افراد > اعضاء هیات علمی > پردیس فارابی
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 دانشکده فقه و فلسفه محمد ادیبی مهر madiby@ut.ac.ir
2 دانشکده فقه و فلسفه محمدحسن احمدی  
3 دانشکده فقه و فلسفه یداله احمدی ملایری  
4 دانشکده فقه و فلسفه مجتبی الهیان  
5 دانشکده فقه و فلسفه محمدرسول آهنگران  
6 دانشکده فقه و فلسفه رضا برنجکار  
7 دانشکده فقه و فلسفه حامد پوررسنمی  
8 دانشکده فقه و فلسفه سیداسحاق حسینی کوهساری  
9 دانشکده فقه و فلسفه سیدمحمدعلی دیباجی dibaji@ut.ac.ir
10 دانشکده فقه و فلسفه مهدی ذاکری احقر  
11 دانشکده فقه و فلسفه حسن  رضائی هفتادر  
12 دانشکده فقه و فلسفه مجتبی رحمان دوست  
13 دانشکده فقه و فلسفه احمد سعدی  
14 دانشکده فقه و فلسفه روح اله شاکر زواردهی  
15 دانشکده فقه و فلسفه حبیب اله طاهری اکردی  
16 دانشکده فقه و فلسفه محمدعلی عبدالهی  
17 دانشکده فقه و فلسفه صادق فتحی دهکردی  
18 دانشکده فقه و فلسفه ناصر قاسمی  
19 دانشکده فقه و فلسفه یحیی کبیر kabir@ut.ac.ir
20 دانشکده فقه و فلسفه رضا گندمی نصر آبادی  
21 دانشکده فقه و فلسفه علیرضا محمدرضائی  
22 دانشکده فقه و فلسفه محمد محمدرضائی  
23 دانشکده فقه و فلسفه مسلم محمدی  
24 دانشکده فقه و فلسفه حسین معصوم  
25 دانشکده فقه و فلسفه حسن مهرنیا  
26 دانشکده فقه و فلسفه محمد علی مهدوی راد  
27 دانشکده فقه و فلسفه سیداحمد میرحسینی نیری  
28 دانشکده فقه و فلسفه فتح اله نجارزادگان  
29 دانشکده مدیریت علی نقی امیری  
30 دانشکده مدیریت قدرت اله باقری راغب  
31 دانشکده مدیریت غلامرضا جندقی jandaghi@ut.ac.ir
32 دانشکده مدیریت حمید رضا حسن زاده کریم آباد  
33 دانشکده مدیریت حسین خنیفر  
34 دانشکده مدیریت محمدحسین  رحمتی  
35 دانشکده مدیریت حمید زارع  
36 دانشکده مدیریت حسن زارعی متین  
37 دانشکده مدیریت سیدمحمد علوی نسب  
38 دانشکده مدیریت رحمت اله قلی پورسوته rgholipor@ut.ac.ir
39 دانشکده مدیریت سیدمحمد محمودی  
40 دانشکده حقوق علیرضا آذربایجانی  
41 دانشکده حقوق محمدجواد ارسطا mjarasta@ut.ac.ir
42 دانشکده حقوق علیرضا باریکلو  
43 دانشکده حقوق احمد حاجی ده آبادی  
44 دانشکده حقوق مهدی حدادی  
45 دانشکده حقوق حسین رحمت الهی hrahmat@ut.ac.ir
46 دانشکده حقوق محمد تقی رفیعی  
47 دانشکده حقوق محمدحسین  زارعی  mhzarie@ut.ac.ir
48 دانشکده حقوق محمد ساردوئی نسب  
49 دانشکده حقوق سیدعلی سیداحمدی سجادی sahmadi@ut.ac.ir
50 دانشکده حقوق محمدابراهیم شمس ناتری  
51 دانشکده حقوق مهدی شیدائیان آرائی  
52 دانشکده حقوق عبدالحسین شیروی خوزانی ashiravi@ut.ac.ir
53 دانشکده حقوق سیداحمد طباطبائی لطفی sataba@ut.ac.ir
54 دانشکده حقوق سیدعلی علوی قزوینی  
55 دانشکده حقوق عبدالرضا علیزاده  
56 دانشکده حقوق محمدجواد فتحی mjfathi@ut.ac.ir
57 دانشکده حقوق جلیل قنواتی ghanavaty@ut.ac.ir
58 دانشکده حقوق عباس منصور آبادی  
59 دانشکده حقوق سید محمود میر خلیلی  
60 دانشکده حقوق علی مهدیزاده میاندهی  
61 دانشکده حقوق سیدعلیمحمد یثربی  
 
 
1392 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران