آموزش > رشته های تحصیلی > دانشکده زبانها و ادبیات‌ خارجی‌
   
ردیف گروه آموزشی رشته تحصیلی
1 زبان‌ اردو زبان‌ اردو
2 زبان‌ اردو زبان و ادبیات اردو
3 زبان اسپانیایی زبان اسپانیایی
4 زبان‌ انگلیسی‌ آموزش زبان انگلیسی
5 زبان‌ انگلیسی‌ زبان وادبیات انگلیسی
6 زبان‌ ایتالیائی‌ زبان ایتالیایی
7 زبان‌ ایتالیائی‌ زبان و ادبیات ایتالیایی
8 زبان‌ آلمانی‌ آموزش زبان آلمانی
9 زبان‌ آلمانی‌ مترجمی زبان آلمانی
10 زبان‌ روسی‌ آموزش زبان روسی
11 زبان‌ روسی‌ زبان روسی
12 زبان‌ روسی‌ زبان وادبیات روسی
13 زبان‌ روسی‌ مترجمی زبان روسی
14 زبان‌ ژاپنی‌ آموزش زبان ژاپنی
15 زبان‌ ژاپنی‌ زبان و ادبیات ژاپنی
16 زبان‌ فرانسه‌ زبان فرانسه - گرایش ادبی
17 زبان‌ فرانسه‌ ادبیات فرانسه-ادبیات تطبیقی
18 زبان‌ فرانسه‌ زبان وادبیات فرانسه
19 زبان‌ فرانسه‌ مترجمی زبان فرانسه
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران