آموزش > رشته های تحصیلی > پردیس فارابی
 
   
ردیف گروه آموزشی رشته تحصیلی
1 الهیات‌ الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
2 الهیات‌ الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث
3 الهیات‌ الهیات
4 الهیات‌ مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
5 حقوق‌ حقوق
6 حقوق‌ حقوق جزا و جرم شناسی
7 حقوق‌ حقوق خصوصی
8 حقوق‌ حقوق عمومی
9 زبان و ادبیات‌ عربی زبان و ادبیات عرب
10 زبان و ادبیات‌ عربی زبان و ادبیات عربی
11 زبان و ادبیات‌ عربی مترجمی زبان عربی
12 فلسفه‌ فلسفه
13 فلسفه‌ فلسفه دین
14 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت اجرایی
15 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت بازرگانی
16 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت دولتی
17 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت دولتی - مدیریت تحول
18 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی
19 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت دولتی- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
20 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت - مدیریت رفتارسازمانی
21 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت- مدیریت سیاستگذاری
22 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی
23 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی وتوسعه
24 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت-مدیریت منابع انسانی
25 مدیریت‌ دولتی‌ مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران