آموزش > رشته های تحصیلی > دانشکده مدیریت
   
ردیف گروه آموزشی رشته تحصیلی
1 MBA مدیریتMBA
2 MBA مدیریتMBA - بازاریابی
3 MBA مدیریتMBA - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی
4 حسابداری‌ حسابداری
5 کارآفرینی مدیریت کارآفرینی-مدیریت کسب و کارهای کوچک
6 کارآفرینی مدیریت کارآفرینی
7 کارآفرینی مدیریت کارآفرینی-بخش عمومی
8 کارآفرینی مدیریت کارآفرینی-کسب وکارجدید
9 مدیریت‌ مدیریت رسانه
10 مدیریت‌ مدیریت_سیاستگذاری در بخش عمومی
11 مدیریت‌ مدیریت - تحقیق در عملیات
12 مدیریت‌ مدیریت _ رفتار سازمانی
13 مدیریت‌ مدیریت _تولید و عملیات
14 مدیریت‌ مدیریت بازرگانی_سیاستگذاری بازرگانی
15 مدیریت‌ مدیریت_سیستمها
16 مدیریت‌ مدیریت_مالی
17 مدیریت‌ مدیریت_منابع انسانی
18 مدیریت‌ مدیریت
19 مدیریت‌ مدیریت_ بازاریابی
20 مدیریت اجرایی مدیریت اجرایی
21 مدیریت امور شهری مدیریت امور شهری
22 مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی
23 مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی
24 مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی -بازاریابی
25 مدیریت بیمه مدیریت بیمه
26 مدیریت بیمه مدیریت مالی
27 مدیریت دولتی مدیریت دولتی
28 مدیریت رسانه مدیریت رسانه
29 مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
30 مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
31 مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی - تولید
32 مدیریت فن آوری اطلاعات مدیریت فن آوری اطلاعات
33 مدیریت مالی بیمه مدیریت مالی
34 مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران