آموزش > رشته های تحصیلی > پردیس ابوریحان‌
   
ردیف گروه آموزشی  رشته تحصیلی
1 اموردامی‌ مهندسی کشاورزی - علوم دامی غیر نشخوارکنندگان
2 اموردامی‌ مهندسی کشاورزی - علوم دامی نشخوارکنندگان
3 اموردامی‌ مهندسی کشاورزی-علوم دامی
4 اموردامی‌ مهندسی کشاورزی-علوم دامی-تغذیه دام
5 اموردامی‌ علوم دامی-ژنتیک واصلاح نژاد دام
6 امورفنی‌ کشاورزی‌ مهندسی آبیاری
7 امورفنی‌ کشاورزی‌ مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
8 امورفنی‌ کشاورزی‌ مهندسی کشاورزی- آب
9 امورفنی‌ کشاورزی‌ مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
10 امورفنی‌ کشاورزی‌ مهندسی کشاورزی-مهندسی منابع آب
11 امورفنی‌ کشاورزی‌ مهندسی ماشینهای کشاورزی
12 آبیاری‌ وزهکشی‌ مهندسی‌کشاورزی‌-آبیاری و زهکشی
13 گروه زراعی زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
14 گروه زراعی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
15 گروه زراعی مهندسی‌ کشاورزی‌ -زراعت‌
16 گروه زراعی مهندسی تولیدات گیا هی - گرایش باغبانی
17 گروه زراعی مهندسی تولیدات گیاهی - گرایش زراعت
18 گروه زراعی مهندسی تولیدات گیاهی- اصلاح گیاهان باغبانی
19 گروه زراعی مهندسی تولیدات گیاهی- تولید محصولات باغبانی
20 گروه زراعی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21 گروه زراعی مهندسی‌کشاورزی‌-بیماری‌شناسی‌گیاهی‌
22 گروه زراعی مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
23 گروه زراعی مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
24 گروه زراعی مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی
25 گروه زراعی مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران