پردیس بین المللی کیش


افراد > کارکنان > پردیس بین المللی کیش
       
عنوان پست  نام  نام خانوادگی  پست الکترونیکی 
  پروانه احمدی  
  مهدیه آکوچکیان  
  نرگس حسن پور فراموش خانی  
  حسین خدامرادی  
کارشناس مسئول حسین رجبی نوش آبادی  
رئیس شهین رشیدمصادر  
  یوکابد رمک معصومی  
  یلدا روحانی  
  فاطمه ستارالعیوب  
  سید مجید سیاهپوش  
  سپیده ضمیری  
  زهره طالبی  
  شیما فتحیان  
  علی فرهمند  
  سعید قدوسی  
  علیرضا کرم  
  محمد کیوانداریان  
کارشناس آمار فاطمه محمودی زاده  
رئیس کتابخانه رقیه میرزایی  
کارشناس کتابدار نجمه ناظری تهرودی  
کارشناس پژوهشی عبداله هاشمی  
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران