افراد > اعضاء هیات علمی > پردیس فارابی
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 دانشکده حقوق  علیرضا   ابراهیم گل  a.r.ebrahimgol@ut.ac.ir
2 دانشکده حقوق  محمدجواد   ارسطا   
3 دانشکده حقوق  علیرضا   آذربایجانی  azarbaijani@ut.ac.ir
4 دانشکده حقوق  علیرضا   باریکلو  bariklou@ut.ac.ir
5 دانشکده حقوق  مهدی   بالوی  mahdibalavi@ut.ac.ir
6 دانشکده حقوق  رحیم   پیلوار   
7 دانشکده حقوق  علی جعفری  alijafari@ut.ac.ir
8 دانشکده حقوق  احمد   حاجی ده آبادی   
9 دانشکده حقوق  سیداحمد   حبیب نژاد   
10 دانشکده حقوق  مهدی   حدادی  mhaddady@ut.ac.ir
11 دانشکده حقوق  عبداله  رجبی rajabya@ut.ac.ir
12 دانشکده حقوق  حسین   رحمت الهی  hrahmat@ut.ac.ir
13 دانشکده حقوق  محمدتقی   رفیعی  rafiei@ut.ac.ir
14 دانشکده حقوق  محمدحسین   زارعی   
15 دانشکده حقوق  محمد   ساردوئی نسب  sardoeinasab@ut.ac.ir
16 دانشکده حقوق  سیدعلی   سیداحمدی سجادی   
17 دانشکده حقوق  محمدابراهیم   شمس ناتری  eshams@ut.ac.ir
18 دانشکده حقوق  مهدی   شیدائیان ارانی  sheidaeian@ut.ac.ir
19 دانشکده حقوق  عبدالحسین   شیروی خوزانی  ashiravi@ut.ac.ir
20 دانشکده حقوق  سیداحمد   طباطبائی لطفی  sataba@ut.ac.ir
21 دانشکده حقوق  سیدعلی   علوی قزوینی  saalavi@ut.ac.ir
22 دانشکده حقوق  عبدالرضا   علیزاده  alizadeha@ut.ac.ir
23 دانشکده حقوق  محمدجواد   فتحی  mjfathi@ut.ac.ir
24 دانشکده حقوق  جلیل   قنواتی  ghanavaty@ut.ac.ir
25 دانشکده حقوق  عباس   منصورآبادی   
26 دانشکده حقوق  علی   مهدیزاده میاندهی   
27 دانشکده حقوق  سیدمحمود   میرخلیلی  mirkhalili@ut.ac.ir
28 دانشکده حقوق  سیدعلی محمد   یثربی  myasrebi@ut.ac.ir
29 دانشکده مدیریت و حسابداری  سیدحسین   اخوان علوی   
30 دانشکده مدیریت و حسابداری  علی نقی امیری  anamiri@ut.ac.ir
31 دانشکده مدیریت و حسابداری  جبار   باباشاهی   
32 دانشکده مدیریت و حسابداری  قدرت اله   باقری راغب   
33 دانشکده مدیریت و حسابداری  سیدمحمدباقر   جعفری  sm.jafari@ut.ac.ir
34 دانشکده مدیریت و حسابداری  غلامرضا   جندقی  jandaghi@ut.ac.ir
35 دانشکده مدیریت و حسابداری  حمیدرضا حسن زاده کریم آباد   
36 دانشکده مدیریت و حسابداری  علی   حمیدی زاده  hamidizadeh@ut.ac.ir
37 دانشکده مدیریت و حسابداری  حسین   خنیفر  Khanifar@ut.ac.ir
38 دانشکده مدیریت و حسابداری  محمدحسین   رحمتی  mhrahmati@ut.ac.ir
39 دانشکده مدیریت و حسابداری  حمید   زارع  hzarea@ut.ac.ir
40 دانشکده مدیریت و حسابداری  حسن   زارعی متین  matin@ut.ac.ir
41 دانشکده مدیریت و حسابداری  مرتضی   سلطانی  mortezasoltanee@ut.ac.ir
42 دانشکده مدیریت و حسابداری  رضا   طهماسبی  rtahmasebi@ut.ac.ir
43 دانشکده مدیریت و حسابداری  سیدمحمد   علوی نسب  alavinsb@ut.ac.ir
44 دانشکده مدیریت و حسابداری  احمدرضا   قاسمی  ghasemiahmad@ut.ac.ir
45 دانشکده مدیریت و حسابداری  محمد   کاشانی پور  kashanipour@ut.ac.ir
46 دانشکده مدیریت و حسابداری  آصف   کریمی  asef.karimi@ut.ac.ir
47 دانشکده مدیریت و حسابداری  سیدمحمد   محمودی  mahmoudi@ut.ac.ir
48 دانشکده مدیریت و حسابداری  محمدرضا   مهربان پور  mehrabanpour@ut.ac.ir
49 دانشکده مدیریت و حسابداری  سید محمدرضا   ناصرزاده   
50 دانشکده مدیریت و حسابداری  محمد   ندیری   
51 دانشکده مدیریت و حسابداری  حسین نوروزی   
52 دانشکده الهیات  محمدحسن   احمدی  ahmadi_mh@ut.ac.ir
53 دانشکده الهیات  یداله   احمدی ملایری  malayeri75@ut.ac.ir
54 دانشکده الهیات  محمد   ادیبی مهر  madiby@ut.ac.ir
55 دانشکده الهیات  مجتبی  الهیان  elahian@ut.ac.ir
56 دانشکده الهیات  محمدرسول   آهنگران  ahangaran@ut.ac.ir
57 دانشکده الهیات  رضا   برنجکار  berenjkar@ut.ac.ir
58 دانشکده الهیات  حامد   پوررستمی  purrostami@ut.ac.ir
59 دانشکده الهیات  سیدعبدالرحیم   حسینی  abhosseini@ut.ac.ir
60 دانشکده الهیات  عبداله   حسینی   
61 دانشکده الهیات  سیداسحق   حسینی کوهساری  hosseini@ut.ac.ir
62 دانشکده الهیات  حامد   دژآباد  h.dejabad@ut.ac.ir
63 دانشکده الهیات  سیدمحمدعلی   دیباجی فروشانی  dibaji@ut.ac.ir
64 دانشکده الهیات  مهدی   ذاکری   
65 دانشکده الهیات  علی   راد  ali.rad@ut.ac.ir
66 دانشکده الهیات  محمدرضا   رجبی   
67 دانشکده الهیات  مجتبی   رحمان دوست  rahmandost@ut.ac.ir
68 دانشکده الهیات  حسن   رضایی هفتادر  hrezaii@ut.ac.ir
69 دانشکده الهیات  احمد   سعدی   
70 دانشکده الهیات  روح اله   شاکر زواردهی  shaker.r@ut.ac.ir
71 دانشکده الهیات  روح اله   شهیدی   
72 دانشکده الهیات  محمدعلی   عبدالهی  abdllahi@ut.ac.ir
73 دانشکده الهیات  صادق   فتحی دهکردی  s.fathi.d@ut.ac.ir
74 دانشکده الهیات  علی   فتحی قرخلو  ali.fathi@ut.ac.ir
75 دانشکده الهیات  ناصر   قاسمی رزوه   
76 دانشکده الهیات  حسن   قنبری   
77 دانشکده الهیات  یحیی   کبیر  kabir@ut.ac.ir
78 دانشکده الهیات  رضا   گندمی نصرآبادی  rgandomi@ut.ac.ir
79 دانشکده الهیات  علیرضا   محمدرضائی  amredhaei@ut.ac.ir
80 دانشکده الهیات  محمد   محمدرضائی  mmrezai@ut.ac.ir
81 دانشکده الهیات  مسلم   محمدی  mo.mohammadi@ut.ac.ir
82 دانشکده الهیات  حسین   معصوم  masoom@ut.ac.ir
83 دانشکده الهیات  محمدعلی   مهدوی راد   
84 دانشکده الهیات  حسن   مهرنیا  hmehrnia@ut.ac.ir
85 دانشکده الهیات  سیدمحمد   موسوی مقدم  sm.mmoqaddam@ut.ac.ir
86 دانشکده الهیات  سیداحمد   میرحسینی نیری  mirhosein@ut.ac.ir
87 دانشکده الهیات  فتح اله   نجارزادگان   
88 دانشکده الهیات  منصور   نصیری  nasirimansour@ut.ac.ir
89 دانشکده الهیات  سیدحسین   نوری   
 
 
1392 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران