افراد > اعضاء هیات علمی > دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 گروه زبان انگلیسی داود برزآبادی فراهانی  
2 گروه زبان انگلیسی مریم سلطان بیاد msbeyad@ut.ac.ir
3 گروه زبان انگلیسی گیتی افروز جوادی guitijavadi_2006@yahoo.com
4 گروه زبان انگلیسی علی اکبر خمیجانی فراهانی farahani@ut.ac.ir
5 گروه زبان انگلیسی عباسعلی رضایی aarezaee@ut.ac.ir
6 گروه زبان انگلیسی سیدمحمد علوی smalavi@ut.ac.ir
7 گروه زبان انگلیسی بهزاد قادری سهی bghaderi@ut.ac.ir
8 گروه زبان انگلیسی فیروزه قندهاری qandhari@ut.ac.ir
9 گروه زبان انگلیسی شیوا کیوان پناه مارالانی  
10 گروه زبان انگلیسی سیدمحمد مرندی mmaranadi@ut.ac.ir
11 گروه زبان انگلیسی حمیده معرفت marefat@ut.ac.ir
12 گروه زبان انگلیسی رضا مقدم کیا rzmsk@ut.ac.ir
13 گروه زبان انگلیسی مجید نعمتی nematim@ut.ac.ir
14 گروه زبان آلمانی پرویز البرزی ورکی p_alborzi@yahoo.de
15 گروه زبان آلمانی حمیده بهجت hbehjat@ut.ac.ir
16 گروه زبان آلمانی حسن پروان hparvan@fflmail.ut.ac.ir
17 گروه زبان آلمانی محمدحسین حدادی haddadi_m_h@yahoo.com
18 گروه زبان آلمانی نادر حقانی nhaghani@ut.ac.ir
19 گروه زبان آلمانی محمدرضا دوستی زاده  
20 گروه زبان آلمانی نیلوفر مبصر mobasser@ut.ac.ir
21 گروه زبان روسی امیر حسینی amhoseini@ut.ac.ir
22 گروه زبان روسی سیدحسن زهرائی hzahraee@ut.ac.ir
23 گروه زبان روسی بهرام زینالی bzeinali@ut.ac.ir
24 گروه زبان روسی حسین غلامی hgholamy@ut.ac.ir
25 گروه زبان روسی جان اله کریمی مطهر jkarimi@ut.ac.ir
26 گروه زبان روسی علی مداینی اول amadayen@ut.ac.ir
27 گروه زبان روسی علیرضا ولی پور alreva@ut.ac.ir
28 گروه زبان روسی مرضیه یحیی پور jkarimi@ut.ac.ir
29 گروه زبان فرانسه اسفندیار اسفندی esfandi@ut.ac.ir
30 گروه زبان فرانسه ایلمیرا دادور idadvar@ut.ac.ir
31 گروه زبان فرانسه طهمورث ساجدی صبا t_sadjedi@yahoo.fr
32 گروه زبان فرانسه ناهید شاهوردیانی nshahver@ut.ac.ir
33 گروه زبان فرانسه ماندانا صدرزاده اردبیلی monasadry@yahoo.com
34 گروه زبان فرانسه فریده علوی falavi@ut.ac.ir
35 گروه زبان فرانسه مریم قاسمی داریان mgdarian@yahoo.com
36 گروه زبان فرانسه ژاله کهنموئی پور jkahnmoi@ut.ac.ir
37 گروه سایر زبانهای خارجی معصومه احمدی شیرازی  
38 گروه سایر زبانهای خارجی زهرا اسماعیلی فرد zesmaeli@ut.ac.ir
39 گروه سایر زبانهای خارجی فرزانه اعظم لطفی  
40 گروه سایر زبانهای خارجی ایرما الورادو irma_navabi@yahoo.com
41 گروه سایر زبانهای خارجی هاجر بابایی ماهانی نژاد  
42 گروه سایر زبانهای خارجی نسرین بحرینی  
43 گروه سایر زبانهای خارجی علی بیات alibayat32145@yahoo.com
44 گروه سایر زبانهای خارجی بهنام جاهدزاده شوربلاغ  
45 گروه سایر زبانهای خارجی مریم حق روستا mroosta@ut.ac.ir
46 گروه سایر زبانهای خارجی خسرو خاوری khavari@ut.ac.ir
47 گروه سایر زبانهای خارجی مهدی دهمرده  
48 گروه سایر زبانهای خارجی محمدحسین رمضان کیائی mkiaei@ut.ac.ir
49 گروه سایر زبانهای خارجی گل رخ عبادی فردآذر gebadi@ut.ac.ir
50 گروه سایر زبانهای خارجی زیب النساء علیخان zalikhan42@yahoo.com
51 گروه سایر زبانهای خارجی علی فیض الهی ملک آباد afeiz@ut.ac.ir
52 گروه سایر زبانهای خارجی محمد کیومرثی جرتوده kiamarsi@ut.ac.ir
 
 
1392 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران