ارتباط با دانشگاه > تماس با بخش های مختلف > پردیس

●پردیس ابوریحان

●نشانی: پاکدشت، پردیس ابوریحان،‌کد پستی 3391653755

●مرکز تلفن:  33130662 

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

3023249

33130662

 

3020430-0292

معاون اداری و مالی (FX)

33130662

 

 

معاون پژوهشی وبرنامه ریزی

3020350

 

 

معاون آموزشی

3036111

 

 

معاون تحصیلات تکیملی

3036111

 

 

سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی

3022532

 

 

روابط عمومی

3036110

 

 

دبیرخانه

3031552

 

3031552

حراست

3022533

 

 

حسابداری

3036117

 

 

امور عمومی

3036116

 

 

مرکز انفورماتیک

3022083

 

 

کتابخانه

3021193

 

 

دفتر تشکلها و نهادها

3023432

 

 

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

3022532

 

 

خوابگاههای دانشجویی

3036115

 

 

مرکز تحقیقات پژوهشی

3373502

 

 

اداره رفاه کارکنان

3031555

 

 

دفترنشریه

3027966

 

 

گروه گیاهپزشکی

3025292

3021098

 

 

گروه علوم دامی

3025272

 

 

گروه تولیدات گیاهی

3036119

 

 

گروه زراعت و اصلاح نباتات

3021043

 

 

گروه فنی و کشاورزی

3021043

 

 

گروه آبیاری و زهکشی

3025366

 

 

انتظامات

3023367

 

 

 

●پردیس علوم

●نشانی: خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66403672

2461

66403672

معاون اداری و مالی

66495292

2462

 

معاون پژوهشی و برنامه ریزی

66403672

2461

 

معاون آموزشی

66461505

2797

66461505

معاون تحصیلات تکمیلی

66461505

2797

66461505

سرپرستی امور دانشجویی وفرهنگی

66495292

2462

 

روابط عمومی

 

2464

 

دبیرخانه

66972073

 

 

حسابداری

66491621

2465-3631

66491621

امور عمومی

 

3630

 

مرکز انفورماتیک

66412184

2880-2475

 

کتابخانه

66495290

2616

 

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

2468

 

واحدهای اداری و مدیریت

66406127

2724

 

مرکز کامپیوتر

66412184

2880-2475

 

انتظامات

 

2914

 

 

●دانشکده زمین شناسی

●نشانی: خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66491623

2623-2487

 

معاون پژوهشی

66491623

2623

 

معاون آموزشی

 

2717

 

معاون تحصیلات تکمیلی

 

2493

 

 

●دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر

●نشانی: خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66412178

2295-2478

66412178

معاون تحصیلات تکمیلی

 

2617

 

معاون آموزشی

 

3659

 

گروه آمار

 

2624

 

معاون آموزشی آمار

 

2613

 

گروه ریاضی کاربردی

 

2916

 

معاون آموزشی ریاضی محض

 

2915

 

مدیرگروه علوم کامپیوتر

 

2916

 

معاون آموزشی گروه علوم کامپیوتر

 

3659

 

مدیر گروه ریاضی محض

 

2615

 

معاون آموزشی گروه ریاضی کاربردی

 

2897

 

 

●دانشکده زیست شناسی

●نشانی: خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفترریاست

66492992

3314

 

 

●دانشکده شیمی

●نشانی: خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66495291

3301

 

 

●دانشکده فیزیک

●نشانی: خیابان کارگر شمالی- نرسیده به موسسه ژئوفیزیک

●مرکز تلفن: 88633021-88021852(8601)

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

88635911

8652

88004781

معاون اداری و مالی

 

8603

 

معاون پژوهشی و برنامه ریزی

 

8649

 

معاون آموزشی

88333197

8649

 

معاون تحصیلات تکمیلی

88333198

8620

 

سرپرستی امور دانشجویی وفرهنگی

 

8618

 

روابط عمومی

 

8604

 

دبیرخانه

88635911

8604-8652

88004781

حسابداری

88021860

8655

 

امور عمومی

 

8648

 

مرکز انفورماتیک

 

8608

 

کتابخانه

 

8613

 

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

8618

 

مرکز کامپیوتر

 

8608

 

انتظامات

 

8605

 

 

●پردیس دانشکده های فنی (پردیس مرکزی)

●نشانی: خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

 

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66409774

2254

66401024

معاون اداری و مالی

66462757

2804

66461024

معاون پژوهشی و برنامه ریزی

88009354

4228

88001933

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

88009353

4269

88013090

امور دانشجویی

88003329

4211

 

روابط عمومی و امور بین الملل

66493046

2268

66480290

دبیرخانه

 

2279

 

حسابداری

66419717

2853-2241

66419717

مرکز کامپیوتر

88003323

4234

 

کتابخانه پردیس

66498986

2227-2854

 

دفتر تشکلها و نهادها

66480291

2228-2272

 

امور شاهد و ایثارگر

 

4227

 

واحدهای اداری و مدیریت

66414973

 

 

آموزشهای عالی تخصصی

88012629

4411

88012629

اداره رفاه کارکنان

66498985

2218

 

انتظامات

 

2240

 

گروه مهندسی علوم پایه

66469809

2174

66469809

*موسسه آب

66973080

3186

66973080

**موسسه مدیریت در برنامه ریزی انرژی

88967810

66461990

 

66461680

موسسه زیست مواد

 

3386

 

*نشانی : خیابان قدس- نبش کوچه بهنام

**نشانی : خیابان قدس – نبش بزرگمهر

 

●دانشکده مهندسی شیمی

●نشانی: خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66498982

2203

66957784

معاون اداری و مالی

 

2191

 

معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهش

66967786

2213

 

معاون آموزشی

66967785

2245

 

حسابداری

 

3074

 

مرکز کامپیوتر

 

2262

 

 

●دانشکده مهندسی عمران

●نشانی: خیابان انقلاب – پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66498981

2273

66403808

معاون اداری و مالی

 

2859

 

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

2263

 

حسابداری

66963441

 

 

مرکز کامپیوتر

 

3289

 

 

●پردیس شماره ( 2) دانشکده های فنی

●نشانی: کارگر شمالی- بعد از تقاطع جلال آل احمد

●مرکز تلفن: 8802043-88013062

                عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

انستیتو مهندسی نفت

88632975

4190-4192

88632976

مرکز تحقیقات و کاربرد مواد معدنی

 

4437

 

موسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو

88009503

 

 

پژوهش، خودرو، سوخت و محیط زیست

88020741

4806-4807

88020741

پژوهش بهینه سازی مهندسی

 

2178-2177

 

موسسه عالی مواد

 

2254

 

انستیتو توربو ماشین

 

4815

 

سیستم های الکترومغناطیس

 

4353

 

کنترل پردازش هوشمند

 

4343

 

نفت و گاز

 

2212

 

مهندسی و مدیریت زیر ساختها

 

2258

 

شناسایی مواد

 

4163- 4078

 

مکانیک تجربی هوشمند

 

4055

 

نقشه برداری سوانح طبیعی

 

4299

88330051

کتابخانه

 

4402

 

گروه مهندسی نقشه برداری

88008841

4242

88008837

گروه مهندسی صنایع

88021067

4184

88013102

 

●دانشکده مهندسی متالوژی و مواد

●نشانی: کارگر شمالی- بعد از تقاطع جلال آل احمد – پردیس شماره 2 – دانشکده های فنی

●مرکز تلفن: 88020403-88013062

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

88012999

4081

88006076

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

4084

 

معاون آموزشی

 

4093

 

حسابداری

 

4088

 

مرکز کامپیوتر

 

4128

 

کتابخانه

 

4127

 

انتظامات

 

4098

 

 

●دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

●نشانی: کارگر شمالی- بعد از تقاطع جلال آل احمد- پردیس شماره 2 دانشکده های فنی

●مرکز تلفن: 88020403-88013062

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

88027756

88008690

4214

88778690

معاون اداری و مالی

88633029

4328

 

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

88027757

4332-4327

 

معاون آموزشی

88000939

4180

 

دبیرخانه

88012464

4326

 

حسابداری

88008695

4325

 

مرکز کامپیوتر

88026166

4998

 

کتابخانه

88013199

4216

 

انتظامات

 

4217

 

 

●دانشکده مهندسی مکانیک

●نشانی: کارگر شمالی – بعد از تقاطع جلال آل احمد- پردیس شماره (2) دانشکده های فنی

●مرکز تلفن: 88020403-88013062

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

88005677

4802-4803

4804

88013029

معاون تحصیلات تکمیلی

 

4817

 

معاون آموزشی

 

4817

 

حسابداری

 

4007

 

مرکز کامپیوتر

 

4060

 

انتظامات

 

4059

 

خوابگاه خواهران

4652525

 

 

خوابگاه برادران

4653238

4652606

 

 

مرکز کامپیوتر

4653278

 

 

انتظامات

4652601

 

 

 

●دانشکده مهندسی معدن

●نشانی: کارگر شمالی- بعد از تقاطع جلال آل احمد- پردیس شماره (2) دانشکده های فنی

●مرکز تلفن: 88020403-88013062

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

88013043

4236

88008838

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

4247

 

معاون آموزشی

 

4239

 

حسابداری

 

4231

 

مرکز کامپیوتر

 

4263

 

انتظامات

 

4292

 

 

●پردیس شماره 3 دانشکده های فنی

●نشانی: کیلومتر 35 جاده انزلی به آستارا- جنب کارخانه چوب و کاغذ ایران –شهرک ولی عصر

●مرکز تلفن: 3-4652601-0182کد و 3-4653271-0182کد

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

4652604

4653270

 

4652600-0182

امور پژوهش

4653268

 

 

آموزش

4653268

 

 

امور دانشجویی

4653269

 

 

 

●پردیس بین المللی کیش

●نشانی: بلوار کشاورز- تقاطع خیابان 16 آذر- پلاک 304

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

88962128

88963953

2703

88964130

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

88963953

2703

88964130

*دفتر کیش

4432934-0764

3-4433661

کد : 0764

 

4432934

*نشانی: جزیره کیش- بلوار میر مهنا- ابتدای نیایش

 

●پردیس قم

●نشانی: قم- بلوار دانشگاه- (جاده قدیم تهران)

●مرکز تلفن: 61660-0251

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

3-6166191

193-192-191

6644081

معاون آموزشی

6166245

238

6644400

معاون پشتیبانی

6642515

289-207

6642515

معاون دانشجویی

6640585

258-257

6650585

معاون پژوهشی

6643003

322-319

323-321

6643003

روابط عمومی

6166332

342

6166341

دبیرخانه

6166203

6166197

197

203

 

حراست

6640582

220

6640582

کمیته انضباطی

6166243

243

 

امور مالی

6640583

235-215-210

6640583

مرکز انفورماتیک

6643002

250-328

249

 

کتابخانه

6166296

296

 

دفتر کانونها

6166301

301

 

دفتر امور شاهد و ایثارگر

6166282

282-168

 

خوابگاه حضرت زهرا

6618003

6601615

 

 

خوابگاه حضرت معصومه

6166597

 

 

خوابگاه حضرت علی النقی

4-6166273

 

 

اداره کارگزینی و رفاهی

6166208

208

 

امور فرهنگی

6166341

332-342

6166341

دانشکده حقوق

6166236

217

6166217

دانشکده مدیریت

6166127

159-158

6166158

دانشکده فقه وفلسفه

6166113

121-112

6166112

امور اداری

6640586

201

6640586

سرپرست دانشجویی

6640584

252-253

6640584

 

●پردیس هنرهای زیبا

●نشانی: خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه

●مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66462134

2496

66962591

معاون اداری  و مالی

66418788

2497

 

معاون پژوهشی

66418899

2809

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

66402244

2387- 2287

 

سرپرست امور دانشجویی

66490141

2713

 

روابط عمومی

66955625

2881-2456

 

دبیرخانه

66955625

2881-2456

66461504

حسابداری

66418811

3247

 

امور عمومی

66955625

 

 

مرکز انفرماتیک

66955629

2457

 

کتابخانه

66499680

3246-2755

 

دفتر تشکلها و نهادها

66490141

2713

 

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

66414967

2983

 

انتظامات

 

2885-2886

 

نگارخانه تهران

66410959

2495

 

کتابخانه

66499680

3246-2755

 

دفتر نشریه

66415282

3296

 

بسیج دانشجویی

66406295

2494

 

انجمن اسلامی

66418429

2878

 

دانشکده معماری

66409696

2534

 

دانشکده شهرسازی

66414841

2534

 

دانشکده هنرهای تجسمی

66962593

2733

 

گروه نقاشی و مجسمه سازی

66419571

2884

 

گروه ارتباط  تصویری و عکاسی

66955630

2451

 

گروه طراحی صنعتی

66415867

2754

 

گروه هنرهای نمایشی

66419646

3470-2751

 

گروه موسیقی

66412920

 

 

گروه مطالعات عالی هنر

 

2981

 

 

●پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

●نشانی: کرج- خیابان دانشکده

●مرکز تلفن: 2224022-0261 ، 33111630FX  

عنوان

شماره مستقیم

داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

2228016

203

2224511

معاون پژوهشی و فناوری

2220886

202

2220886

معاون پشتیبانی

2224511

204

2224511

معاون برنامه ریزی و توسعه

2220886

206

2220886

معاون دانشجویی و فرهنگی

2222069

316

2813501

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2220686

211

2220686

امور مالی

2224511

204

2224511

دفتر روابط علمی وبین المللی

2224022

216

 

روابط عمومی

2223044

207

2227765

دبیرخانه

 

215

 

کارگزینی

 

214

 

رفاه

 

208

 

دفتر حقوقی

 

224

 

کتابخانه (کشاورزی)

2220872

253

 

کتابخانه(منابع طبیعی)

2229652

490

 

اداره پژوهشهای کاربردی و بنیادی

2241608

232

 

اداره خدمات آموزشی (کشاورزی)

2232842

390

2232842

اداره خدمات آموزشی(منابع طبیعی)

2249310

490

2249310

اداره خدمات دانشجویی(کشاورزی)

2222069

316

2813501

اداره خدمات دانشجویی (منابع طبیعی)

2245911

490

2245911

مرکز فناوری اطلاعات

2819257

435

 

بهداری

2247864

410

 

خوابگاه خواهران

4-2813502

595

 

خوابگاه برادران

2-2232721

537

 

*خوابگاه متاهلین گلشهر

4551944

 

 

دفتر تشکلهای دانشجویی و نهادهای فرهنگی

 

485

 

اداره حراست

2222510

538

 

انتظامات

2247782

266

 

اداره خوابگاههای دانشجویی

2222069

316

2813501

انتشارات

 

256

 

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی

2227608

570

2227607

پشتیبانی و امور فنی

2223092

236

2223092

امور اداری و نیروی انسانی

2247782

208

2247782

مرکز انفورماتیک

2819257

453

2819257

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

2224022

393

 

*نشانی: کرج- گلشهر- بلوار هوشیار

 

●دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی

●نشانی: کرج- خیابان دانشکده

●مرکز تلفن: 2224022-0261

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

2819254

328

2238529

معاون پشتیبانی

2819254

320

2238529

معاون آموزشی و پژوهشی

2819254

505

2238529

گروه علوم باغبانی

2248721

290

2248721

گروه گیاهپزشکی

2818705

380

2238529

گروه فضای سبز

2248721

475

2248721

 

●دانشکده علوم زراعی و دامی

●نشانی: کرج- خیابان دانشکده

●مرکز تلفن: 2224022-0261

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

2227608

571

2227607

معاون پشتیبانی

2227608

571

2227607

معاون آموزشی و پژوهشی

2227608

571

2227607

گروه زراعت و اصلاح نباتات

2246074

310

2227605

گروه علوم دامی

2248082

280

2248082

 

●دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

●نشانی: کرج- خیابان دانشکده

●مرکز تلفن: 2224022-0261

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

2225788

344

2225788

معاون پشتیبانی

2247783

589

2247783

معاون آموزشی و پژوهشی

2238293

342

2818709

گروه اقتصاد کشاورزی

2247783

330

2247783

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2238293

340

2818709

 

●دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی

●نشانی: کرج- خیابان دانشکده

●مرکز تلفن:2224022-0261

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

2801011

 

2801011

معاون پشتیبانی

 

451

 

معاون آموزشی و پژوهشی

 

576

 

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

2248804

270

2248804

گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی

2808138

2801033

440

445

2808138

 

●دانشکده مهندسی آب و خاک

●نشانی: کرج- خیابان دانشکده

●مرکز تلفن: 2224022-0261

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

2231787

370

2231787

معاون پشتیبانی

2231787

370

2231787

معاون آموزشی و پژوهشی

2241119

616

2241119

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

2224119

352

2224119

گروه مهندسی علوم خاک

2231787

370

2231787

 

●دانشکده منابع طبیعی

●نشانی: کرج- خیابان دانشکده

●مرکز تلفن: 2224022-0261

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

2222045

241

2227765

معاون پشتیبانی

2222045

241

2227765

معاون پژوهشی

2239543

244

2222044

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2222045

243

2227765

گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی

2249313

222

2249313

گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

2249311

272

2249311

گروه شیلات و محیط زیست

2245908

317

2245908

گروه جنگلداری و اقتصاد جنگلی

2249312

347

2249312

 

●مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر

●نشانی: بلوار کشاورز- خیابان قدس- نبش کوچه شاهد پلاک 99

●مرکز تلفن: 88973295-61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

88971717

88973295

 

تلفکس88965769

معاون اداری و مالی

88971717

 

 

معاون پژوهشی

88971717

 

 

دبیرخانه

88972475

 

 

 
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران