مهندسی فناوری اطلاعات IT- مدیریت سیستم های اطلاعاتی 
 1109   علوم تصمیم و مهندسی دانش 
 1110   مهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ای 
 1111   مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ای 
 1112   مهندسی فناوری اطلاعات 
 1113   زبانشناسی رایانشی 
 1114   مهندسی معماری 
 1115   معماری‌ منظ‌ر 
 1116   مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت‌ 
 1117   مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای تاریخی‌ 
 1118   معماری‌ 
 1119   تکنولوژی معماری 
 1120   انرژی معماری 
 1121   معماری داخلی 
 1122   فناوری معماری - بیونیک 
 1123   فناوری معماری - دیجیتال 
 1124   مهندسی معماری منظر 
 1125   مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی - حفاظت و مرمت میراث شهری 
 1126   مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی - حفاظت و مرمت میراث معماری 
 1127   مطالعات معماری ایران 
 1128   شهرسازی طراحی شهری 
 1129   شهرسازی 
 1130   مهندسی شهرسازی 
 1131   برنامه ریزی شهری 
 1132   برنامه ریزی منطقه ای 
 1133   مدیریت شهری 
 1134   طراحی شهری 
 1135   نمایش عروسکی‌ 
 1136   سینما 
 1137   طراحی صنعتی 
 1138   ارتباط تصویری 
 1139   نقاشی 
 1140   عکاسی 
 1141   تصویرسازی 
 1142   مجسمه سازی 
 1143   تاریخ هنر جهان اسلام 
 1144   طراحی صنعتی 
 1145   نقاشی 
 1146   نمایش- کارگردانی 
 1147   نمایش- بازیگری 
 1148   نمایش عروسکی‌ 
 1149   هنرهای نما یشی-طراحیصحنه 
 1150   ادبیات‌ نمایشی‌ 
 1151   سینما 
 1152   کارگردانی 
 1153   تئاتر 
 1154   نمایش 
 1155   نوازندگی موسیقی ایرانی 
 1156   نوازندگی موسیقی جهانی 
 1157   آهنگسازی 
 1158   نوازندگی ساز ایرانی 
 1159   نوازندگی ساز جهانی 
 1160   موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) 
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران