افراد > اعضاء هیات علمی > دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 گروه زبان انگلیسی داود برزآبادی فراهانی  
2 گروه زبان انگلیسی مریم سلطان بیاد msbeyadtehran unoversity
3 گروه زبان انگلیسی گیتی افروز جوادی guitijavadi_2006@yahoo.com
4 گروه زبان انگلیسی علی اکبر خمیجانی فراهانی farahanitehran unoversity
5 گروه زبان انگلیسی عباسعلی رضایی aarezaeetehran unoversity
6 گروه زبان انگلیسی سیدمحمد علوی smalavitehran unoversity
7 گروه زبان انگلیسی بهزاد قادری سهی bghaderitehran unoversity
8 گروه زبان انگلیسی فیروزه قندهاری qandharitehran unoversity
9 گروه زبان انگلیسی شیوا کیوان پناه مارالانی  
10 گروه زبان انگلیسی سیدمحمد مرندی mmaranaditehran unoversity
11 گروه زبان انگلیسی حمیده معرفت marefattehran unoversity
12 گروه زبان انگلیسی رضا مقدم کیا rzmsktehran unoversity
13 گروه زبان انگلیسی مجید نعمتی nematimtehran unoversity
14 گروه زبان آلمانی پرویز البرزی ورکی p_alborzi@yahoo.de
15 گروه زبان آلمانی حمیده بهجت hbehjattehran unoversity
16 گروه زبان آلمانی حسن پروان hparvan@fflmail.ut.ac.ir
17 گروه زبان آلمانی محمدحسین حدادی haddadi_m_h@yahoo.com
18 گروه زبان آلمانی نادر حقانی nhaghanitehran unoversity
19 گروه زبان آلمانی محمدرضا دوستی زاده  
20 گروه زبان آلمانی نیلوفر مبصر mobassertehran unoversity
21 گروه زبان روسی امیر حسینی amhoseinitehran unoversity
22 گروه زبان روسی سیدحسن زهرائی hzahraeetehran unoversity
23 گروه زبان روسی بهرام زینالی bzeinalitehran unoversity
24 گروه زبان روسی حسین غلامی hgholamytehran unoversity
25 گروه زبان روسی جان اله کریمی مطهر jkarimitehran unoversity
26 گروه زبان روسی علی مداینی اول amadayentehran unoversity
27 گروه زبان روسی علیرضا ولی پور alrevatehran unoversity
28 گروه زبان روسی مرضیه یحیی پور jkarimitehran unoversity
29 گروه زبان فرانسه اسفندیار اسفندی esfanditehran unoversity
30 گروه زبان فرانسه ایلمیرا دادور idadvartehran unoversity
31 گروه زبان فرانسه طهمورث ساجدی صبا t_sadjedi@yahoo.fr
32 گروه زبان فرانسه ناهید شاهوردیانی nshahvertehran unoversity
33 گروه زبان فرانسه ماندانا صدرزاده اردبیلی monasadry@yahoo.com
34 گروه زبان فرانسه فریده علوی falavitehran unoversity
35 گروه زبان فرانسه مریم قاسمی داریان mgdarian@yahoo.com
36 گروه زبان فرانسه ژاله کهنموئی پور jkahnmoitehran unoversity
37 گروه سایر زبانهای خارجی معصومه احمدی شیرازی  
38 گروه سایر زبانهای خارجی زهرا اسماعیلی فرد zesmaelitehran unoversity
39 گروه سایر زبانهای خارجی فرزانه اعظم لطفی  
40 گروه سایر زبانهای خارجی ایرما الورادو irma_navabi@yahoo.com
41 گروه سایر زبانهای خارجی هاجر بابایی ماهانی نژاد  
42 گروه سایر زبانهای خارجی نسرین بحرینی  
43 گروه سایر زبانهای خارجی علی بیات alibayat32145@yahoo.com
44 گروه سایر زبانهای خارجی بهنام جاهدزاده شوربلاغ  
45 گروه سایر زبانهای خارجی مریم حق روستا mroostatehran unoversity
46 گروه سایر زبانهای خارجی خسرو خاوری khavaritehran unoversity
47 گروه سایر زبانهای خارجی مهدی دهمرده  
48 گروه سایر زبانهای خارجی محمدحسین رمضان کیائی mkiaeitehran unoversity
49 گروه سایر زبانهای خارجی گل رخ عبادی فردآذر gebaditehran unoversity
50 گروه سایر زبانهای خارجی زیب النساء علیخان zalikhan42@yahoo.com
51 گروه سایر زبانهای خارجی علی فیض الهی ملک آباد afeiztehran unoversity
52 گروه سایر زبانهای خارجی محمد کیومرثی جرتوده kiamarsitehran unoversity
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران