افراد > اعضاء هیات علمی > پردیس بین المللی کیش
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 پردیس بین المللی کیش محمدحسن زند mhzandtehran unoversity 
2 پردیس بین المللی کیش فریدون نهرینی  f.nahreinitehran unoversity
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران