واحدهای آموزشی و تحقیقاتی
 
لینک های مرتبط با این بخش
 پارک علم و فناوری دانشگاه
 پردیس ها و دانشکده ها
  پردیس دانشکده های فنی
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
 دانشکده منابع طبیعی
 دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
 گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی
 مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
 پردیس ابوریحان
 پردیس البرز
 پردیس بین المللی ارس
 پردیس بین المللی کیش
 پردیس علوم
 دانشکده ریاضی
 دانشکده زمین شناسی
 دانشکده زیست شناسی
 دانشکده شیمی
 دانشکده فیزیک
 گروه بیوتکنولوژی
 پردیس فارابی
 پردیس هنر های زیبا
 دانشکده دامپزشکی
 دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی
 دانشکده علوم و فنون نوین
 دانشکده محیط زیست
 علوم اجتماعی و رفتاری
 دانشکده اقتصاد
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 دانشکده جغرافیا
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 دانشکده علوم اجتماعی
 دانشکده کارآفرینی
 دانشکده مدیریت
 علوم انسانی
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
 دانشکده مطالعات جهان
 دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
 قطبهای علمی دانشگاه تهران
 آیین نامه های قطبهای علمی
 درباره قطبهای علمی
 قطبهای علمی دانشگاه تهران
 ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری
 اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان
 دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام
 قطب علمی بیوترمودینامیک
 قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو
 قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی پردسی کشاورزی و منابع طبیعی
 قطب علمی تبارزائی موجودات زنده ایران
 قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
 قطب علمی فناوری معماری
 قطب علمی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
 قطب علمی مطالعات محیط طبیعی
 قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی
 قطب علمی مواد با کارائی بالا دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 قطب مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی
 کنترل و پردازش هوشمند
 مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 مدیریت کاربردی گونه های طبیعی تند رشد
 مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی
 نفت و گاز
 مرکز آموزش های الکترونیکی
 موسسات و مراکز تحقیقاتی
 برنامه اوراسیای مرکزی
 پژوهشکده تاریخ علم
 پژوهشکده زبان ملل
 کلینیک صنعت
 مؤسسه باستان شناسی
 مؤسسه جغرافیا
 مؤسسه ژئوفیزیک
 مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
 مؤسسه مطالعات حقوق عمومی
 مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت
 مرکز پژوهشهای گردشگری
 مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو
 مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
 مرکز تحقیقات بیو شیمی بیو فیزیک
 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین
 مرکز تحقیقات خودرو سوخت و محیط زیست
 مرکز طراحی و شبیه سازی فرایند
 مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی
 مرکز لرزه نگاری کشور
 مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا
 مرکز مطالعات بین المللی دینی
 مرکز مطالعات حقوق انرژی
 مرکز مطالعات عالی بین المللی
 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان
 مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی
 موزه‌های دانشگاه
 موسسه آب
 موسسه تحقیقات علوم جزا و جرم شناسی
 موسسه حقوق تطبیقی
 موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران