آلبوم عکس
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 1 / 12
پردیس هنرها-۱
500 * 375 (55 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 2 / 12
دانشکده ادبیات-۳
600 * 450 (84 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 3 / 12
دانشکده ادبیات
375 * 500 (63 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 4 / 12
دانشکده ادبیات-۲
500 * 375 (77 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 5 / 12
دانشکده ادبیات-۱
550 * 413 (90 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 6 / 12
پردیس هنرها
500 * 375 (58 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 7 / 12
عکس۹
500 * 375 (77 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 8 / 12
دانشکده فنی-۱
600 * 450 (95 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 9 / 12
دانشکده فنی
600 * 450 (121 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 10 / 12
پردیس۳ -فنی-چوکا
600 * 450 (91 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 11 / 12
پردیس۳-چوکا
600 * 450 (93 KB) 
بخش های مختلف دانشگاه
بخش های مختلف دانشگاه: عکس شماره 12 / 12
دانشکده اقتصاد
600 * 450 (338 KB) 
1 2 3
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران