اعضای هیات علمی
نام واحد سازمانی
جستجو در نام و نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی نام واحد سازمانی
 1   فرشید   فروزبخش   معاونت پژوهش و فناورى-مديريت تامين تجهيزات و اطلاعات علمى 
 2   پگاه   خدیش   موسسه دهخدا و مرکز بين المللى آموزش زبان فارسى 
 3   آرش   ملکیان   مرکز تحقيقات بين المللى بيابان-گروه مناطق بيابانى 
 4   ناصر   مشهدی    مرکز تحقيقات بين المللى بيابان-گروه پژوهشى علوم کشاورزى ومنابع 
 5   مجید   کریم پورریحان    مرکز تحقيقات بين المللى بيابان-گروه پژوهشى علوم کشاورزى ومنابع 
 6   صدیقه    شکوری راد   مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه 
 7   ایرج    اله دادی    پرديس ابوريحان 
 8   سیداحمد   سادات نوری    پرديس ابوريحان 
 9   غلامرضا   چگینی    پرديس ابوريحان 
 10   محمدحسین    کیان مهر   پرديس ابوريحان 
 11   اکبر   عرب محمدحسینی    پرديس ابوريحان 
 12   سیدمهدی    شریعتمداری    پرديس ابوريحان 
 13   سیدرضا   حسن بیگی بیدگلی    پرديس ابوريحان 
 14   جواد   خزائی    پرديس ابوريحان 
 15   جعفر   مساح   پرديس ابوريحان 
 16   احمد   افضل زاده    پرديس ابوريحان 
 17   علی اکبر   خادم    پرديس ابوريحان 
 18   عبدالرضا   صالحی    پرديس ابوريحان 
 19   سیدداود   شریفی    پرديس ابوريحان 
 20   محمدابراهیم    بنی حبیب    پرديس ابوريحان 
 21   سیدمحمودرضا   بهبهانی    پرديس ابوريحان 
 22   جواد   فاخری    پرديس ابوريحان 
 23   عیسی    فرجی    پرديس ابوريحان 
 24   بهزاد   آزادگان    پرديس ابوريحان 
 25   علی    رحیمی خوب    پرديس ابوريحان 
 26   محمدرضا   نجفی شهری    پرديس ابوريحان 
 27   محمود   مشعل    پرديس ابوريحان 
 28   مریم    وراوی پور   پرديس ابوريحان 
 29   علی اصغر   منتظر   پرديس ابوريحان 
 30   علیرضا   مساح بوانی   پرديس ابوريحان 
 31   ناهید   حریری    پرديس ابوريحان 
 32   بهروز   فوقی    پرديس ابوريحان 
 33   غلامعلی    اکبری    پرديس ابوريحان 
 34   غلامعباس   اکبری    پرديس ابوريحان 
 35   رضا   امیری   پرديس ابوريحان 
 36   محسن   ابراهیمی   پرديس ابوريحان 
 37   علی    ایزدی دربندی    پرديس ابوريحان 
 38   مصطفی    عرب    پرديس ابوريحان 
 39   شیرین    دیانتی دیلمی    پرديس ابوريحان 
 40   محمود   لطفی    پرديس ابوريحان 
 
 
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران