آموزش > رشته های تحصیلی > پردیس بین المللی کیش
   
ردیف گروه آموزشی  رشته تحصیلی
1 علوم اجتماعی و رفتاری              MBA
2 علوم اجتماعی و رفتاری تربیت بدنی وعلوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
3 علوم اجتماعی و رفتاری تربیت بدنی وعلوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
4 علوم اجتماعی و رفتاری تربیت بدنی وعلوم ورزشی- مدیریت ورزشی
5 علوم اجتماعی و رفتاری علوم اقتصادی
6 علوم اجتماعی و رفتاری مدیریت (MBA) - مدیریت مالی
7 علوم اجتماعی و رفتاری مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی
8 علوم اجتماعی و رفتاری مدیریت (MBA) - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی
9 علوم اجتماعی و رفتاری مدیریت مالی
10 علوم اجتماعی و رفتاری مدیریت(MBA) - مدیریت توسعه تکنولوژی
11 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی
12 علوم انسانی حقوق
13 علوم انسانی حقوق بین الملل
14 علوم انسانی حقوق خصوصی
15 علوم انسانی حقوق عمومی
16 علوم انسانی زبان وادبیات انگلیسی
17 علوم پایه زیست شناسی - علوم سلولی وملکولی
18 فنی و مهندسی مکاترونیک
19 فنی و مهندسی مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
20 فنی و مهندسی مهندسی صنایع- صنایع
21 فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات
22 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
23 معماری و هنر ارتباط تصویری
24 معماری و هنر برنامه ریزی شهری ومنطقه ای
25 معماری و هنر طراحی صنعتی
26 معماری و هنر مهندسی معماری
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران