افراد > اعضاء هیات علمی > پردیس دانشکده های فنی
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مهدی اخوان بهابادی makhavan tehran unoversity
2 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر بهزاد آسایی basaei tehran unoversity
3 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مسعود اسدپور asadpour tehran unoversity
4 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ابراهیم اصل سلیمانی soleimni tehran unoversity
5 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سعید افشارنیا safshar tehran unoversity
6 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسین ایمان عینی imaneini tehran unoversity
7 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر علی افضلی کوشا afzali tehran unoversity
8 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رضا آقائی زاده ظروفی zoroofi tehran unoversity
9 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر علی الفت aolfat tehran unoversity
10 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر فریبا بهرامی بوده لالو fbahrami tehran unoversity
11 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر فتانه تقی یاره ftaghiyar tehran unoversity
12 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر پرویز جبه دارمارالانی pjabedar tehran unoversity
13 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر شاهین جعفرآبادی آشتیانی sashtiani tehran unoversity 
14 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر غلامعلی حسین زاده دهکردی ghzadeh tehran unoversity 
15 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رامتین خسروی r.khosravi tehran unoversity 
16 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر احمد خونساری a_khonsari tehran unoversity
17 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مجتبی دهملائیان mdehmollaian@gmail.com
18 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر جلیل اقا راشدمحصل jrashed tehran unoversity
19 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر فرزاد رجایی سلماسی frajaei tehran unoversity
20 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر اشکان رحیمی کیان arkian tehran unoversity
21 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حیدر رمضانی تبار ramezani tehran unoversity
22 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مسعود رهگذر rahgozar tehran unoversity
23 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیدکمال الدین ستاره دان ksetareh tehran unoversity
24 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حمید سلطانیان زاده hszadeh tehran unoversity
25 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسن سیدرضی seyedraz tehran unoversity
26 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر آزاده شاکری shakery tehran unoversity 
27 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمود شاه آبادی shahabad tehran unoversity
28 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر امیر عباس شایگانی اکمل shayegani tehran unoversity
29 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر امید شعاعی oshoaei tehran unoversity
30 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر صمد شیخائی sheikhaei tehran unoversity 
31 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سعید صفری saeed tehran unoversity
32 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مجید صنایع پسند msanaye tehran unoversity
33 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر امید فاطمی ofatemi tehran unoversity 
34 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مرتضی فتحی پور mfathi tehran unoversity
35 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیدمهدی فخرائی fakhraii tehran unoversity
36 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رضا فرجی دانا reza tehran unoversity
37 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر شاهرخ فرهنگی farhangi tehran unoversity
38 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر بهجت فروزنده bforooz tehran unoversity
39 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر جواد فیض jfaiz tehran unoversity
40 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر هشام فیلی hfaili tehran unoversity 
41 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسن قاسمی h.ghasemi tehran unoversity 
42 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مهدی کارگهی kargahi tehran unoversity 
43 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمد کاظم موسوی mmousavi tehran unoversity
44 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمود کمره kamarei tehran unoversity
45 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر فرشاد لاهوتی lahouti tehran unoversity
46 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حمید لسانی lesani tehran unoversity
47 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر کارو لوکس lucas tehran unoversity
48 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسین محسنی mohseni tehran unoversity
49 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمود محمدطاهری mtaheri tehran unoversity
50 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیامک محمدی smohamadi tehran unoversity 
51 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر منوچهر مرادی سبزوار moradih tehran unoversity 
52 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر بهزاد مشیری moshiri tehran unoversity
53 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ناصر معصومی nmasoumi tehran unoversity
54 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حسن منصف hmonsef tehran unoversity
55 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیدشمس ا لدین مهاجرزاده mohajer tehran unoversity
56 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سعید نادراصفهانی nader tehran unoversity
57 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سیدمحمدتقی نبوی رضوی nabavi tehran unoversity
58 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر بابک نجاراعرابی araabi tehran unoversity
59 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر علیرضا نصیری اوانکی avanaki tehran unoversity
60 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر زین العابدین نوابی شیرازی navabi tehran unoversity
61 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر حمید نوری h.noori tehran unoversity 
62 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر کاوه نیایش kniayesh tehran unoversity
63 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مجید نیلی احمدآبادی mnili tehran unoversity
64 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمود رضا هاشمی rhashemi tehran unoversity
65 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر صادق واعظ vaezs tehran unoversity
66 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر محمدجواد یزدان پناه yazdan tehran unoversity
67 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ناصر یزدانی yazdani tehran unoversity
68 دانشکده مهندسی شیمی حسین ابوالقاسمی hoab tehran unoversity 
69 دانشکده مهندسی شیمی محمد علی آرون maaroon tehran unoversity 
70 دانشکده مهندسی شیمی محمد اسماعیلی esmaili tehran unoversity
71 دانشکده مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان abahram tehran unoversity 
72 دانشکده مهندسی شیمی حسین بهمنیار hbahmany tehran unoversity
73 دانشکده مهندسی شیمی محمدحسن پنجه شاهی mhpanj tehran unoversity
74 دانشکده مهندسی شیمی پیمان پورافشاری pourafshari tehran unoversity 
75 دانشکده مهندسی شیمی محمود ترابی انگجی mtorabi tehran unoversity
76 دانشکده مهندسی شیمی امید توکلی otavakoli tehran unoversity 
77 دانشکده مهندسی شیمی سیدحسن جعفری امان آبادی shjafari tehran unoversity 
78 دانشکده مهندسی شیمی شهریار جعفری نژاد shjafarinejad tehran unoversity
79 دانشکده مهندسی شیمی فرهنگ جلالی فراهانی fjalali tehran unoversity
80 دانشکده مهندسی شیمی علی حبیبی  
81 دانشکده مهندسی شیمی منوچهر حقیقی haghighi tehran unoversity
82 دانشکده مهندسی شیمی احمد حلاجی ثانی hallaj tehran unoversity
83 دانشکده مهندسی شیمی علی اصغر حمیدی aahamidi tehran unoversity
84 دانشکده مهندسی شیمی عباسعلی خدادادی khodadad tehran unoversity
85 دانشکده مهندسی شیمی پریسا خدیوپارسی kparsi tehran unoversity
86 دانشکده مهندسی شیمی حمید راشدی hrashedi tehran unoversity 
87 دانشکده مهندسی شیمی مهدی رجبی هامانه rajabi tehran unoversity 
88 دانشکده مهندسی شیمی محمدرضا رسایی mrasaei tehran unoversity 
89 دانشکده مهندسی شیمی ایرج رضائیان باجگیران rezaeian tehran unoversity
90 دانشکده مهندسی شیمی سیاوش ریاحی riahi tehran unoversity 
91 دانشکده مهندسی شیمی رحمت ستوده قره باغ sotudeh tehran unoversity 
92 دانشکده مهندسی شیمی مجتبی شریعتی نیاسر mshariat tehran unoversity
93 دانشکده مهندسی شیمی افسانه صدر asadr tehran unoversity
94 دانشکده مهندسی شیمی زینب صالحی zsalehy tehran unoversity
95 دانشکده مهندسی شیمی محمدحسین صراف زاده sarrafzdh tehran unoversity 
96 دانشکده مهندسی شیمی رضا ضرغامی rzarghami tehran unoversity 
97 دانشکده مهندسی شیمی علیرضا طالبی زاده رفسنجانی atalebi tehran unoversity
98 دانشکده مهندسی شیمی نسیم طاهونی ntahuni tehran unoversity
99 دانشکده مهندسی شیمی قاسم عموعابدینی amoabediny tehran unoversity 
100 دانشکده مهندسی شیمی شهره فاطمی shfatemi tehran unoversity
101 دانشکده مهندسی شیمی سهرابعلی قربانیان ghorban tehran unoversity
102 دانشکده مهندسی شیمی بابک کفاشی kaffashi tehran unoversity
103 دانشکده مهندسی شیمی جمشید محمدی روشنده roshandeh tehran unoversity
104 دانشکده مهندسی شیمی یداله مرتضوی mortazav tehran unoversity
105 دانشکده مهندسی شیمی نوید مستوفی mostoufi tehran unoversity
106 دانشکده مهندسی شیمی سیامک مطهری smotahari tehran unoversity 
107 دانشکده مهندسی شیمی محمدمهدی منتظررحمتی mrahmati tehran unoversity
108 دانشکده مهندسی شیمی محمدرضا مهرنیا mmehrnia tehran unoversity
109 دانشکده مهندسی شیمی سیدمحمدعلی موسویان moosavian tehran unoversity
110 دانشکده مهندسی شیمی سیدجلال الدین هاشمی اغچه بدی jhashemi tehran unoversity
111 دانشکده مهندسی شیمی قدرت الله هاشمی مطلق ghmotlagh tehran unoversity 
112 دانشکده مهندسی شیمی علی وطنی avatani tehran unoversity
113 دانشکده مهندسی عمران حسن احمدی کرویق  
114 دانشکده مهندسی عمران رضا اعلمی هرندی aalami.r.h tehran unoversity 
115 دانشکده مهندسی عمران ساسان افلاکی aflaki tehran unoversity 
116 دانشکده مهندسی عمران عباس بابازاده ababazadeh tehran unoversity 
117 دانشکده مهندسی عمران پیمان بدیعی pbadiei tehran unoversity
118 دانشکده مهندسی عمران خسرو برگی kbargi tehran unoversity 
119 دانشکده مهندسی عمران محمدعلی بنی هاشمی banihash tehran unoversity
120 دانشکده مهندسی عمران محمدرضا بهاری mbahari tehran unoversity
121 دانشکده مهندسی عمران کامبیز بهنیا cbehnia tehran unoversity 
122 دانشکده مهندسی عمران مسعود پلاسی mpalas tehran unoversity
123 دانشکده مهندسی عمران مسعود تابش mtabesh tehran unoversity
124 دانشکده مهندسی عمران عبدالله حسینی hosseiniaby tehran unoversity 
125 دانشکده مهندسی عمران محمد خان محمدی mkhan tehran unoversity 
126 دانشکده مهندسی عمران محرم دولتشاهی mdolat tehran unoversity 
127 دانشکده مهندسی عمران محمد رحیمیان rahimian tehran unoversity
128 دانشکده مهندسی عمران بنفشه زهرایی bzahraie tehran unoversity 
129 دانشکده مهندسی عمران سیدمهدی زهرایی mzahrai tehran unoversity
130 دانشکده مهندسی عمران ابراهیم شاه قاسمی shghasemi tehran unoversity 
131 دانشکده مهندسی عمران محمد شکرچی زاده shekarch tehran unoversity 
132 دانشکده مهندسی عمران مجید صادق آذر msadegha tehran unoversity
133 دانشکده مهندسی عمران رضا عطارنژاد attarnjd tehran unoversity
134 دانشکده مهندسی عمران رضا غیاثی rghiassi tehran unoversity
135 دانشکده مهندسی عمران علی فاخر afakher tehran unoversity
136 دانشکده مهندسی عمران جمشید فرجودی jfarjood tehran unoversity
137 دانشکده مهندسی عمران اورنگ فرزانه ofarzane tehran unoversity
138 دانشکده مهندسی عمران مهدی قاسمیه mghassem tehran unoversity
139 دانشکده مهندسی عمران سید امیر کیوان قربانی تنها ghtanha tehran unoversity 
140 دانشکده مهندسی عمران عباس قلندرزاده aghaland tehran unoversity
141 دانشکده مهندسی عمران یعقوب قلی پور ygpoor tehran unoversity
142 دانشکده مهندسی عمران محمد کارآموز karamouz tehran unoversity 
143 دانشکده مهندسی عمران رضا کراچیان kerachian tehran unoversity
144 دانشکده مهندسی عمران کوروش کریمی زند kkarimi tehran unoversity
145 دانشکده مهندسی عمران بهروز گتمیری gatmiri tehran unoversity 
146 دانشکده مهندسی عمران منوچهر لطیفی نمین mlatifi tehran unoversity
147 دانشکده مهندسی عمران شاهرخ مالک maalek tehran unoversity
148 دانشکده مهندسی عمران مسعود متولی  
149 دانشکده مهندسی عمران سهیل محمدی توچائی smoham tehran unoversity
150 دانشکده مهندسی عمران ایرج محمودزاده کنی imkani tehran unoversity
151 دانشکده مهندسی عمران مجید مرادی mmoradi tehran unoversity
152 دانشکده مهندسی عمران طهماسب مظاهری خورزنی tmazaheri tehran unoversity
153 دانشکده مهندسی عمران محمدصادق معرفت mmarefat tehran unoversity
154 دانشکده مهندسی عمران مسعود منتظری نمین mnamin tehran unoversity 
155 دانشکده مهندسی عمران سیدرسول میرقادری rmirghaderi tehran unoversity 
156 دانشکده مهندسی عمران علی اصغر میرقاسمی aghasemi tehran unoversity
157 دانشکده مهندسی عمران سیدتقی امید نائینی rmirghaderi tehran unoversity 
158 دانشکده مهندسی عمران اسداله نورزاد noorzad tehran unoversity
159 دانشکده مهندسی عمران غلامرضا هروی heravi tehran unoversity 
160 دانشکده مهندسی عمران شهرام وهدانی svahdani tehran unoversity
161 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد فرشاد اخلاقی fakhlagh tehran unoversity
162 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیدعلی اصغر اکبری موسوی akbarimusavi tehran unoversity 
163 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سعیدرضا الله کرم akaram tehran unoversity
164 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد احمدعلی آماده amadeh tehran unoversity
165 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد مسعود امامی قمی emamy tehran unoversity
166 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد علیرضا بابایی alireza.babaei tehran unoversity
167 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیدمحمدحسن پیش بین pishbin tehran unoversity 
168 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد ناصر توحیدی ntowhidi tehran unoversity
169 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمد حبیبی پارسا mhparsa tehran unoversity
170 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سعید حشمتی منش sheshmat tehran unoversity
171 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد ایوب حلوائی halvaee tehran unoversity
172 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمود حیدرزاده سهی mhsohi tehran unoversity
173 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد چنگیز دهقانیان cdehghan tehran unoversity
174 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد جعفر راثی زاده غنی jghani tehran unoversity
175 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد شهرام رایگان shraygan tehran unoversity
176 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد فرشته رشچی rashchi tehran unoversity
177 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رضا رومینا roumina tehran unoversity 
178 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد عباس زارعی هنزکی zareih tehran unoversity 
179 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیروس زمانی c.zamani tehran unoversity
180 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رضا سلطانی rsoltani tehran unoversity
181 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیدعلی سیدابراهیمی saseyyed tehran unoversity
182 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سعید شیبانی ssheibani tehran unoversity
183 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محسن صارمی saremi tehran unoversity 
184 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد حسین عبدی زاده abdizade tehran unoversity
185 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد ابوالقاسم عطائی aataie tehran unoversity
186 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمد فرنوش mfarnush tehran unoversity
187 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد حسن فرهنگی farhangy tehran unoversity
188 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد حمیدرضا قاسمی منفردراد hghasemi tehran unoversity
189 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمد قمبری mgambari tehran unoversity
190 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد سیدفرشید کاشانی بزرگ fkashani tehran unoversity
191 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رضا محمودی mahmudi tehran unoversity
192 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد مهدی ملکان  mmalekan tehran unoversity
192 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد حامد  میرزازاده سلطانپور hmirzadeh tehran unoversity
193 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رضا نادری محمودی rezanaderi tehran unoversity
194 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد محمود نیلی احمدابادی nili tehran unoversity
195 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد علی محمد هادیان hadian tehran unoversity
196 دانشکده مهندسی متالورژی ومواد رامرز وقار  
197 دانشکده مهندسی معدن سهیلا اصلانی saslani tehran unoversity
198 دانشکده مهندسی معدن منوچهر اولیازاده خوراکچی oliazade tehran unoversity
199 دانشکده مهندسی معدن عباس بحرودی bahroudi tehran unoversity 
200 دانشکده مهندسی معدن احمد جعفری ajafari tehran unoversity
201 دانشکده مهندسی معدن سیدمحمدفاروق حسینی mfarogh tehran unoversity
202 دانشکده مهندسی معدن علی اصغر خدایاری khodaiar tehran unoversity
203 دانشکده مهندسی معدن رحمان صمدزادگان rsamadz tehran unoversity 
204 دانشکده مهندسی معدن اکبر فرزانگان farzanegan tehran unoversity 
205 دانشکده مهندسی معدن عباس مجدی amajdi tehran unoversity
206 دانشکده مهندسی معدن حسین معماریان memarian tehran unoversity
207 دانشکده مهندسی معدن مهدی موسوی mmoosavi tehran unoversity
208 دانشکده مهندسی معدن غلامحسین نوروزی باغکمه norouzih tehran unoversity
209 دانشکده مهندسی معدن محمد نوع پرست noparast tehran unoversity
210 دانشکده مهندسی معدن سیدشمس الدین وهابی shvahabi tehran unoversity
211 دانشکده مهندسی معدن مهدی یاوری شهرضا myavary tehran unoversity 
212 دانشکده مهندسی معدن هادی عبداللهی h_abdollahi tehran unoversity
213 دانشکده مهندسی مکانیک کارن ابری نیا cabrinia tehran unoversity 
214 دانشکده مهندسی مکانیک محمدعلی اخوان بهابادی akhavan tehran unoversity
215 دانشکده مهندسی مکانیک علیرضا آرائی alaraee tehran unoversity
216 دانشکده مهندسی مکانیک سید موسی  آیتی m.ayati tehran unoversity
217 دانشکده مهندسی مکانیک مهدی اشجعی ashjaee tehran unoversity 
218 دانشکده مهندسی مکانیک جمال ارغوانی  
219 دانشکده مهندسی مکانیک وحید اصفهانیان evahid tehran unoversity
220 دانشکده مهندسی مکانیک اصغر افشاری afsharia tehran unoversity 
221 دانشکده مهندسی مکانیک مجید بنی اسدی m.baniassadi tehran unoversity
222 دانشکده مهندسی مکانیک مصطفی باغانی baghani@mech.sharif.edu
223 دانشکده مهندسی مکانیک محمدکاظم بشارتی گیوی bgivi tehran unoversity
224 دانشکده مهندسی مکانیک جمال تیمورنژاد tnezhad tehran unoversity
225 دانشکده مهندسی مکانیک پدرام حنفی زاده hanafizadeh tehran unoversity
226 دانشکده مهندسی مکانیک مجتبی حقیقی یزدی mohaghighi tehran unoversity
227 دانشکده مهندسی مکانیک محمدرضا حائری یزدی myazdi tehran unoversity
228 دانشکده مهندسی مکانیک محسن حامدی mhamedi tehran unoversity
229 دانشکده مهندسی مکانیک قدرت ا... حمزه نوا hamzehnava tehran unoversity 
230 دانشکده مهندسی مکانیک عبدالحمید حنانه  
231 دانشکده مهندسی مکانیک علیرضا دانش مهر daneshmehr tehran unoversity 
232 دانشکده مهندسی مکانیک محمدرضا ذاکرزاده zakerzadeh tehran unoversity
233 دانشکده مهندسی مکانیک عباس راستگوقمصری arastgo tehran unoversity
234 دانشکده مهندسی مکانیک محمدحسن رحیمیان rahimyan tehran unoversity
235 دانشکده مهندسی مکانیک علیرضا ریاسی ariasi tehran unoversity
236 دانشکده مهندسی مکانیک مهرداد رییسی دهکردی mraisee tehran unoversity
237 دانشکده مهندسی مکانیک بهرنگ سجادی bsajadi tehran unoversity
238 دانشکده مهندسی مکانیک ناصر سلطانی nsoltani tehran unoversity
239 دانشکده مهندسی مکانیک مسعود شریعت پناهی mpanahi2 tehran unoversity
240 دانشکده مهندسی مکانیک مراد کریم پور  
241 دانشکده مهندسی مکانیک حسین شکوهمند hshokoh tehran unoversity
242 دانشکده مهندسی مکانیک مجید صفرابادی فراهانی msafarabadi tehran unoversity
243 دانشکده مهندسی مکانیک کیوان صادقی sadeghy tehran unoversity 
244 دانشکده مهندسی مکانیک علی اصغر عطایی aataee tehran unoversity
245 دانشکده مهندسی مکانیک محمد رضا فراهانی mrfarahani tehran unoversity
246 دانشکده مهندسی مکانیک قادر فرجی اسفنگره ghfaraji tehran unoversity
247 دانشکده مهندسی مکانیک سیداسداله قاضوی aghazavi tehran unoversity
248 دانشکده مهندسی مکانیک قادر قربانی اصل ghorbani tehran unoversity
249 دانشکده مهندسی مکانیک فرشاد کوثری fkowsari tehran unoversity
250 دانشکده مهندسی مکانیک سیدمهدی گنجیانی ganjiani tehran unoversity
251 دانشکده مهندسی مکانیک محمد محجوب  mmahjoob tehran unoversity
252 دانشکده مهندسی مکانیک ابوالفضل معصومی amasomi tehran unoversity
253 دانشکده مهندسی مکانیک رمضانعلی مهدوی نژاد mahdavin tehran unoversity
254 دانشکده مهندسی مکانیک محمود موسوی مشهدی mmosavi tehran unoversity
255 دانشکده مهندسی مکانیک محمدحسن نائی mhnaei tehran unoversity
256 دانشکده مهندسی مکانیک امیر نجات nejat tehran unoversity 
257 دانشکده مهندسی مکانیک سیداحمد نوربخش anour tehran unoversity
258 دانشکده مهندسی مکانیک منصور نیکخواه بهرامی mbahrami tehran unoversity
259 دانشکده مهندسی مکانیک فرشید نجفی farshid najafi@hotmail.com
260 دانشکده مهندسی مکانیک محمد علی نظری manazari tehran unoversity
261 دانشکده مهندسی مکانیک امیرفرهاد نجفی afnajafi tehran unoversity
262 دانشکده مهندسی مکانیک مهدی مقیمی زند  mahdimoghimi tehran unoversity
263 دانشکده مهندسی مکانیک محمدرضا وزیری سرشک m.vaziri tehran unoversity
264 دانشکده مهندسی مکانیک عقیل یوسفی کماء aykoma tehran unoversity
265 گروه علوم پایه مهندسی مرتضی اسکندری قادی ghadi tehran unoversity 
266 گروه علوم پایه مهندسی محمدمهدی ایمان miman tehran unoversity
267 گروه علوم پایه مهندسی سیدعلیرضا پیشوائی pishvaee tehran unoversity
268 گروه علوم پایه مهندسی اکرم حسینیان سراجه لو hoseinian tehran unoversity
269 گروه علوم پایه مهندسی غلامرضاشهریار حشمتی heshmati tehran unoversity
270 گروه علوم پایه مهندسی حسین رحامی hrahami tehran unoversity
271 گروه علوم پایه مهندسی عبدالرحیم صالحی دزفولی adezfuli tehran unoversity
272 گروه علوم پایه مهندسی محسن صرافین اردبیلی sarrafin tehran unoversity
273 گروه علوم پایه مهندسی سیدمحمودرضا فروغی پور foroughi tehran unoversity
274 گروه علوم پایه مهندسی احمد فیضی دیزجی feyzdiz tehran unoversity
275 گروه علوم پایه مهندسی حسین قلی زاده کلخوران gholizade tehran unoversity 
276 گروه علوم پایه مهندسی نیره مجد naymajd tehran unoversity 
277 گروه علوم پایه مهندسی سیدرضا مداح ساداتیه srmaddah tehran unoversity 
278 گروه علوم پایه مهندسی دارا معظمی dmoazzami tehran unoversity
279 گروه علوم پایه مهندسی علی معینی moeini tehran unoversity
280 دانشکده مهندسی صنایع وحید ابراهیمی پور vebrahimi tehran unoversity 
281 دانشکده مهندسی صنایع محمدعلی آزاده aazadeh tehran unoversity
282 دانشکده مهندسی صنایع سید حسین ایرانمنش hiranmanesh tehran unoversity 
283 دانشکده مهندسی صنایع سید علی ترابی satorabi tehran unoversity
284 دانشکده مهندسی صنایع رضا توکلی مقدم tavakoli tehran unoversity
285 دانشکده مهندسی صنایع فریبرز جولای fjolai tehran unoversity
286 دانشکده مهندسی صنایع امین جمیلی a_jamili tehran unoversity
287 دانشکده مهندسی صنایع علی حاجی آقا بزرگی alibozorgi tehran unoversity
288 دانشکده مهندسی صنایع سیامک حاجی یخچالی yakhchali tehran unoversity
289 دانشکده مهندسی صنایع جعفر حیدری j.heydari tehran unoversity
290 دانشکده مهندسی صنایع مسعود ربانی mrabani tehran unoversity
291 دانشکده مهندسی صنایع جعفر رزمی jrazmi tehran unoversity
292 دانشکده مهندسی صنایع کامران رضائی krezaie tehran unoversity
293 دانشکده مهندسی صنایع حامد شکوری گنجوی hshakouri tehran unoversity 
294 دانشکده مهندسی صنایع محسن صادق عمل نیک amalnick tehran unoversity
295 دانشکده مهندسی صنایع عطاء اله طالعی زاده taleizadeh tehran unoversity
296 دانشکده مهندسی صنایع سیدفرید قادری ghaderi tehran unoversity
297 دانشکده مهندسی صنایع رضا قدسی ghodsi tehran unoversity 
298 دانشکده مهندسی صنایع عباس کرامتی keramati tehran unoversity 
299 دانشکده مهندسی صنایع محمدمهدی نصیری خونساری mmnasiri tehran unoversity
300 گروه مهندسی نقشه برداری مهدی آخوندزاده هنزائی makhonz tehran unoversity
301 گروه مهندسی نقشه برداری علیرضا آزموده اردلان ardalan tehran unoversity
302 گروه مهندسی نقشه برداری جلال امینی jamini tehran unoversity
303 گروه مهندسی نقشه برداری فرشاد حکیم پور fhakimpour tehran unoversity 
304 گروه مهندسی نقشه برداری محمودرضا دلاور mdelavar tehran unoversity
305 گروه مهندسی نقشه برداری محمدعلی رجبی marajabi tehran unoversity
306 گروه مهندسی نقشه برداری محمدرضا سراجیان مارالان sarajian tehran unoversity
307 گروه مهندسی نقشه برداری محمد سعادت سرشت msaadat tehran unoversity 
308 گروه مهندسی نقشه برداری محمدعلی شریفی sharifi tehran unoversity 
309 گروه مهندسی نقشه برداری عبدالرضا صفری asafari tehran unoversity 
310 گروه مهندسی نقشه برداری فرهاد صمدزادگان samadz tehran unoversity
311 گروه مهندسی نقشه برداری علی عزیزی aazizi tehran unoversity
312 گروه مهندسی نقشه برداری فرید کریمی پور fkarimipr tehran unoversity
313 گروه مهندسی نقشه برداری مهدی معتق motagh tehran unoversity 
314 گروه مهندسی نقشه برداری سعید همایونی homayounis tehran unoversity 
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران