افراد > اعضاء هیات علمی > دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 گروه باستانشناسی محمد اسمعیل  اسمعیلی جلودار jelodar@ut.ac.ir
2 گروه باستانشناسی شهره  جوادی  -
3 گروه باستانشناسی مصطفی  ده پهلوان mdehpahlavan@ut.ac.ir
4 گروه باستانشناسی شاهرخ  رزم جو srazmjou@ut.ac.ir
5 گروه باستانشناسی حسن  طلائی htalaee@ut.ac.ir
6 گروه باستانشناسی حسن  فاضلی نشلی hfazelina@ut.ac.ir
7 گروه باستانشناسی بهمن  فیروزمندی firouzmandi@ut.ac.ir
8 گروه باستانشناسی حسن  کریمیان hkarimi@ut.ac.ir
9 گروه باستانشناسی هایده  لاله hlaleh@ut.ac.ir
10 گروه باستانشناسی میثم  لباف خانیکی labbaf@ut.ac.ir
11 گروه باستانشناسی حکمت اله  ملاصالحی hekmat_mollassalihi@ut.ac.ir
12 گروه باستانشناسی فیروز  مهجور fmahjour@ut.ac.ir
13 گروه باستانشناسی کمال الدین  نیکنامی kniknami@ut.ac.ir
14 گروه باستانشناسی رحیم  ولایتی  velayati@ut.ac.ir
15 گروه باستانشناسی سیما  یدالهی yadolahi@ut.ac.ir
16 گروه تاریخ آذر  آهنچی ahanchi@ut.ac.ir
17 گروه تاریخ فرج اله  احمدی fahmadi@ut.ac.ir
18 گروه تاریخ حسین  بادامچی  hbadamchi@ut.ac.ir
19 گروه تاریخ رسول  جعفریان   
20 گروه تاریخ حسن  حضرتی hazrati@ut.ac.ir
21 گروه تاریخ هادی دوست محمدی  
22 گروه تاریخ داریوش  رحمانیان  rahmanian@ut.ac.ir
23 گروه تاریخ روزبه  زرین کوب Zarrinkoobr@ut.ac.ir
24 گروه تاریخ حسن  زندیه   
25 گروه تاریخ منصور  صفت گل sefatgol@ut.ac.ir
26 گروه تاریخ خدیجه  عالمی   
27 گروه تاریخ کلثوم  غضنفری   
28 گروه تاریخ سیروس  فیضی  cfaizee@ut.ac.ir
29 گروه تاریخ حمید  کرمی پور   
30 گروه تاریخ نورالدین  نعمتی  
31 گروه تاریخ محمد باقر  وثوقی vosoughi@ut.ac.ir
32 گروه زبان و ادبیات عربی محمد علی  آذرشب azarshab@ut.ac.ir
33 گروه زبان و ادبیات عربی جواد  اصغری  jasghari@ut.ac.ir
34 گروه زبان و ادبیات عربی علی افضلی  ali.afzali@ut.ac.ir
35 گروه زبان و ادبیات عربی ابوالحسن  امین مقدسی abamin@ut.ac.ir
36 گروه زبان و ادبیات عربی محمد  دزفولی Dezfooli@ut.ac.ir
37 گروه زبان و ادبیات عربی غلامعباس  رضایی هفتادر ghrezaee@ut.ac.ir
38 گروه زبان و ادبیات عربی معصومه  شبستری Shabestar@ut.ac.ir
39 گروه زبان و ادبیات عربی علی باقر  طاهری نیا  
40 گروه زبان و ادبیات عربی عدنان  طهماسبی adnant@ut.ac.ir
41 گروه زبان و ادبیات عربی علی اکبر  فراتی  a.forati@ut.ac.ir
42 گروه زبان و ادبیات عربی عبدالحسین  فقهی afeghhi@ut.ac.ir
43 گروه زبان و ادبیات عربی محمد حسن  فوادیان foadian@ut.ac.ir
44 گروه زبان و ادبیات عربی امیرمحمود  کاشفی -
45 گروه زبان و ادبیات عربی عزت  ملاابراهیمی mebrahim@ut.ac.ir
46 گروه زبان و ادبیات عربی شهریار  نیازی shniazi@ut.ac.ir
47 گروه زبان وادبیات فارسی شهرام آزادیان  sazadian@ut.ac.ir
48 گروه زبان وادبیات فارسی احمد احمدی  
49 گروه زبان وادبیات فارسی منوچهر اکبری  makbari@ut.ac.ir
50 گروه زبان وادبیات فارسی علیرضا  امامی  aremami@ut.ac.ir
51 گروه زبان وادبیات فارسی اصغر باباسالار babasalar@ut.ac.ir
52 گروه زبان وادبیات فارسی محمد رضا  ترکی mtorki@ut.ac.ir
53 گروه زبان وادبیات فارسی علیرضا  حاجیان نژاد  hajiannzd@ut.ac.ir
54 گروه زبان وادبیات فارسی حمیرا  زمردی zomorrodi@ut.ac.ir
55 گروه زبان وادبیات فارسی عبدالرضا  سیف Seif@ut.ac.ir
56 گروه زبان وادبیات فارسی محمد رضا شفیعی کدکنی  
57 گروه زبان وادبیات فارسی مهدی  علیایی مقدم  
58 گروه زبان وادبیات فارسی محمود  فضیلت  mfazilat@ut.ac.ir
59 گروه زبان وادبیات فارسی مهدی  فیروزیان حاجی firouzian_mehdi@ut.ac.ir
60 گروه زبان وادبیات فارسی میترا  گلچین mgolchin@ut.ac.ir
61 گروه زبان وادبیات فارسی علی محمد  مؤذنی  
62 گروه زبان وادبیات فارسی امید  مجد  Majdomid@ut.ac.ir
63 گروه زبان وادبیات فارسی محمد حسین محمدی  
64 گروه زبان وادبیات فارسی سید محمد  منصور   
65 گروه زبان وادبیات فارسی سید مصطفی  موسوی راد  mmusavi@ut.ac.ir
66 گروه زبان وادبیات فارسی محمد افشین وفایی  
67 گروه زبان وادبیات فارسی روح اله هادی  rhadi@ut.ac.ir
68 گروه فلسفه غلامعلی  حداد عادل  
69 گروه فلسفه سید محمد رضا  حسینی بهشتی  
70 گروه فلسفه محمود خاتمی khatam@ut.ac.ir
71 گروه فلسفه موسی دیباج adibadj@ut.ac.ir
72 گروه فلسفه محمد رضا  ریخته گران  rikhteg@ut.ac.ir
73 گروه فلسفه سعید  زیبا کلام  
74 گروه فلسفه حمید  طالب زاده  talebzadeh@ut.ac.ir
75 گروه فلسفه حسین  غفاری hghafari@ut.ac.ir
76 گروه فلسفه مهدی  قوام صفری safary@ut.ac.ir
77 گروه فلسفه سعیده  کوکب   
78 گروه فلسفه علی اردشیر  لاریجانی larijani@ut.ac.ir
79 گروه زبانشناسی علی  افخمی  aafkhami@ut.ac.ir
80 گروه زبانشناسی محمود  بی جن خان  mbjkhan@ut.ac.ir
81 گروه زبانشناسی علی  درزی  alidarzi@ut.ac.ir
82 گروه زبانشناسی غلامرضا  دین محمدی  rezadien@ut.ac.ir
83 گروه زبانشناسی غلامحسین کریمی دوستان  gh5karimi@ut.ac.ir
84 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی محمود  جعفری دهقی mdehaghi@ut.ac.ir
85 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی حسن رضائی باغ بیدی  hrezaee@ut.ac.ir
86 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی احمد  قائم مقامی qaemmagami@ut.ac.ir
87 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی آژیده مقدم  amoqadam@ut.ac.ir
88 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی بهمن  مرادیان  bmoradian@ut.ac.ir
 
 
1392 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران