آموزش > رشته های تحصیلی > پردیس دانشکده های فنی
     
ردیف دانشکده گروه آموزشی  رشته تحصیلی
1   گروه مهندسی‌ صنایع‌ مهندسی صنایع
2   گروه مهندسی‌ صنایع‌ مهندسی صنایع - 2
3   گروه مهندسی‌ صنایع‌ مهندسی صنایع - 3
4   گروه مهندسی‌ صنایع‌ مهندسی صنایع-برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستمها
5   گروه مهندسی‌ صنایع‌ MBA
6   گروه مهندسی‌ صنایع‌ MBA- مدیریت عملیات
7   گروه مهندسی‌ صنایع‌ مهندسی‌ سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی‌ - برنامه ریزی سیستم های انرژی
8   گروه مهندسی‌ صنایع‌ مهندسی‌ سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی‌ - تحقیق در عملیات
9   گروه مهندسی‌ صنایع‌ مهندسی سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی‌
10   گروه مهندسی‌ علوم‌ پایه‌ علوم مهندسی
11   گروه مهندسی‌ علوم‌ پایه‌ مهندسی کامپیوتر-آلگوریتم ومحاسبات
12   گروه مهندسی‌ علوم‌ پایه‌ مهندسی کامپیوتر-آلگوریتم ومحاسبات
13   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ مهندسی عمران- نقشه برداری
14   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ مهندسی عمران- نقشه برداری
15   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ مهندسی عمران- نقشه برداری- ژئودزی(هیدروگرافی)
16   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ مهندسی عمران- نقشه برداری- فتوگرامتری
17   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ مهندسی عمران-سنجش ازدور
18   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ مهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)
19   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ مهندسی عمران-نقشه برداری- ژئودزی
20   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی
21   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ مهندسی عمران-نقشه برداری- ژئودزی
22   گروه مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی
23 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق
24 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق‌-الکترونیک‌
25 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق -قدرت
26 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق‌-کنترل‌
27 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق‌-مخابرات‌
28 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی فناوری اطلاعات
29 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی کامپیوتر
30 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
32 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
33 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات
34 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی‌ کامپیوتر-هوش مصنوعی‌- رباتیک
35 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق -قدرت - تجدید ساختار
36 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق- مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
37 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق-الکترونیک- تکنولوژی نیمه هادی
38 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق-الکترونیک-مدار وسیستم
39 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق-قدرت-سیستم ها و فشارقوی الکتریکی
40 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی والکترونیک قدرت
41 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق-مخابرات-سیستم
42 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی برق-مخابرات-میدان
43 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   نانوفناوری-مهندسی الکترونیک
44 دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتر   مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
45 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی
46 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی - 2
47 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی - 3
48 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی‌ـ صنایع ‌گاز
49 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی - ط‌راحی‌ فرآیندهای‌ صنایع‌ نفت‌
50 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها
51 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی
52 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی‌_شیمیایی‌سلولزی‌
53 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی-انرژی و محیط زیست
54 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی-داروسازی
55 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی-صنایع سلولزی
56 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی-کاتالیست
57 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی_ صنایع ‌پلیمر
58 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
59 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی‌-مخازن‌هیدروکربوری‌
60 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی -مهندسی صنایع پلیمر
61 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی‌-مهندسی نفت
62 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی-فرآیندهای کاغذسازی
63 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   مهندسی شیمی-کاتالیست
64 دانشکده مهندسی‌ شیمی‌   نانوفناوری- مهندسی شیمی
65 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران‌ - سازه‌
66 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران‌ عمران‌
67 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندس عمران‌- مهندسی محیط زیست‌
68 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران‌ - راه‌ و ترابری‌
69 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران‌ - سازه‌
70 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران‌ - سازه‌های‌ هیدرولیکی‌
71 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران‌ - مکانیک‌ خاک‌ وپی‌
72 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران‌ - مهندسی زلزله‌
73 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران - سازه های دریایی
74 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران - مهندسی آب
75 دانشکده مهندسی‌ عمران‌   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
76 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی متالورژی و مواد
77 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی متالوژی و مواد
78 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی مواد-متالورژی‌ صنعتی‌
79 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی مواد-متالورژی‌استخراجی‌
80 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی‌ مواد-استخراج‌ فلزات‌
81 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی‌ مواد-جوشکاری‌
82 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی مواد-خوردگی‌وحفاظ‌ت‌ازمواد
83 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی مواد-ریخته‌گری‌
84 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی مواد-شکل‌دادن‌ فلزات‌
85 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   مهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسی
86 دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواد   نانوفناوری-مهندسی مواد
87 دانشکده مهندسی‌ معدن‌   مهندسی اکتشاف‌ نفت‌
88 دانشکده مهندسی‌ معدن‌   مهندسی معدن
89 دانشکده مهندسی‌ معدن‌   مهندسی معدن‌-استخراج‌معدن‌
90 دانشکده مهندسی‌ معدن‌   مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌
91 دانشکده مهندسی‌ معدن‌   مهندسی معدن‌-مکانیک‌ سنگ‌
92 دانشکده مهندسی‌ معدن‌   مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنی
93 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک
94 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
95 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک -طراحی جامدات
96 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
97 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک -ماشینهای آبی
98 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
99 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی-ماشینهای آبی
100 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
101 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
102 دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌   نانوفناوری -مهندسی مکانیک
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران