آموزش > رشته های تحصیلی > دانشکده دامپزشکی‌
   
ردیف گروه آموزشی رشته تحصیلی
1 انگل‌ شناسی‌ انگل شناسی دامپزشکی
2 بهداشت‌ و بیماریهای‌ آبزیان‌ بهداشت وبیماریهای آبزیان
3 بهداشت‌ و بیماریهای‌ آبزیان‌ بیماریهای ماهی
4 بهداشت‌ و کنترل‌ مواد غذایی بهداشت و کنترل موادغذایی
5 بهداشت‌ و کنترل‌ مواد غذایی دستیاری (رزیدنتی)اپیدمیولوژی
6 پاتوبیولوژی‌ پاتولوژی
7 دامپزشکی‌ دکترای عمومی دامپزشکی
8 علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌ دیپلمای دانشگاهی علوم دارویی
9 علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌ سم شناسی
10 علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌ علوم تشریحی
11 علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌ فارماکولوژی
12 علوم‌ پایه‌ دامپزشکی‌ فیزیولوژی
13 علوم‌ درمانگاهی‌ بیماریهای دامهای بزرگ
14 علوم‌ درمانگاهی‌ بیماریهای دامهای کوچک
15 علوم‌ درمانگاهی‌ بیماریهای طیور
16 علوم‌ درمانگاهی‌ جراحی دامپزشکی
17 علوم‌ درمانگاهی‌ رادیولوژی دامپزشکی
18 علوم‌ درمانگاهی‌ کلینیکال پاتولوژی
19 علوم‌ درمانگاهی‌ مامایی وتولید مثل دام
20 میکروبیولوژی‌ ایمنی شناسی
21 میکروبیولوژی‌ باکتری شناسی
22 میکروبیولوژی‌ بیوتکنولوژی دام پزشکی
23 میکروبیولوژی‌ قارچ شناسی
24 میکروبیولوژی‌ میکروبیولوژی
25 میکروبیولوژی‌ ویروس شناسی
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران