رشته های تحصیلی
نام واحد سازمانی
جستجو در عنوان رشته تحصیلی
ردیف عنوان رشته تحصیلی
 1   آبخیزدارى‌ 
 2   آبخیزدارى - آب 
 3   آبخیزدارى - حفاظت خاک 
 4   آبیارى وزهکشى 
 5   ادبیات 
 6   ادبیات‌ نمایشى‌ 
 7   ادبیات ایگور 
 8   ادبیات زبان آلمانى (شبانه ) 
 9   ادبیات زبان انگلیسى (شبانه ) 
 10   ادبیات زبان فرانسه (شبانه) 
 11   ادبیات عرب غیر فعال 
 12   ادبیات عرب(شبانه) 
 13   ادبیات علوم انسانى 
 14   ادبیات فارسى(شبانه) 
 15   ادبیات فرانسه-ادبیات تطبیقى 
 16   ادبیات مقایسه اى(غیرفعال) 
 17   ادبیات نمایشى 
 18   ادیان وعرفان 
 19   ارتباط تصویرى 
 20   ارزشیابى غیر فعال 
 21   اسپانیایى 
 22   استخراج‌ معادن‌ غیرازرغال‌سنگ‌ 
 23   آسیب شناسى ورزشى وحرکات اصلاحى 
 24   اصلاح نباتات 
 25   اصلاح نباتات -ژنتیک بیومترى 
 26   اصلاح نباتات-مهندسى ژنتیک وژنتیک مولکولى 
 27   اطلاعات نظامى 
 28   اقتصاد انرژى 
 29   اقتصاد انرژى وبازاریابى 
 30   اقتصاد بخش عمومى 
 31   اقتصاد پول و بانکدارى 
 32   اقتصاد پول و بانکدارى(غیرفعال) 
 33   اقتصاد ریاضى 
 34   اقتصاد سنجى 
 35   اقتصاد صنعتى 
 36   اقتصاد وتجارت الکترونیک 
 37   اقتصاد(شبانه ) 
 38   اقتصاد(شبانه) 
 39   اقتصادبازرگانى 
 40   اقتصادصنعتى 
 41   اقتصادکشاورزى-اقتصادتولیدومدیریت واحدهاى تولید 
 42   اقتصادمنابع طبیعى 
 43   اقتصادنظرى 
 44   اکرونومى 
 45   الکترونیک نورى 
 46   آلگوریتمها ومحاسبات 
 47   الهیات 
 48   الهیات و معارف اسلامى 
 49   الهیات و معارف اسْلامى 
 50   الهیات و معارف اسلامى - فقه و مبانى حقوق اسلامى 
 51   الهیات و معارف اسلامى - علوم قران و حدیث 
 52   الهیات و معارف اسلامى - فقه و مبانى حقوق اسلامى 
 53   الهیات و معارف اسلامى - فلسفه و حکمت اسلامى 
 54   الهیات و معارف اسلامى - فلسفه و کلام اسلامى 
 55   الهیات و معارف اسلامى-ادیان و عرفان 
 56   الهیات و معارف اسلامى-تاریخ و تمدن ملل اسلامى 
 57   الهیات و معارف اسلامى-دبیرى الهیات و معارف اسلامى 
 58   الهیات و معارف اسلامى-علوم قرآن و حدیث 
 59   الهیات و معارف اسلامى-فقه شافعى 
 60   الهیات و معارف اسلامى-فقه و مبانى حقوق اسلامى 
 61   آمار 
 62   امور دامى‌ 
 63   امور زراعى 
 64   امور فنى‌ کشاورزى‌ 
 65   امورتربیتى و مشاوره _ مشاوره 
 66   آموزش ابتدایى 
 67   آموزش بزرگسالان 
 68   آموزش زبان آلمانى 
 69   آموزش زبان انگلیسى 
 70   آموزش زبان روسى 
 71   آموزش زبان ژاپنى 
 72   آموزش عالى 
 73   آموزش عالى -اقتصاد و مدیریت مالى 
 74   آموزش قدرت 
 75   آموزش و پرورش کودکان استثنائى 
 76   انرژى معمارى 
 77   انگل شناسى دامپزشکى 
 78   انگلیسى- غیرفعال 
 79   آهنگسازى 
 80   ایمنى شناسى 
 81   ایمنى شناسى(غیرفعال) 
 82   بازار یابى محصولات کشاورزى 
 83   باستان شناسى 
 84   باستان شناسى -پیش از تاریخ 
 85   باستان شناسى -دوران اسلامى 
 86   باستان شناسى -دوران تاریخى 
 87   باغبانى 
 88   باکترى شناسى 
 89   باکترى شناسى(غیرفعال) 
 90   برنامه ریزى مدیریت وآموزش محیط زیست 
 91   برنامه ریزى آموزشى 
 92   برنامه ریزى درسى 
 93   برنامه ریزى کشاو رزى 
 94   برنامه ریزى گردشگرى(توریسم) 
 95   برنامه‌ریزى مدیریت وآموزش محیط زیست‌ 
 96   برنامه ریزى و رفاه اجتماعى 
 97   بهداشت حرفه اى 
 98   بهداشت عمومى 
 99   بهداشت محیط 
 100   بهداشت و کنترل موادغذایى 
 101   بهداشت وبیماریهاى آبزیان 
 102   بیابان زدایى 
 103   بیمارى شناسى گیاهى 
 104   بیمارى شناسى گیاهى- کنترل بیولوژیک بیمارى هاى گیاهى 
 105   بیمارى شناسى گیاهى-قارج شناسى و بیماریهاى قارچى 
 106   بیمارى شناسى گیاهى-ویروس شناسى و بیماریهاى ویروسى 
 107   بیماریهاى دامهاى بزرگ 
 108   بیماریهاى دامهاى کوچک 
 109   بیماریهاى طیور 
 110   بیماریهاى ماهى 
 111   بینایى سنجى 
 112   بیوانفورماتیک 
 113   بیوانفورماتیک -علوم ریاضى 
 114   بیوانفورماتیک -علوم زیستى 
 115   بیوتکنولوژى 
 116   بیوتکنولوژى دام پزشکى 
 117   بیوتکنولوژى صنایع غذایى(غیرفعال) 
 118   بیوتکنولوژى کشاورزى 
 119   بیوشیمى 
 120   بیوفیزیک 
 121   بیوفیزیک - علوم ریاضى 
 122   بیوفیزیک - علوم زیستى 
 123   بیولوژى سلولى و مولکولى 
 124   پاتولوژى 
 125   پرستارى 
 126   پرورش زنبور عسل 
 127   پزشکى 
 128   پژوهش علوم‌ اجتماعى‌ 
 129   پژوهش هنر 
 130   پیشگیرى بیماریهاى دام(MPVM) 
 131   تئاتر 
 132   تاریخ 
 133   تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام 
 134   تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام 
 135   تاریخ اسلام 
 136   تاریخ-اسناد ومدارک آرشیوى 
 137   تاریخ ایران اسلامى 
 138   تاریخ ایران باستان 
 139   تاریخ علم 
 140   تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام 
 141   تاریخ علم -ریاضى در جهان اسلام 
 142   تاریخ علم -نجوم در جهان اسلام 
 143   تاریخ علم-ریاضى در جهان اسلام 
 144   تاریخ عمومى 
 145   تاریخ-مطالعات خلیج فارس 
 146   تاریخ-مطالعات قفقازوآسیاى مرکزى 
 147   تاریخ و تمدن ملل اسلامى 
 148   تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش 
 149   تاسیسات آبیارى 
 150   تاسیسات حرارتى نیروگاه 
 151   تحقیق در ارتباطات 
 152   تحقیق در عملیات 
 153   تحقیقات آموزشیِ 
 154   تحول 
 155   تربیت‌ بدنى‌ و علوم ورزشى 
 156   تربیت بدنى علوم ورزشى - مربیگرى ورزشى 
 157   تربیت بدنى و علوم ورزشى- غیرفعال 
 158   تربیت بدنى وعلوم ورزشى 
 159   تربیت معلم قران مجید 
 160   تشکیلات و روشها 
 161   تصمیم گیرى و سیاستگذارى 
 162   تصویرسازى 
 163   تعرفه و تشخیص کالا (غیر فعال) 
 164   تغذیه 
 165   تغذیه دام- تغذیه طیور 
 166   تغذیه دام -تغذیه نشخوارکنندگان 
 167   تغذیه واصلاح نژاد دام 
 168   تکنولوژى ابیارى 
 169   تکنولوژى آموزشى 
 170   تکنولوژى تولیدات دامى 
 171   تکنولوژى تولیدات گیاهى 
 172   تکنولوژى ماشینهاى کشاورزى 
 173   تکنولوژى معمارى 
 174   تکنولوژى هسته اى 
 175   توان بخشى- اعضاى مصنوعى ووسایل کمکى 
 176   توسعه اقتصادى 
 177   توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى 
 178   توسعه روستائى 
 179   توسعه روستایى- توسعه اجتماعى 
 180   توسعه روستایى-مدیریت توسعه 
 181   تولید 
 182   جامعه شناسى 
 183   جامعه شناسى- اقتصاد توسعه 
 184   جامعه شناسى- روانشناسى اجتماعى 
 185   جامعه شناسى (شبانه ) 
 186   جامعه شناسى-توسعه 
 187   جامعه شناسى توسعه روستایى 
 188   جامعه شناسى-گروههاى خاص 
 189   جامعه شناسى-مسائل اجتماعى ایران 
 190   جامعه شناسى-نظرى فرهنگى 
 191   جراحى دامپزشکى 
 192   جغرافیا 
 193   جغرافیا -غیرفعال 
 194   جغرافیا- غیرفعال 
 195   جغرافیا (شبانه ) 
 196   جغرافیا-کارتوگرافى 
 197   جغرافیا کارتوگرافى (غیرفعال) 
 198   جغرافیا و برنامه ریزى روستائى (غیرفعال) 
 199   جغرافیا و برنامه ریزى شهرى 
 200   جغرافیا و برنامه ریزى شهرى (غیرفعال) 
 201   جغرافیاو برنامه ریزى روستائى 
 202   جغرافیاى انسانى 
 203   جغرافیاى انسانى - شهرى و روستائى (غیرفعال) 
 204   جغرافیاى انسانى - گرایش شهرى روستائى 
 205   جغرافیاى سیاسى 
 206   جغرافیاى سیاسى (غیرفعال) 
 207   جغرافیاى طبیعى 
 208   جغرافیاى طبیعى- گرایش اقلیم و ژئومورفولوژى 
 209   جغرافیاى طبیعى (غیرفعال) 
 210   جغرافیاى طبیعى _اقلیم و ژئومورفولوژى (غیرفعال) 
 211   جغرافیاى طبیعى-اقلیم شناسى 
 212   جغرافیاى طبیعى-ژئومورفولوژى 
 213   جمعیت شناسى 
 214   جنگل شناسى واکولوژى جنگل 
 215   چوب شناسى وصنایع چوب 
 216   حرکات اصلاحى و آسیب شناسى 
 217   حسابدارى 
 218   حشره شناسى- پروکاریوتهاى بیماریزاى گیاهى 
 219   حشره شناسى- بیوسیستماتیک حشرات 
 220   حشره شناسى- بیوسیستماتیک کنه‌ها 
 221   حشره شناسى- نماتولوژى گیاهى 
 222   حشره شناسى کشاورزى 
 223   حشره شناسى کشاورزى - فیزیولوژى و سم شناسى 
 224   حشره شناسى کشاورزى-اکولوژى و کنترل بیولوژیک 
 225   حفاظت واصلاح چوب 
 226   حقوق 
 227   حقوق بشر 
 228   حقوق بین الملل 
 229   حقوق بین الملل _ غیرفعال 
 230   حقوق تجارى اقتصادى بین المللى 
 231   حقوق جزا و جرم شناسى 
 232   حقوق جزاوجرم شناسى 
 233   حقوق خصوصى 
 234   حقوق عمومى 
 235   حقوق قضایى 
 236   حقوق قضایى(شبانه) 
 237   حقوق مالکیت فکرى 
 238   خاکشناسى 
 239   خبرنگارى 
 240   خبرنگارى - اجتماعى 
 241   دامپرورى 
 242   دبیرى‌ تربیت‌ بدنى‌ و علوم ورزشى 
 243   دبیرى‌ ریاضى‌ 
 244   دبیرى‌ علوم‌اجتماعى‌ 
 245   دبیرى الهیا ت و معارف اسلامى 
 246   دبیرى الهیات و معارف اسلامى 
 247   دبیرى زبان انگلیسى 
 248   دبیرى زبان و ادبیات عرب 
 249   دبیرى زبان و ادبیات فارسى 
 250   دبیرى زیست‌ شناسى‌ 
 251   دبیرى فیزیک 
 252   دستیارى (رزیدنتى)اپیدمیولوژى 
 253   دکتراى عمومى دامپزشکى 
 254   دکترى تخصصى دامپزشکى 
 255   دکترى داروسازى 
 256   دومیدانى 
 257   دیپلماسى 
 258   دیپلماى بهداشت وبیماریهاى آبزیان 
 259   دیپلماى دانشگاهى بهداشت 
 260   دیپلماى دانشگاهى علوم دارویى 
 261   رادیوبیولوژى 
 262   رادیولوژى 
 263   رادیولوژى دامپزشکى 
 264   راه وساختمان 
 265   راهنمایى و مشاوره 
 266   راهنمایى و مشاوره _ مشاوره 
 267   رشدوتکامل‌ ویادگیرى‌ حرکتى‌ 
 268   رشدویادگیرى ، رفتارحرکتى 
 269   رفتارحرکتى 
 270   روابط بین الملل 
 271   روابط سیاسى(دیپلماتیک) 
 272   روانشناسى 
 273   روانشناسى - غیرفعال 
 274   روانشناسى آموزشى 
 275   روانشناسى بالینِى 
 276   روانشناسى بالینى(غیرفعال) 
 277   روانشناسى تربیتى 
 278   روانشناسى سلامت 
 279   روانشناسى صنعتى و سازمانى 
 280   روانشناسى عمومى 
 281   روانشناسى عمومى (غیرفعال) 
 282   روانشناسى وآموزش کودکان استثنایى 
 283   ریاضى 
 284   ریاضى - غیرفعال 
 285   ریاضى‌ کاربرددرتحقیق‌ درعملیات‌ 
 286   ریاضى‌ کاربرددرفیزیک‌ 
 287   ریاضى‌ کاربرددرکامپیوتر 
 288   ریاضى‌ کاربردى‌ 
 289   ریاضى کاربردى 
 290   ریاضى‌محض‌ 
 291   ریاضى محض - تحقیق در عملیات 
 292   ریاضى محض- ترکیبات 
 293   ریاضى محض- جبر جابجائى 
 294   ریاضى محض- نظریه علوم کامپیوتر 
 295   ریاضى محض- نظریه گروههاى متناهى 
 296   زبان‌ اردو 
 297   زبان‌ المانى‌ 
 298   زبان‌ ایتالیایى‌ 
 299   زبان‌ روسى‌ 
 300   زبان ارمنى (غیرفعال) 
 301   زبان اسپانیایى 
 302   زبان آلمانى 
 303   زبان آلمانى (غیرفعال) 
 304   زبان انگلیسى 
 305   زبان انگلیسى (غیرفعال) 
 306   زبان ایتالیایى 
 307   زبان ایتالیایى (غیرفعال) 
 308   زبان روسى 
 309   زبان روسى (غیرفعال) 
 310   زبان ژاپنى 
 311   زبان فرانسه 
 312   زبان فرانسه - گرایش ادبى 
 313   زبان فرانسه (غیرفعال) 
 314   زبان و ادبیات اردو 
 315   زبان و ادبیات ایتالیایى 
 316   زبان و ادبیات ژاپنى 
 317   زبان و ادبیات عرب 
 318   زبان و ادبیات عربى 
 319   زبان و ادبیات فارسى 
 320   زبان وادبیات انگلیسى 
 321   زبان وادبیات روسى 
 322   زبان وادبیات فرانسه 
 323   زبانشناسى همگانى 
 324   زبانهاى خارجى - غیرفعال 
 325   زراعت 
 326   زراعت - اکولوژى گیاهان زراعتى 
 327   زراعت - فیزیولوژى گیاهان زراعتى 
 328   زراعت-اکولوژى گیاهان زراعى 
 329   زراعت-فیزیولوژى گیاهان زراعى 
 330   زمین شناسى 
 331   زمین شناسى - غیرفعال 
 332   زمین شناسى - نفت 
 333   زمین شناسى -چینه و فسیل شناسى 
 334   زمین شناسى- مهندسى 
 335   زمین شناسى (شبانه) 
 336   زمین شناسى اقتصادى 
 337   زمین شناسى-رسوب شناسى وسنگ شناسى رسوبى 
 338   زمین شناسى ساختمانى-تکتونیک 
 339   زمین شناسى-ماگماتیسم وتکتونیک 
 340   زمین شناسی_پترولوژى 
 341   زیست‌ شناسى‌ -بیوفیزیک‌ 
 342   زیست‌ شناسى‌- علوم‌جانورى‌ 
 343   زیست‌ شناسى‌- علوم‌گیاهى‌ 
 344   زیست‌ شناسى‌-علوم گیاهى- اکولوژى سیستماتیک 
 345   زیست‌ شناسى‌-علوم گیاهى- فیزیولوژى گیاهى 
 346   زیست‌ شناسى‌ علوم میکروبیولوژى‌ 
 347   زیست شناسى 
 348   زیست شناسى - غیرفعال 
 349   زیست شناسى -سلولى تکوینى 
 350   زیست‌شناسى‌-علوم‌سلولى‌مولکولى‌ 
 351   زیست شناسى (شبانه) 
 352   زیست‌شناسى سلولى ملکولى 
 353   زیست‌شناسى سلولى ملکولى- گرایش میکروبیولوژى 
 354   زیست‌شناسى سلولى ملکولى-گرایش علوم سلولى و مولکولى 
 355   زیست‌شناسى-علوم جانورى - تکوینى جانورى 
 356   زیست‌شناسى-علوم جانورى- بیوسیستماتیک جانورى 
 357   زیست‌شناسى-علوم جانورى -فیزیولوژى جانورى 
 358   زیست‌شناسى-علوم گیاهى- بیوسیستماتیک گیاهى 
 359   زیست‌شناسى-علوم گیاهى- سیستماتیک گیاهى 
 360   ژئوفیزیک 
 361   ژئوفیزیک -لرزه شناسى 
 362   ژئوفیزیک-الکترومغناطیس 
 363   ژئوفیزیک-زلزله شناسى 
 364   ژئوفیزیک-ژئوالکتریک 
 365   ژئوفیزیک-ژئومغناطیس 
 366   ژئوفیزیک-گرانى سنجى 
 367   ژئوفیزیک-لرزه شناسى 
 368   ژنتیک بیومترى 
 369   ژنتیک مولکولى و مهندسى ژتتیک 
 370   ژنتیک و اصلاح نژاد دام 
 371   ژیمناستیک 
 372   سازه هاى آبى 
 373   سایررشته ها 
 374   سطح2 
 375   سم شناسى 
 376   سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایى 
 377   سنجش آموزش 
 378   سنجش واندازه گیرى 
 379   سیاست و توسعه کشاورزى 
 380   سیستم هاى اطلاعات جغرافیایى غیرفعال 
 381   سیستمهاى اطلاعاتى پیشرفته 
 382   سینما 
 383   شرق شناسى 
 384   شنا 
 385   شناسایى ومبارزه با علفهاى هرز 
 386   شنوایى سنجى 
 387   شهرسازى 
 388   شهرسازى برنامه ریزى شهرى ومنطقه اى 
 389   شهرسازى طراحى شهرى 
 390   شیلات‌ و محیط‌ زیست‌ 
 391   شیمى 
 392   شیمى - غیرفعال 
 393   شیمى (شبانه) 
 394   شیمى آلى 
 395   شیمى-پلیمر 
 396   شیمى تجزیه 
 397   شیمى فیزیک 
 398   شیمى کاربردى 
 399   شیمى کاربردى - پلیمر 
 400   شیمى کاربردى - مواد فعال سطحى 
 401   شیمى محض 
 402   شیمى معدنى 
 403   شیمى هسته اى 
 404   صنایع‌ فراورده‌هاى‌ کشاورزى‌ 
 405   صنایع دستى 
 406   طراحى پارچه و لباس 
 407   طراحى صنعتى 
 408   عکاسى 
 409   علوم‌ کتابدارى‌ و اط‌لاع‌رسانى‌ 
 410   علوم اجتماعى 
 411   علوم اجتماعى - برنامه ریزى و رفاه اجتماعى 
 412   علوم اجتماعى - تعاون 
 413   علوم اجتماعى - جمعیت شناسى 
 414   علوم اجتماعى - غیرفعال 
 415   علوم اجتماعى- پژوهشگرى علوم اجتماعى 
 416   علوم اجتماعى- غیرفعال 
 417   علوم اجتماعى (شبانه ) 
 418   علوم اجتماعى (غیرفعال) 
 419   علوم اجتماعى-برنامه ریزى اجتماعى 
 420   علوم اجتماعی_ مردم شناسى 
 421   علوم اجتماعی_تعاون و رفاه اجتماعى 
 422   علوم ادارى (شبانه ) 
 423   علوم ادارى (غیر فعال) 
 424   علوم ارتباط‌ات‌اجتماعى‌ 
 425   علوم ارتباطات 
 426   علوم ارتباطات اجتماعى 
 427   علوم آزمایشگاهى 
 428   علوم آزمایشگاهى دامپزشکى 
 429   علوم اقتصادى 
 430   علوم اقتصادى - اقتصاد بازرگانى 
 431   علوم اقتصادى - اقتصاد نظرى 
 432   علوم اقتصادى-اقتصادمحیط زیست 
 433   علوم اقتصادی_اقتصاد کشاورزى 
 434   علوم انسانى - غیرفعال 
 435   علوم باغبانى- فیزیولوژى و اصلاح سبزیها 
 436   علوم باغبانى- فیزیولوژى و اصلاح گل و گیاهان زینتى 
 437   علوم باغبانى- فیزیولوژى و اصلاح درختان میوه 
 438   علوم باغبانى-بیوتکنولوژى وژنتیک مولکولى گیاهان باغ 
 439   علوم باغبانى-فیزیولوژى و تکنولوژى پس از برداشت 
 440   علوم پایه - غیرفعال 
 441   علوم پایه انتظامى 
 442   علوم تجربى 
 443   علوم تربیتى 
 444   علوم تربیتى _ تکنولوژى آموزشى 
 445   علوم تربیتى _ مدیریت و برنامه ریزى آموزشى 
 446   علوم تربیتى _آموزش و پرورش کودکان استثنایى 
 447   علوم تشریحى 
 448   علوم تغذیه 
 449   علوم جانورى -بیوسیستماتیک وتکوینى 
 450   علوم حدیث 
 451   علوم خاک 
 452   علوم دامى - فیزیولوژى دام 
 453   علوم دامى -ژنتیک و اصلاح نژاد 
 454   علوم دامى -غذا و تغذیه دام 
 455   علوم دامى-تغذیه 
 456   علوم دامى-ژنتیک واصلاح نژاد دام 
 457   علوم ریاضى 
 458   علوم زیستى 
 459   علوم سیاسِى 
 460   علوم سیاسى 
 461   علوم سیاسى -مسائل ایران 
 462   علوم سیاسى -مطالعات ایران 
 463   علوم سیاسى-اندیشه هاى سیاسى 
 464   علوم سیاسى-جامعه شناسى سیاسى 
 465   علوم سیاسى-سیاست گذارى عمومى 
 466   علوم علفهاى هرز 
 467   علوم قرانى 
 468   علوم کامپیوتر 
 469   علوم‌مرتع‌ 
 470   علوم مهندسى 
 471   علوم موادغذایى 
 472   علوم و تکنولوژى بذر 
 473   علوم و صنایع غذایى 
 474   علوم و صنایع غذایى - بیوتکنولوژى صنایع غذایى 
 475   علوم و صنایع غذایى - مهندسى صنایع غذایى 
 476   علوم و صنایع غذایى -فناورى تبدیل مواد غذایى 
 477   علوم وصنایع غذایى- میکروبیولوژى غذایى 
 478   علوم وفنون هوانوردى 
 479   علوم ومعارف اسلامى 
 480   علوم‌ومهندسى‌ابخیزدارى‌ 
 481   عمران - مهندسى مدیریت و ساخت 
 482   عمران -سنجش از دورغیرفعال 
 483   عملیات حرارتى 
 484   غیر نشخوارکنندگان 
 485   فارماکولوژى 
 486   فرهنگ و زبانهاى باستانى 
 487   فقه حنفى 
 488   فقه شافعى 
 489   فقه و مبانى حقو ق اسلامى 
 490   فقه ومبانى حقوق اسلامى (غیرفعال) 
 491   فلسفه 
 492   فلسفه - فلسفه معاصر 
 493   فلسفه - فلسفه یونان وقرون وسطى 
 494   فلسفه- فلسفه عصرجدید 
 495   فلسفه تعلیم و تربیت 
 496   فلسفه دین 
 497   فلسفه علم 
 498   فلسفه غرب 
 499   فلسفه و حکمت اسلامى 
 500   فلسفه و کلام اسلامى 
 501   فلسفه و کلام اسلامى - منطق 
 502   فیزیک 
 503   فیزیک - اتمى 
 504   فیزیک‌- حالت‌ جامد 
 505   فیزیک - غیرفعال 
 506   فیزیک‌-اتمى‌ملکولى‌ 
 507   فیزیک -ذرات بنیادى 
 508   فیزیک‌ کاربردى 
 509   فیزیک‌-گرانش 
 510   فیزیک‌-هسته‌اى‌ 
 511   فیزیک (شبانه ) 
 512   فیزیک-گرانش ونجومى 
 513   فیزیک نجومى 
 514   فیزیک هسته اى 
 515   فیزیوتراپى 
 516   فیزیولوژى‌ واناتومى‌ انسانى‌ 
 517   فیزیولوژى‌ ورزشى‌ 
 518   فیزیولوژى دام 
 519   فیزیولوژى دام- فیزیولوژى رشد 
 520   فیزیولوژى دامپزشکى 
 521   فیزیولوژى و اصلاح گیاهان دارویى ، ادویه اى وعطرى 
 522   فیزیولوژى‌ورزشى‌ 
 523   قارچ شناسى پزشکى 
 524   قارچ شناسى دامپزشکى 
 525   کاردان دامپزشک 
 526   کاردانى دامپزشکى 
 527   کاردرمانى 
 528   کارشناس آموزش و پرورش 
 529   کارشناسى ارشد پیشگیرى بیماریهاى دام(MPVM) 
 530   کارشناسى فرش 
 531   کارگردانى 
 532   کامپیوتر 
 533   کامپیوتر نرم افزار (شبانه) 
 534   کتابدارى 
 535   کتابدارى پزشکى 
 536   کتابدارى درشاخه پزشکى 
 537   کشاورزى‌ 
 538   کشاورزى - غیرفعال 
 539   کلینیکال پاتولوژى 
 540   کنترل آلودگى محیط زیست 
 541   گرافیک 
 542   گفتاردرمانى 
 543   گیاهشناسى 
 544   مامایى 
 545   مامایى وتولید مثل دام 
 546   مترجمى زبان آلمانى 
 547   مترجمى زبان آلمانى (غیرفعال) 
 548   مترجمى زبان انگلیسى 
 549   مترجمى زبان ایتالیایى 
 550   مترجمى زبان ایتالیایى (غیرفعال) 
 551   مترجمى زبان روسى 
 552   مترجمى زبان روسى (غیرفعال) 
 553   مترجمى زبان عربى 
 554   مترجمى زبان فرانسه 
 555   مجسمه سازى 
 556   محیط زیست - برنامه ریزى 
 557   مدارک پزشکى 
 558   مدرسى معارف اسلامى 
 559   مدرسى معارف اسلامى - آشنایى با منابع اسلامى 
 560   مدرسى معارف اسلامى - مبانى نظرى اسلام 
 561   مدرسى معارف اسلامى- اخلاق اسلامى 
 562   مدرسى معارف اسلامى- آشنایى با منابع اسلامى 
 563   مدرسى معارف اسلامى- انقلاب اسلامى 
 564   مدرسى معارف اسلامى- تاریخ وتمدن اسلامى 
 565   مدرسى معارف اسلامى- مبانى نظرى اسلامى 
 566   مدیریت 
 567   مدیریت - تحقیق در عملیات 
 568   مدیریت - تصمیم گیرى و سیاستگذارى 
 569   مدیریت - مدیریت رفتارسازمانى 
 570   مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت‌ 
 571   مدیریت- مدیریت سیاستگذارى 
 572   مدیریت‌ مناط‌ق‌ بیابانى 
 573   مدیریت‌ مناط‌ق‌ بیابانى‌ 
 574   مدیریت (شبانه ) 
 575   مدیریت _ رفتار سازمانى 
 576   مدیریت _تولید و عملیات 
 577   مدیریت اجرائى-مدیریت بازاریابى و صادارت 
 578   مدیریت اجرایى 
 579   مدیریت امور شهرى 
 580   مدیریت اموربانکى 
 581   مدیریت امورگمرکى 
 582   مدیریت آموزش عالى 
 583   مدیریت آموزشى 
 584   مدیریت بازرگانى 
 585   مدیریت بازرگانى - بازاریابى بین المللى 
 586   مدیریت بازرگانى -بازاریابى 
 587   مدیریت بازرگانى- کارآفرینى 
 588   مدیریت بازرگانى (MBA) - مدیریت بازاریابى 
 589   مدیریت بازرگانى (MBA) - مدیریت توسعه تکنولوژى 
 590   مدیریت بازرگانى (MBA) - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانى 
 591   مدیریت بازرگانى (شبانه) 
 592   مدیریت بازرگانی_سیاستگذارى 
 593   مدیریت بازرگانی_سیاستگذارى بازرگانى 
 594   مدیریت بیمه 
 595   مدیریت جهانگردى 
 596   مدیریت خدمات بهداشتى ودرمانى 
 597   مدیریت در‌ سوانح طبیعى‌ 
 598   مدیریت دولتى 
 599   مدیریت دولتى - تشکیلات و روشها 
 600   مدیریت دولتى - تصمیم گیرى وخط مشى گذارى عمومى 
 601   مدیریت دولتى - مدیریت تحول 
 602   مدیریت دولتى - مدیریت تطبیقى وتوسعه 
 603   مدیریت دولتى - مدیریت نیروى انسانى 
 604   مدیریت رسانه 
 605   مدیریت سیستمهاى اطلاعاتى 
 606   مدیریت صنعتى 
 607   مدیریت صنعتى - تحقیق در عملیات 
 608   مدیریت صنعتى - تولید 
 609   مدیریت فن آورى اطلاعات 
 610   مدیریت کارآفرینى 
 611   مدیریت کارآفرینى-بخش عمومى 
 612   مدیریت کارآفرینى-سازمانى 
 613   مدیریت کارآفرینى-کسب و کار جدید 
 614   مدیریت کارآفرینى-کسب وکارجدید 
 615   مدیریت کارآفرینى-مدیریت کسب و کارهاى کوچک 
 616   مدیریت کسب و کارهاى کوچک 
 617   مدیریت کشاورزى 
 618   مدیریت مالى 
 619   مدیریت مالى دولتى 
 620   مدیریت-مدیریت منابع انسانى 
 621   مدیریت منابع اطلاعاتى 
 622   مدیریت وبرنامه ریزى آموزشى 
 623   مدیریت‌وبرنامه‌ریزى‌درتربیت‌بدنى‌ 
 624   مدیریت وبرنامه ریزى ورزشى 
 625   مدیریت ورزشى 
 626   مدیریت_ بازاریابى 
 627   مدیریت_سیاستگذارى در بخش عملى 
 628   مدیریت_سیستمها 
 629   مدیریت_مالى 
 630   مدیریت_منابع انسانى 
 631   مدیریتMBA 
 632   مدیریتMBA - بازاریابى 
 633   مدیریتMBA - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانى 
 634   مرتعدارى‌ 
 635   مرمت‌ و احیاى‌ بناها و بافتهاى تاریخى‌ 
 636   مشاوره 
 637   مشاوره خانواده 
 638   مشاوره مدرسه 
 639   مطالعات آمریکاى شمالى 
 640   مطالعات آمریکاى شمالى-مطالعات فرهنگى 
 641   مطالعات ایران وسیاست گذارى عمومى 
 642   مطالعات بریتانیا 
 643   مطالعات جوانان 
 644   مطالعات خانواده 
 645   مطالعات روسیه 
 646   مطالعات زنان 
 647   مطالعات فرانسه 
 648   مطالعات فرهنگى ورسانه 
 649   مطالعات منطقه اى 
 650   مطالعات منطقه اى -آسیاى مرکزى وقفقاز 
 651   مطالعات منطقه اى -آسیاى میانه 
 652   مطالعات منطقه اى- مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا 
 653   مطالعات منطقه اى-خاورمیانه 
 654   مطالعات منطقه اى-مطالعات آمریکاى شمالى 
 655   مطالعات منطقه اى-مطالعات اروپا 
 656   مطالعات منطقه اى-مطالعات ایران 
 657   معارف 
 658   معارف اسلامى و اقتصاد 
 659   معارف اسلامى وتبلیغ 
 660   معارف اسلامى وعلوم سیاسى 
 661   معارف اسلامى ومدیریت 
 662   معقول غیر غعال 
 663   معمارى‌ 
 664   معمارى‌ منظ‌ر 
 665   منابع‌ ط‌بیعى‌ 
 666   منابع تحلیل سیستم 
 667   منابع طبیعى 
 668   منقول غیر فعال 
 669   مهندس عمران‌-محیط زیست‌ 
 670   مهندسى ‌پژوهشى ‌نفت‌ 
 671   مهندسى‌ سیستمهاى‌اقتصادى‌-اجتماعى‌ 
 672   مهندسى‌ سیستمهاى‌اقتصادى‌-اجتماعى‌ - برنامه ریزى سیستم هاى انرژى 
 673   مهندسى‌ سیستمهاى‌اقتصادى‌-اجتماعى‌ - تحقیق در عملیات 
 674   مهندسى‌ ط‌راحى‌ محیط‌ زیست‌ 
 675   مهندسى‌ کامپیوتر-هوش مصنوعى‌ 
 676   مهندسى‌ کشاورزى‌ -زراعت‌ 
 677   مهندسى‌ محیط‌ زیست‌ 
 678   مهندسى‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلاب 
 679   مهندسى‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگى هوا 
 680   مهندسى‌ محیط‌ زیست‌ -منابع آب 
 681   مهندسى‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامد 
 682   مهندسى‌ مواد-استخراج‌ فلزات‌ 
 683   مهندسى‌ مواد-جوشکارى‌ 
 684   مهندسى آبیارى 
 685   مهندسى اکتشاف‌ نفت‌ 
 686   مهندسى ایمنى وبازرسى فنى 
 687   مهندسى برق 
 688   مهندسى برق‌-الکترونیک‌ 
 689   مهندسى برق -قدرت 
 690   مهندسى برق -قدرت - تجدید ساختار 
 691   مهندسى برق‌-کنترل‌ 
 692   مهندسى برق‌-مخابرات‌ 
 693   مهندسى برق- مهندسى پزشکى بیوالکتریک 
 694   مهندسى برق- هوش ماشین ورباتیک 
 695   مهندسى برق-الکترونیک-مداروسیستم 
 696   مهندسى برق-الکترونیک-نیمه هادى 
 697   مهندسى برق-قدرت-سیستم ها و فشارقوى 
 698   مهندسى برق-قدرت-ماشینهاى الکتریکى والکترونیک قدرت 
 699   مهندسى برق-مخابرات-سیستم 
 700   مهندسى برق-مخابرات-میدان 
 701   مهندسى بهره بردارى راه آهن 
 702   مهندسى پتروشیمى 
 703   مهندسى پلیمر‌_مهندسى صنایع ‌پلیمر 
 704   مهندسى تولیدات گیا هى - گرایش باغبانى 
 705   مهندسى تولیدات گیاهى 
 706   مهندسى تولیدات گیاهى - گرایش زراعت 
 707   مهندسى تولیدات گیاهى - گرایش زراعت و اصلاح نباتات 
 708   مهندسى تولیدات گیاهى- اصلاح گیاهان باغبانى 
 709   مهندسى تولیدات گیاهى- تولید محصولات باغبانى 
 710   مهندسى چوب و کاغذ - حفاظت و اصلاح چوب 
 711   مهندسى چوب و کاغذ- صنایع خمیر و کاغذ 
 712   مهندسى دامپرورى 
 713   مهندسى دریا 
 714   مهندسى راه اهن 
 715   مهندسى شهرسازى 
 716   مهندسى شیمى 
 717   مهندسى شیمى‌ـ صنایع ‌گاز 
 718   مهندسى شیمى - ط‌راحى‌ فرآیندهاى‌ صنایع‌ نفت‌ 
 719   مهندسى شیمى - طراحى فرآیندها 
 720   مهندسى شیمى - طراحى فرآیندهاى جداسازى 
 721   مهندسى شیمى- بیوتکنولوژى 
 722   مهندسى شیمى‌-مخازن‌هیدروکربورى‌ 
 723   مهندسى شیمى -مهندسى صنایع پلیمر 
 724   مهندسى شیمى‌-مهندسى نفت 
 725   مهندسى شیمى‌_شیمیائى‌سلولزى‌ 
 726   مهندسى شیمى‌_صنایع ‌پالایش 
 727   مهندسى شیمى‌_صنایع‌ شیمیایى‌معدنى‌ 
 728   مهندسى شیمى‌_صنایع‌ غذایى‌ 
 729   مهندسى شیمى‌_عملیات‌پالایش 
 730   مهندسى شیمى-انرژى و محیط زیست 
 731   مهندسى شیمى-داروسازى 
 732   مهندسى شیمى-صنایع سلولزى 
 733   مهندسى شیمى-فرآیندهاى کاغذسازى 
 734   مهندسى شیمى-کاتالیست 
 735   مهندسى صنایع 
 736   مهندسى صنایع-برنامه‌ریزى‌ و تحلیل‌ سیستمها 
 737   مهندسى علوم خاک-پیدایش ورده‌بندى خاک 
 738   مهندسى علوم خاک-پیدایش،رده بندى وارزیابى خاک ها 
 739   مهندسى علوم خاک-شیمى ،حاصلخیزى خاک و تغذیه گیاه 
 740   مهندسى عمران 
 741   مهندسى عمران‌ آبهاى‌ زیرزمینى‌ 
 742   مهندسى عمران‌ آبهاى‌سط‌حى‌ 
 743   مهندسى عمران‌ راه‌ و ترابرى‌ 
 744   مهندسى عمران‌ زلزله‌ 
 745   مهندسى عمران‌ سازه‌ 
 746   مهندسى عمران‌ سازه‌هاى‌ هیدرولیکى‌ 
 747   مهندسى عمران‌ عمران‌ 
 748   مهندسى عمران‌-محیط زیست‌ 
 749   مهندسى عمران‌ مکانیک‌ خاک‌ وپى‌ 
 750   مهندسى عمران- نقشه بردارى 
 751   مهندسى عمران- نقشه بردارى- ژئودزى(هیدروگرافى) 
 752   مهندسى عمران- نقشه بردارى- فتوگرامترى 
 753   مهندسى عمران روستائى 
 754   مهندسى عمران سازه هاى دریایى 
 755   مهندسى عمران-سنجش ازدور 
 756   مهندسى عمران-سیستمهاى اطلاعات جغرافیایى(GIS) 
 757   مهندسى عمران فتوگرامترى - غیرفعال 
 758   مهندسى عمران مهندسى آب 
 759   مهندسى عمران-نقشه بردارى- ژئودزى 
 760   مهندسى فضاى سبز 
 761   مهندسى فناورى اطلاعات 
 762   مهندسى کامپیوتر 
 763   مهندسى کامپیوتر - سخت افزار 
 764   مهندسى کامپیوتر - نرم افزار 
 765   مهندسى کامپیوتر- فن آورى اطلاعات 
 766   مهندسى کامپیوتر-معمارى کامپیوتر 
 767   مهندسى کشاورزى 
 768   مهندسى کشاورزى - آب 
 769   مهندسى کشاورزى - آبیارى و آبادانى 
 770   مهندسى کشاورزى - آموزش کشاورزى 
 771   مهندسى کشاورزى - باغبانى 
 772   مهندسى کشاورزى - ترویج کشاورزى 
 773   مهندسى کشاورزى - ترویج و آموزش کشاورزى 
 774   مهندسى کشاورزى - ترویج و آموزش کشاورزى - ترویج کشاورزى 
 775   مهندسى کشاورزى - ترویج و آموزش کشاورزى- آموزش کشاورزى 
 776   مهندسى کشاورزى - توسعه روستائى 
 777   مهندسى کشاورزى - توسعه کشاورزى 
 778   مهندسى کشاورزى - تولیدات دامى 
 779   مهندسى کشاورزى - سازه هاى آبى 
 780   مهندسى کشاورزى - علوم باغبانى 
 781   مهندسى کشاورزى - علوم دامى غیر نشخوارکنندگان 
 782   مهندسى کشاورزى - علوم دامى نشخوارکنندگان 
 783   مهندسى کشاورزى - علوم و صنایع غذایى 
 784   مهندسى کشاورزى - ماشینهاى کشاورزى 
 785   مهندسى کشاورزى - مکانیزاسیون کشاورزى 
 786   مهندسى کشاورزى - مکانیک ماشینهاى کشاورزى 
 787   مهندسى کشاورزى - مهندسى ماشینهاى کشاورزى 
 788   مهندسى کشاورزى - مهندسى منابع آب 
 789   مهندسى کشاورزى- آب 
 790   مهندسى‌کشاورزى‌-آبیارى و زهکشى 
 791   مهندسى کشاورزى- اقتصاد کشاورزى 
 792   مهندسى‌کشاورزى‌-بیمارى‌شناسى‌گیاهى‌ 
 793   مهندسى کشاورزى- زراعت واصلاح نباتات 
 794   مهندسى کشاورزى -علوم خاک 
 795   مهندسى کشاورزى- علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک 
 796   مهندسى کشاورزى-ابیارى 
 797   مهندسى کشاورزى-اصلاح نباتات 
 798   مهندسى کشاورزى-حشره شناسى کشاورزى 
 799   مهندسى کشاورزى-خاکشناسى 
 800   مهندسى کشاورزى-خاکشناسى- بیولوژى و بیوتکنولوژى خاک 
 801   مهندسى کشاورزى-علوم دامى 
 802   مهندسى کشاورزى-علوم دامى - دام 
 803   مهندسى کشاورزى-علوم دامى - طیور 
 804   مهندسى کشاورزى-علوم و صنایع غذایى-علوم مواد غذایى 
 805   مهندسى کشاورزى-گیاه پزشکى 
 806   مهندسى کشاورزى-مکانیک ماشینهاى کشاورزى 
 807   مهندسى کشاورزى-مهندسى منابع آب 
 808   مهندسى ماشینهاى کشاورزى 
 809   مهندسى متالورژى 
 810   مهندسى متالورژى و مواد 
 811   مهندسى متالوژى و مواد 
 812   مهندسى معدن 
 813   مهندسى معدن‌-استخراج‌معدن‌ 
 814   مهندسى معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌ 
 815   مهندسى معدن -فرآورى موادمعدنى 
 816   مهندسى معدن‌-مکانیک‌ سنگ‌ 
 817   مهندسى معمارى 
 818   مهندسى مکانیک 
 819   مهندسى مکانیک- تاسیسات تهویه و تبرید 
 820   مهندسى مکانیک- ساخت و تولید 
 821   مهندسى مکانیک -ماشینهاى آبى 
 822   مهندسى مکانیک تبدیل انرژى 
 823   مهندسى مکانیک تبدیل انرژى-ماشینهاى آبى 
 824   مهندسى مکانیک حرارت و سیالات 
 825   مهندسى مکانیک طراحى جامدات 
 826   مهندسى مکانیک طراحى کاربردى 
 827   مهندسى منابع طبیعى - علوم و صنایع چوب و کاغذ 
 828   مهندسى منابع طبیعى - جنگلدارى 
 829   مهندسى منابع طبیعى - شیلات 
 830   مهندسى منابع طبیعى - شیلات - بوم شناسى آبزیان 
 831   مهندسى منابع طبیعى - شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان 
 832   مهندسى منابع طبیعى - شیلات و محیط زیست 
 833   مهندسى منابع طبیعى - محیط زیست 
 834   مهندسى منابع طبیعى - مرتع و آبخیز دارى 
 835   مهندسى منابع طبیعى - مهندسى چوب و کاغذ- صنایع فراورده هاى مرکب چوب 
 836   مهندسى منابع طبیعى -علوم و صنایع چوب و کاغذ-صنایع چوب 
 837   مهندسى منابع طبیعى -علوم و صنایع چوب و کاغذ-صنایع خمیر وکاغذ 
 838   مهندسى منابع طبیعى -علوم وصنایع چوب وکاغذ-بیولوژى وحفاظت چوب 
 839   مهندسى مواد-تولیدآهن‌ وفولاد 
 840   مهندسى مواد-خوردگى‌وحفاظ‌ت‌ازمواد 
 841   مهندسى مواد-ریخته‌گرى‌ 
 842   مهندسى مواد-شکل‌دادن‌ فلزات‌ 
 843   مهندسى مواد-شناسائى‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسى 
 844   مهندسى مواد-متالورژى‌ صنعتى‌ 
 845   مهندسى مواد-متالورژى‌استخراجى‌ 
 846   مهندسى نساجى 
 847   مهندسى نفت 
 848   مهندسى نگهدارى 
 849   مهندسى هسته اى 
 850   مهندسى هوا فضا 
 851   مهندسى ومدیریت ‌ سوانح ط‌بیعى‌ 
 852   موزه دارى 
 853   موسیقى 
 854   میکروبیولوژى 
 855   نانو شیمى پلیمر 
 856   نانو مواد معدنى 
 857   نانوشیمى 
 858   نانوشیمى نظرى 
 859   نانوفناورى- مهندسى شیمى 
 860   نانوفناورى -مهندسى مکانیک 
 861   نانوفناورى-مهندسى الکترونیک 
 862   نانوفناورى-مهندسى مواد 
 863   نانوفیزیک 
 864   نشخوارکنندگان 
 865   نظام کیفیت فراگیر 
 866   نقاشى 
 867   نقشه بردارى سیستم اطلاعات مکانى 
 868   نمایش 
 869   نمایش- بازیگرى 
 870   نمایش- کارگردانى 
 871   نمایش- نمایش عروسکى‌ 
 872   نمایش-طراحى صحنه 
 873   نوازندگى ساز ایرانى 
 874   نوازندگى ساز جهانى 
 875   نوازندگى موسیقى ایرانى 
 876   نوازندگى موسیقى جهانى 
 877   هنرهاى تجسمى 
 878   هنرهاى نمایشى 
 879   هواشناسى‌ 
 880   هواشناسى - غیرفعال 
 881   هواشناسى کشاورزى 
 882   هوانوردى-مراقبت پرواز 
 883   هوش مصنوعى ورباتیک 
 884   ویروس شناسى 
 885   نرم افزار 
 
 
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران