افراد > اعضاء هیات علمی > دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 گروه باستانشناسی محمد اسمعیل  اسمعیلی جلودار jelodartehran unoversity
2 گروه باستانشناسی شهره  جوادی  -
3 گروه باستانشناسی مصطفی  ده پهلوان mdehpahlavantehran unoversity
4 گروه باستانشناسی شاهرخ  رزم جو srazmjoutehran unoversity
5 گروه باستانشناسی حسن  طلائی htalaeetehran unoversity
6 گروه باستانشناسی حسن  فاضلی نشلی hfazelinatehran unoversity
7 گروه باستانشناسی بهمن  فیروزمندی firouzmanditehran unoversity
8 گروه باستانشناسی حسن  کریمیان hkarimitehran unoversity
9 گروه باستانشناسی هایده  لاله hlalehtehran unoversity
10 گروه باستانشناسی میثم  لباف خانیکی labbaftehran unoversity
11 گروه باستانشناسی حکمت اله  ملاصالحی hekmat_mollassalihitehran unoversity
12 گروه باستانشناسی فیروز  مهجور fmahjourtehran unoversity
13 گروه باستانشناسی کمال الدین  نیکنامی kniknamitehran unoversity
14 گروه باستانشناسی رحیم  ولایتی  velayatitehran unoversity
15 گروه باستانشناسی سیما  یدالهی yadolahitehran unoversity
16 گروه تاریخ آذر  آهنچی ahanchitehran unoversity
17 گروه تاریخ فرج اله  احمدی fahmaditehran unoversity
18 گروه تاریخ حسین  بادامچی  hbadamchitehran unoversity
19 گروه تاریخ رسول  جعفریان   
20 گروه تاریخ حسن  حضرتی hazratitehran unoversity
21 گروه تاریخ هادی دوست محمدی  
22 گروه تاریخ داریوش  رحمانیان  rahmaniantehran unoversity
23 گروه تاریخ روزبه  زرین کوب Zarrinkoobrtehran unoversity
24 گروه تاریخ حسن  زندیه   
25 گروه تاریخ منصور  صفت گل sefatgoltehran unoversity
26 گروه تاریخ خدیجه  عالمی   
27 گروه تاریخ کلثوم  غضنفری   
28 گروه تاریخ سیروس  فیضی  cfaizeetehran unoversity
29 گروه تاریخ حمید  کرمی پور   
30 گروه تاریخ نورالدین  نعمتی  
31 گروه تاریخ محمد باقر  وثوقی vosoughitehran unoversity
32 گروه زبان و ادبیات عربی محمد علی  آذرشب azarshabtehran unoversity
33 گروه زبان و ادبیات عربی جواد  اصغری  jasgharitehran unoversity
34 گروه زبان و ادبیات عربی علی افضلی  ali.afzalitehran unoversity
35 گروه زبان و ادبیات عربی ابوالحسن  امین مقدسی abamintehran unoversity
36 گروه زبان و ادبیات عربی محمد  دزفولی Dezfoolitehran unoversity
37 گروه زبان و ادبیات عربی غلامعباس  رضایی هفتادر ghrezaeetehran unoversity
38 گروه زبان و ادبیات عربی معصومه  شبستری Shabestartehran unoversity
39 گروه زبان و ادبیات عربی علی باقر  طاهری نیا  
40 گروه زبان و ادبیات عربی عدنان  طهماسبی adnanttehran unoversity
41 گروه زبان و ادبیات عربی علی اکبر  فراتی  a.foratitehran unoversity
42 گروه زبان و ادبیات عربی عبدالحسین  فقهی afeghhitehran unoversity
43 گروه زبان و ادبیات عربی محمد حسن  فوادیان foadiantehran unoversity
44 گروه زبان و ادبیات عربی امیرمحمود  کاشفی -
45 گروه زبان و ادبیات عربی عزت  ملاابراهیمی mebrahimtehran unoversity
46 گروه زبان و ادبیات عربی شهریار  نیازی shniazitehran unoversity
47 گروه زبان وادبیات فارسی شهرام آزادیان  sazadiantehran unoversity
48 گروه زبان وادبیات فارسی احمد احمدی  
49 گروه زبان وادبیات فارسی منوچهر اکبری  makbaritehran unoversity
50 گروه زبان وادبیات فارسی علیرضا  امامی  aremamitehran unoversity
51 گروه زبان وادبیات فارسی اصغر باباسالار babasalartehran unoversity
52 گروه زبان وادبیات فارسی محمد رضا  ترکی mtorkitehran unoversity
53 گروه زبان وادبیات فارسی علیرضا  حاجیان نژاد  hajiannzdtehran unoversity
54 گروه زبان وادبیات فارسی حمیرا  زمردی zomorroditehran unoversity
55 گروه زبان وادبیات فارسی عبدالرضا  سیف Seiftehran unoversity
56 گروه زبان وادبیات فارسی محمد رضا شفیعی کدکنی  
57 گروه زبان وادبیات فارسی مهدی  علیایی مقدم  
58 گروه زبان وادبیات فارسی محمود  فضیلت  mfazilattehran unoversity
59 گروه زبان وادبیات فارسی مهدی  فیروزیان حاجی firouzian_mehditehran unoversity
60 گروه زبان وادبیات فارسی میترا  گلچین mgolchintehran unoversity
61 گروه زبان وادبیات فارسی علی محمد  مؤذنی  
62 گروه زبان وادبیات فارسی امید  مجد  Majdomidtehran unoversity
63 گروه زبان وادبیات فارسی محمد حسین محمدی  
64 گروه زبان وادبیات فارسی سید محمد  منصور   
65 گروه زبان وادبیات فارسی سید مصطفی  موسوی راد  mmusavitehran unoversity
66 گروه زبان وادبیات فارسی محمد افشین وفایی  
67 گروه زبان وادبیات فارسی روح اله هادی  rhaditehran unoversity
68 گروه فلسفه غلامعلی  حداد عادل  
69 گروه فلسفه سید محمد رضا  حسینی بهشتی  
70 گروه فلسفه محمود خاتمی khatamtehran unoversity
71 گروه فلسفه موسی دیباج adibadjtehran unoversity
72 گروه فلسفه محمد رضا  ریخته گران  rikhtegtehran unoversity
73 گروه فلسفه سعید  زیبا کلام  
74 گروه فلسفه حمید  طالب زاده  talebzadetehran unoversity
75 گروه فلسفه حسین  غفاری hghafaritehran unoversity
76 گروه فلسفه مهدی  قوام صفری safarytehran unoversity
77 گروه فلسفه سعیده  کوکب   
78 گروه فلسفه علی اردشیر  لاریجانی larijanitehran unoversity
79 گروه زبانشناسی علی  افخمی  aafkhamitehran unoversity
80 گروه زبانشناسی محمود  بی جن خان  mbjkhantehran unoversity
81 گروه زبانشناسی علی  درزی  alidarzitehran unoversity
82 گروه زبانشناسی غلامرضا  دین محمدی  rezadientehran unoversity
83 گروه زبانشناسی غلامحسین کریمی دوستان  gh5karimitehran unoversity
84 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی محمود  جعفری دهقی mdehaghitehran unoversity
85 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی حسن رضائی باغ بیدی  hrezaeetehran unoversity
86 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی احمد  قائم مقامی qaemmagamitehran unoversity
87 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی آژیده مقدم  amoqadamtehran unoversity
88 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی بهمن  مرادیان  bmoradiantehran unoversity
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران