افراد > اعضاء هیات علمی > پردیس دانشکده های فنی
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مهدی اخوان بهابادی makhavan@ut.ac.ir
2 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر بهزاد آسایی basaei@ut.ac.ir
3 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مسعود اسدپور asadpour@ut.ac.ir
4 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ابراهیم اصل سلیمانی soleimni@ut.ac.ir
5 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سعید افشارنیا safshar@ut.ac.ir
6 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسین ایمان عینی imaneini@ut.ac.ir
7 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر علی افضلی کوشا afzali@ut.ac.ir
8 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رضا آقائی زاده ظروفی zoroofi@ut.ac.ir
9 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر علی الفت aolfat@ut.ac.ir
10 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر فریبا بهرامی بوده لالو fbahrami@ut.ac.ir
11 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر فتانه تقی یاره ftaghiyar@ut.ac.ir
12 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر پرویز جبه دارمارالانی pjabedar@ut.ac.ir
13 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر شاهین جعفرآبادی آشتیانی sashtiani@ut.ac.ir 
14 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر غلامعلی حسین زاده دهکردی ghzadeh@ut.ac.ir 
15 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رامتین خسروی r.khosravi@ut.ac.ir 
16 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر احمد خونساری a_khonsari@ut.ac.ir
17 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مجتبی دهملائیان mdehmollaian@gmail.com
18 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر جلیل اقا راشدمحصل jrashed@ut.ac.ir
19 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر فرزاد رجایی سلماسی frajaei@ut.ac.ir
20 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر اشکان رحیمی کیان arkian@ut.ac.ir
21 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حیدر رمضانی تبار ramezani@ut.ac.ir
22 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مسعود رهگذر rahgozar@ut.ac.ir
23 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیدکمال الدین ستاره دان ksetareh@ut.ac.ir
24 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حمید سلطانیان زاده hszadeh@ut.ac.ir
25 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسن سیدرضی seyedraz@ut.ac.ir
26 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر آزاده شاکری shakery@ut.ac.ir 
27 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمود شاه آبادی shahabad@ut.ac.ir
28 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر امیر عباس شایگانی اکمل shayegani@ut.ac.ir
29 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر امید شعاعی oshoaei@ut.ac.ir
30 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر صمد شیخائی sheikhaei@ut.ac.ir 
31 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سعید صفری saeed@ut.ac.ir
32 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مجید صنایع پسند msanaye@ut.ac.ir
33 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر امید فاطمی ofatemi@ut.ac.ir 
34 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مرتضی فتحی پور mfathi@ut.ac.ir
35 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیدمهدی فخرائی fakhraii@ut.ac.ir
36 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رضا فرجی دانا reza@ut.ac.ir
37 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر شاهرخ فرهنگی farhangi@ut.ac.ir
38 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر بهجت فروزنده bforooz@ut.ac.ir
39 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر جواد فیض jfaiz@ut.ac.ir
40 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر هشام فیلی hfaili@ut.ac.ir 
41 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسن قاسمی h.ghasemi@ut.ac.ir 
42 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مهدی کارگهی kargahi@ut.ac.ir 
43 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمد کاظم موسوی mmousavi@ut.ac.ir
44 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمود کمره kamarei@ut.ac.ir
45 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر فرشاد لاهوتی lahouti@ut.ac.ir
46 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حمید لسانی lesani@ut.ac.ir
47 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر کارو لوکس lucas@ut.ac.ir
48 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسین محسنی mohseni@ut.ac.ir
49 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمود محمدطاهری mtaheri@ut.ac.ir
50 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیامک محمدی smohamadi@ut.ac.ir 
51 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر منوچهر مرادی سبزوار moradih@ut.ac.ir 
52 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر بهزاد مشیری moshiri@ut.ac.ir
53 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ناصر معصومی nmasoumi@ut.ac.ir
54 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسن منصف hmonsef@ut.ac.ir
55 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیدشمس ا لدین مهاجرزاده mohajer@ut.ac.ir
56 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سعید نادراصفهانی nader@ut.ac.ir
57 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیدمحمدتقی نبوی رضوی nabavi@ut.ac.ir
58 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر بابک نجاراعرابی araabi@ut.ac.ir
59 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر علیرضا نصیری اوانکی avanaki@ut.ac.ir
60 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر زین العابدین نوابی شیرازی navabi@ut.ac.ir
61 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حمید نوری h.noori@ut.ac.ir 
62 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر کاوه نیایش kniayesh@ut.ac.ir
63 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مجید نیلی احمدآبادی mnili@ut.ac.ir
64 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمود رضا هاشمی rhashemi@ut.ac.ir
65 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر صادق واعظ vaezs@ut.ac.ir
66 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمدجواد یزدان پناه yazdan@ut.ac.ir
67 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ناصر یزدانی yazdani@ut.ac.ir
68 دانشکده مهندسی شیمی حسین ابوالقاسمی hoab@ut.ac.ir 
69 دانشکده مهندسی شیمی محمد علی آرون maaroon@ut.ac.ir 
70 دانشکده مهندسی شیمی محمد اسماعیلی esmaili@ut.ac.ir
71 دانشکده مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان abahram@ut.ac.ir 
72 دانشکده مهندسی شیمی حسین بهمنیار hbahmany@ut.ac.ir
73 دانشکده مهندسی شیمی محمدحسن پنجه شاهی mhpanj@ut.ac.ir
74 دانشکده مهندسی شیمی پیمان پورافشاری pourafshari@ut.ac.ir 
75 دانشکده مهندسی شیمی محمود ترابی انگجی mtorabi@ut.ac.ir
76 دانشکده مهندسی شیمی امید توکلی otavakoli@ut.ac.ir 
77 دانشکده مهندسی شیمی سیدحسن جعفری امان آبادی shjafari@ut.ac.ir 
78 دانشکده مهندسی شیمی شهریار جعفری نژاد shjafarinejad@ut.ac.ir
79 دانشکده مهندسی شیمی فرهنگ جلالی فراهانی fjalali@ut.ac.ir
80 دانشکده مهندسی شیمی علی حبیبی  
81 دانشکده مهندسی شیمی منوچهر حقیقی haghighi@ut.ac.ir
82 دانشکده مهندسی شیمی احمد حلاجی ثانی hallaj@ut.ac.ir
83 دانشکده مهندسی شیمی علی اصغر حمیدی aahamidi@ut.ac.ir
84 دانشکده مهندسی شیمی عباسعلی خدادادی khodadad@ut.ac.ir
85 دانشکده مهندسی شیمی پریسا خدیوپارسی kparsi@ut.ac.ir
86 دانشکده مهندسی شیمی حمید راشدی hrashedi@ut.ac.ir 
87 دانشکده مهندسی شیمی مهدی رجبی هامانه rajabi@ut.ac.ir 
88 دانشکده مهندسی شیمی محمدرضا رسایی mrasaei@ut.ac.ir 
89 دانشکده مهندسی شیمی ایرج رضائیان باجگیران rezaeian@ut.ac.ir
90 دانشکده مهندسی شیمی سیاوش ریاحی riahi@ut.ac.ir 
91 دانشکده مهندسی شیمی رحمت ستوده قره باغ sotudeh@ut.ac.ir 
92 دانشکده مهندسی شیمی مجتبی شریعتی نیاسر mshariat@ut.ac.ir
93 دانشکده مهندسی شیمی افسانه صدر asadr@ut.ac.ir
94 دانشکده مهندسی شیمی زینب صالحی zsalehy@ut.ac.ir
95 دانشکده مهندسی شیمی محمدحسین صراف زاده sarrafzdh@ut.ac.ir 
96 دانشکده مهندسی شیمی رضا ضرغامی rzarghami@ut.ac.ir 
97 دانشکده مهندسی شیمی علیرضا طالبی زاده رفسنجانی atalebi@ut.ac.ir
98 دانشکده مهندسی شیمی نسیم طاهونی ntahuni@ut.ac.ir
99 دانشکده مهندسی شیمی قاسم عموعابدینی amoabediny@ut.ac.ir 
100 دانشکده مهندسی شیمی شهره فاطمی shfatemi@ut.ac.ir
101 دانشکده مهندسی شیمی سهرابعلی قربانیان ghorban@ut.ac.ir
102 دانشکده مهندسی شیمی بابک کفاشی kaffashi@ut.ac.ir
103 دانشکده مهندسی شیمی جمشید محمدی روشنده roshandeh@ut.ac.ir
104 دانشکده مهندسی شیمی یداله مرتضوی mortazav@ut.ac.ir
105 دانشکده مهندسی شیمی نوید مستوفی mostoufi@ut.ac.ir
106 دانشکده مهندسی شیمی سیامک مطهری smotahari@ut.ac.ir 
107 دانشکده مهندسی شیمی محمدمهدی منتظررحمتی mrahmati@ut.ac.ir
108 دانشکده مهندسی شیمی محمدرضا مهرنیا mmehrnia@ut.ac.ir
109 دانشکده مهندسی شیمی سیدمحمدعلی موسویان moosavian@ut.ac.ir
110 دانشکده مهندسی شیمی سیدجلال الدین هاشمی اغچه بدی jhashemi@ut.ac.ir
111 دانشکده مهندسی شیمی قدرت الله هاشمی مطلق ghmotlagh@ut.ac.ir 
112 دانشکده مهندسی شیمی علی وطنی avatani@ut.ac.ir
113 دانشکده مهندسی عمران حسن احمدی کرویق  
114 دانشکده مهندسی عمران رضا اعلمی هرندی aalami.r.h@ut.ac.ir 
115 دانشکده مهندسی عمران ساسان افلاکی aflaki@ut.ac.ir 
116 دانشکده مهندسی عمران عباس بابازاده ababazadeh@ut.ac.ir 
117 دانشکده مهندسی عمران پیمان بدیعی pbadiei@ut.ac.ir
118 دانشکده مهندسی عمران خسرو برگی kbargi@ut.ac.ir 
119 دانشکده مهندسی عمران محمدعلی بنی هاشمی banihash@ut.ac.ir
120 دانشکده مهندسی عمران محمدرضا بهاری mbahari@ut.ac.ir
121 دانشکده مهندسی عمران کامبیز بهنیا cbehnia@ut.ac.ir 
122 دانشکده مهندسی عمران مسعود پلاسی mpalas@ut.ac.ir
123 دانشکده مهندسی عمران مسعود تابش mtabesh@ut.ac.ir
124 دانشکده مهندسی عمران عبدالله حسینی hosseiniaby@ut.ac.ir 
125 دانشکده مهندسی عمران محمد خان محمدی mkhan@ut.ac.ir 
126 دانشکده مهندسی عمران محرم دولتشاهی mdolat@ut.ac.ir 
127 دانشکده مهندسی عمران محمد رحیمیان rahimian@ut.ac.ir
128 دانشکده مهندسی عمران بنفشه زهرایی bzahraie@ut.ac.ir 
129 دانشکده مهندسی عمران سیدمهدی زهرایی mzahrai@ut.ac.ir
130 دانشکده مهندسی عمران ابراهیم شاه قاسمی shghasemi@ut.ac.ir 
131 دانشکده مهندسی عمران محمد شکرچی زاده shekarch@ut.ac.ir 
132 دانشکده مهندسی عمران مجید صادق آذر msadegha@ut.ac.ir
133 دانشکده مهندسی عمران رضا عطارنژاد attarnjd@ut.ac.ir
134 دانشکده مهندسی عمران رضا غیاثی rghiassi@ut.ac.ir
135 دانشکده مهندسی عمران علی فاخر afakher@ut.ac.ir
136 دانشکده مهندسی عمران جمشید فرجودی jfarjood@ut.ac.ir
137 دانشکده مهندسی عمران اورنگ فرزانه ofarzane@ut.ac.ir
138 دانشکده مهندسی عمران مهدی قاسمیه mghassem@ut.ac.ir
139 دانشکده مهندسی عمران سید امیر کیوان قربانی تنها ghtanha@ut.ac.ir 
140 دانشکده مهندسی عمران عباس قلندرزاده aghaland@ut.ac.ir
141 دانشکده مهندسی عمران یعقوب قلی پور ygpoor@ut.ac.ir
142 دانشکده مهندسی عمران محمد کارآموز karamouz@ut.ac.ir 
143 دانشکده مهندسی عمران رضا کراچیان kerachian@ut.ac.ir
144 دانشکده مهندسی عمران کوروش کریمی زند kkarimi@ut.ac.ir
145 دانشکده مهندسی عمران بهروز گتمیری gatmiri@ut.ac.ir 
146 دانشکده مهندسی عمران منوچهر لطیفی نمین mlatifi@ut.ac.ir
147 دانشکده مهندسی عمران شاهرخ مالک shmalek@ut.ac.ir
148 دانشکده مهندسی عمران مسعود متولی  
149 دانشکده مهندسی عمران سهیل محمدی توچائی smoham@ut.ac.ir
150 دانشکده مهندسی عمران ایرج محمودزاده کنی imkani@ut.ac.ir
151 دانشکده مهندسی عمران مجید مرادی mmoradi@ut.ac.ir
152 دانشکده مهندسی عمران طهماسب مظاهری خورزنی tmazaheri@ut.ac.ir
153 دانشکده مهندسی عمران محمدصادق معرفت mmarefat@ut.ac.ir
154 دانشکده مهندسی عمران مسعود منتظری نمین mnamin@ut.ac.ir 
155 دانشکده مهندسی عمران سیدرسول میرقادری rmirghaderi@ut.ac.ir 
156 دانشکده مهندسی عمران علی اصغر میرقاسمی aghasemi@ut.ac.ir
157 دانشکده مهندسی عمران سیدتقی امید نائینی rmirghaderi@ut.ac.ir 
158 دانشکده مهندسی عمران اسداله نورزاد noorzad@ut.ac.ir
159 دانشکده مهندسی عمران غلامرضا هروی heravi@ut.ac.ir 
160 دانشکده مهندسی عمران شهرام وهدانی svahdani@ut.ac.ir
161 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد فرشاد اخلاقی fakhlagh@ut.ac.ir
162 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیدعلی اصغر اکبری موسوی akbarimusavi@ut.ac.ir 
163 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سعیدرضا الله کرم akaram@ut.ac.ir
164 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد احمدعلی آماده amadeh@ut.ac.ir
165 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد مسعود امامی قمی emamy@ut.ac.ir
166 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد علیرضا بابایی alireza.babaei@ut.ac.ir
167 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیدمحمدحسن پیش بین pishbin@ut.ac.ir 
168 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد ناصر توحیدی ntowhidi@ut.ac.ir
169 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمد حبیبی پارسا mhparsa@ut.ac.ir
170 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سعید حشمتی منش sheshmat@ut.ac.ir
171 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد ایوب حلوائی halvaee@ut.ac.ir
172 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمود حیدرزاده سهی mhsohi@ut.ac.ir
173 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد چنگیز دهقانیان cdehghan@ut.ac.ir
174 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد جعفر راثی زاده غنی jghani@ut.ac.ir
175 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد شهرام رایگان shraygan@ut.ac.ir
176 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد فرشته رشچی rashchi@ut.ac.ir
177 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رضا رومینا roumina@ut.ac.ir 
178 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد عباس زارعی هنزکی zareih@ut.ac.ir 
179 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیروس زمانی c.zamani@ut.ac.ir
180 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رضا سلطانی rsoltani@ut.ac.ir
181 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیدعلی سیدابراهیمی saseyyed@ut.ac.ir
182 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سعید شیبانی ssheibani@ut.ac.ir
183 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محسن صارمی saremi@ut.ac.ir 
184 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد حسین عبدی زاده abdizade@ut.ac.ir
185 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد ابوالقاسم عطائی aataie@ut.ac.ir
186 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمد فرنوش mfarnush@ut.ac.ir
187 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد حسن فرهنگی farhangy@ut.ac.ir
188 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد حمیدرضا قاسمی منفردراد hghasemi@ut.ac.ir
189 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمد قمبری mgambari@ut.ac.ir
190 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیدفرشید کاشانی بزرگ fkashani@ut.ac.ir
191 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رضا محمودی mahmudi@ut.ac.ir
192 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد مهدی ملکان  mmalekan@ut.ac.ir
192 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد حامد  میرزازاده سلطانپور hmirzadeh@ut.ac.ir
194 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمود نیلی احمدابادی nili@ut.ac.ir
195 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد علی محمد هادیان hadian@ut.ac.ir
196 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رامرز وقار  
197 دانشکده مهندسی معدن سهیلا اصلانی saslani@ut.ac.ir
198 دانشکده مهندسی معدن منوچهر اولیازاده خوراکچی oliazade@ut.ac.ir
199 دانشکده مهندسی معدن عباس بحرودی bahroudi@ut.ac.ir 
200 دانشکده مهندسی معدن احمد جعفری ajafari@ut.ac.ir
201 دانشکده مهندسی معدن سیدمحمدفاروق حسینی mfarogh@ut.ac.ir
202 دانشکده مهندسی معدن علی اصغر خدایاری khodaiar@ut.ac.ir
203 دانشکده مهندسی معدن رحمان صمدزادگان rsamadz@ut.ac.ir 
204 دانشکده مهندسی معدن اکبر فرزانگان farzanegan@ut.ac.ir 
205 دانشکده مهندسی معدن عباس مجدی amajdi@ut.ac.ir
206 دانشکده مهندسی معدن حسین معماریان memarian@ut.ac.ir
207 دانشکده مهندسی معدن مهدی موسوی mmoosavi@ut.ac.ir
208 دانشکده مهندسی معدن غلامحسین نوروزی باغکمه norouzih@ut.ac.ir
209 دانشکده مهندسی معدن محمد نوع پرست noparast@ut.ac.ir
210 دانشکده مهندسی معدن سیدشمس الدین وهابی shvahabi@ut.ac.ir
211 دانشکده مهندسی معدن مهدی یاوری شهرضا myavary@ut.ac.ir 
212 دانشکده مهندسی معدن هادی عبداللهی h_abdollahi@ut.ac.ir
213 دانشکده مهندسی مکانیک کارن ابری نیا cabrinia@ut.ac.ir 
214 دانشکده مهندسی مکانیک محمدعلی اخوان بهابادی akhavan@ut.ac.ir
215 دانشکده مهندسی مکانیک علیرضا آرائی alaraee@ut.ac.ir
216 دانشکده مهندسی مکانیک سید موسی  آیتی m.ayati@ut.ac.ir
217 دانشکده مهندسی مکانیک مهدی اشجعی ashjaee@ut.ac.ir 
218 دانشکده مهندسی مکانیک جمال ارغوانی  
219 دانشکده مهندسی مکانیک وحید اصفهانیان evahid@ut.ac.ir
220 دانشکده مهندسی مکانیک اصغر افشاری afsharia@ut.ac.ir 
221 دانشکده مهندسی مکانیک مجید بنی اسدی m.baniassadi@ut.ac.ir
222 دانشکده مهندسی مکانیک مصطفی باغانی baghani@mech.sharif.edu
223 دانشکده مهندسی مکانیک محمدکاظم بشارتی گیوی bgivi@ut.ac.ir
224 دانشکده مهندسی مکانیک جمال تیمورنژاد tnezhad@ut.ac.ir
225 دانشکده مهندسی مکانیک پدرام حنفی زاده hanafizadeh@ut.ac.ir
226 دانشکده مهندسی مکانیک مجتبی حقیقی یزدی mohaghighi@ut.ac.ir
227 دانشکده مهندسی مکانیک محمدرضا حائری یزدی myazdi@ut.ac.ir
228 دانشکده مهندسی مکانیک محسن حامدی mhamedi@ut.ac.ir
229 دانشکده مهندسی مکانیک قدرت ا... حمزه نوا hamzehnava@ut.ac.ir 
230 دانشکده مهندسی مکانیک عبدالحمید حنانه  
231 دانشکده مهندسی مکانیک علیرضا دانش مهر daneshmehr@ut.ac.ir 
232 دانشکده مهندسی مکانیک محمدرضا ذاکرزاده zakerzadeh@ut.ac.ir
233 دانشکده مهندسی مکانیک عباس راستگوقمصری arastgo@ut.ac.ir
234 دانشکده مهندسی مکانیک محمدحسن رحیمیان rahimyan@ut.ac.ir
235 دانشکده مهندسی مکانیک علیرضا ریاسی ariasi@ut.ac.ir
236 دانشکده مهندسی مکانیک مهرداد رییسی دهکردی mraisee@ut.ac.ir
237 دانشکده مهندسی مکانیک بهرنگ سجادی bsajadi@ut.ac.ir
238 دانشکده مهندسی مکانیک ناصر سلطانی nsoltani@ut.ac.ir
239 دانشکده مهندسی مکانیک مسعود شریعت پناهی mpanahi2@ut.ac.ir
240 دانشکده مهندسی مکانیک مراد کریم پور  
241 دانشکده مهندسی مکانیک حسین شکوهمند hshokoh@ut.ac.ir
242 دانشکده مهندسی مکانیک مجید صفرابادی فراهانی msafarabadi@ut.ac.ir
243 دانشکده مهندسی مکانیک کیوان صادقی sadeghy@ut.ac.ir 
244 دانشکده مهندسی مکانیک علی اصغر عطایی aataee@ut.ac.ir
245 دانشکده مهندسی مکانیک محمد رضا فراهانی mrfarahani@ut.ac.ir
246 دانشکده مهندسی مکانیک قادر فرجی اسفنگره ghfaraji@ut.ac.ir
247 دانشکده مهندسی مکانیک سیداسداله قاضوی aghazavi@ut.ac.ir
248 دانشکده مهندسی مکانیک قادر قربانی اصل ghorbani@ut.ac.ir
249 دانشکده مهندسی مکانیک فرشاد کوثری fkowsari@ut.ac.ir
250 دانشکده مهندسی مکانیک سیدمهدی گنجیانی ganjiani@ut.ac.ir
251 دانشکده مهندسی مکانیک محمد محجوب جهرمی mmahjoob@ut.ac.ir
252 دانشکده مهندسی مکانیک ابوالفضل معصومی amasomi@ut.ac.ir
253 دانشکده مهندسی مکانیک رمضانعلی مهدوی نژاد mahdavin@ut.ac.ir
254 دانشکده مهندسی مکانیک محمود موسوی مشهدی mmosavi@ut.ac.ir
255 دانشکده مهندسی مکانیک محمدحسن نائی mhnaei@ut.ac.ir
256 دانشکده مهندسی مکانیک امیر نجات nejat@ut.ac.ir 
257 دانشکده مهندسی مکانیک سیداحمد نوربخش anour@ut.ac.ir
258 دانشکده مهندسی مکانیک منصور نیکخواه بهرامی mbahrami@ut.ac.ir
259 دانشکده مهندسی مکانیک فرشید نجفی farshid najafi@hotmail.com
260 دانشکده مهندسی مکانیک محمد علی نظری manazari@ut.ac.ir
261 دانشکده مهندسی مکانیک امیرفرهاد نجفی afnajafi@ut.ac.ir
262 دانشکده مهندسی مکانیک مهدی مقیمی زند  mahdimoghimi@ut.ac.ir
263 دانشکده مهندسی مکانیک محمدرضا وزیری سرشک m.vaziri@ut.ac.ir
264 دانشکده مهندسی مکانیک عقیل یوسفی کماء aykoma@ut.ac.ir
265 گروه علوم پایه مهندسی مرتضی اسکندری قادی ghadi@ut.ac.ir 
266 گروه علوم پایه مهندسی محمدمهدی ایمان miman@ut.ac.ir
267 گروه علوم پایه مهندسی سیدعلیرضا پیشوائی pishvaee@ut.ac.ir
268 گروه علوم پایه مهندسی اکرم حسینیان سراجه لو hoseinian@ut.ac.ir
269 گروه علوم پایه مهندسی غلامرضاشهریار حشمتی heshmati@ut.ac.ir
270 گروه علوم پایه مهندسی حسین رحامی hrahami@iust.ac.ir
271 گروه علوم پایه مهندسی عبدالرحیم صالحی دزفولی adezfuli@ut.ac.ir
272 گروه علوم پایه مهندسی محسن صرافین اردبیلی sarrafin@ut.ac.ir
273 گروه علوم پایه مهندسی سیدمحمودرضا فروغی پور foroughi@ut.ac.ir
274 گروه علوم پایه مهندسی احمد فیضی دیزجی feyzdiz@ut.ac.ir
275 گروه علوم پایه مهندسی حسین قلی زاده کلخوران gholizade@ut.ac.ir 
276 گروه علوم پایه مهندسی نیره مجد naymajd@ut.ac.ir 
277 گروه علوم پایه مهندسی سیدرضا مداح ساداتیه srmaddah@ut.ac.ir 
278 گروه علوم پایه مهندسی دارا معظمی dmoazzami@ut.ac.ir
279 گروه علوم پایه مهندسی علی معینی moeini@ut.ac.ir
280 دانشکده مهندسی صنایع وحید ابراهیمی پور vebrahimi@ut.ac.ir 
281 دانشکده مهندسی صنایع محمدعلی آزاده aazadeh@ut.ac.ir
282 دانشکده مهندسی صنایع سید حسین ایرانمنش hiranmanesh@ut.ac.ir 
283 دانشکده مهندسی صنایع سید علی ترابی satorabi@ut.ac.ir
284 دانشکده مهندسی صنایع رضا توکلی مقدم tavakoli@ut.ac.ir
285 دانشکده مهندسی صنایع فریبرز جولای fjolai@ut.ac.ir
286 دانشکده مهندسی صنایع امین جمیلی a_jamili@ut.ac.ir
287 دانشکده مهندسی صنایع علی حاجی آقا بزرگی alibozorgi@ut.ac.ir
288 دانشکده مهندسی صنایع سیامک حاجی یخچالی yakhchali@ut.ac.ir
289 دانشکده مهندسی صنایع جعفر حیدری j.heydari@ut.ac.ir
290 دانشکده مهندسی صنایع مسعود ربانی mrabani@ut.ac.ir
291 دانشکده مهندسی صنایع جعفر رزمی jrazmi@ut.ac.ir
292 دانشکده مهندسی صنایع کامران رضائی krezaie@ut.ac.ir
293 دانشکده مهندسی صنایع حامد شکوری گنجوی hshakouri@ut.ac.ir 
294 دانشکده مهندسی صنایع محسن صادق عمل نیک amalnick@ut.ac.ir
295 دانشکده مهندسی صنایع عطاء اله طالعی زاده taleizadeh@ut.ac.ir
296 دانشکده مهندسی صنایع سیدفرید قادری ghaderi@ut.ac.ir
297 دانشکده مهندسی صنایع رضا قدسی ghodsi@ut.ac.ir 
298 دانشکده مهندسی صنایع عباس کرامتی keramati@ut.ac.ir 
299 دانشکده مهندسی صنایع محمدمهدی نصیری خونساری mmnasiri@ut.ac.ir
300 گروه مهندسی نقشه برداری مهدی آخوندزاده هنزائی makhonz@ut.ac.ir
301 گروه مهندسی نقشه برداری علیرضا آزموده اردلان ardalan@ut.ac.ir
302 گروه مهندسی نقشه برداری جلال امینی jamini@ut.ac.ir
303 گروه مهندسی نقشه برداری فرشاد حکیم پور fhakimpour@ut.ac.ir 
304 گروه مهندسی نقشه برداری محمودرضا دلاور mdelavar@ut.ac.ir
305 گروه مهندسی نقشه برداری محمدعلی رجبی marajabi@ut.ac.ir
306 گروه مهندسی نقشه برداری محمدرضا سراجیان مارالان sarajian@ut.ac.ir
307 گروه مهندسی نقشه برداری محمد سعادت سرشت msaadat@ut.ac.ir 
308 گروه مهندسی نقشه برداری محمدعلی شریفی sharifi@ut.ac.ir 
309 گروه مهندسی نقشه برداری عبدالرضا صفری asafari@ut.ac.ir 
310 گروه مهندسی نقشه برداری فرهاد صمدزادگان samadz@ut.ac.ir
311 گروه مهندسی نقشه برداری علی عزیزی aazizi@ut.ac.ir
312 گروه مهندسی نقشه برداری فرید کریمی پور fkarimipr@ut.ac.ir
313 گروه مهندسی نقشه برداری مهدی معتق motagh@ut.ac.ir 
314 گروه مهندسی نقشه برداری سعید همایونی homayounis@ut.ac.ir 
 
 
1392 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران