افراد > اعضاء هیات علمی > پردیس بین المللی کیش
       
ردیف دانشکده نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
1 پردیس بین المللی کیش محمدحسن زند mhzand@ut.ac.ir 
2 پردیس بین المللی کیش فریدون نهرینی  f.nahreini@ut.ac.ir
 
 
1392 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران