واحدهای آموزشی و تحقیقاتی
 
لینک های مرتبط با این بخش
 موسسات و مراکز تحقیقاتی
 مؤسسه جغرافیا
 برنامه اوراسیای مرکزی
 پژوهشکده تاریخ علم
 کلینیک صنعت
 مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی
 مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
 مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو
 موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
 مرکز پژوهشهای گردشگری
 مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت
 مرکز تحقیقات بیو شیمی بیو فیزیک
 مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
 مرکز تحقیقات خودرو سوخت و محیط زیست
 مرکز مطالعات بین المللی دینی
 مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا
 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان
 مرکز مطالعات عالی بین المللی
 مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی
 مؤسسه ژئوفیزیک
 مؤسسه باستان شناسی
 موسسه آب
 موزه‌های دانشگاه
 مرکز طراحی و شبیه سازی فرایند
 مرکز مطالعات حقوق انرژی
 موسسه حقوق تطبیقی
 مرکز لرزه نگاری کشور
 پژوهشکده زبان ملل
 موسسه تحقیقات علوم جزا و جرم شناسی
 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین
 مؤسسه مطالعات حقوق عمومی
 پردیس ها و دانشکده ها
  پردیس دانشکده های فنی
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
 مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
 گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی
 دانشکده منابع طبیعی
 پردیس هنر های زیبا
 پردیس علوم
 دانشکده زیست شناسی
 دانشکده شیمی
 دانشکده زمین شناسی
 دانشکده ریاضی
 دانشکده فیزیک
 گروه بیوتکنولوژی
 پردیس بین المللی کیش
 پردیس بین المللی ارس
 پردیس ابوریحان
 پردیس فارابی
 دانشکده دامپزشکی
 دانشکده علوم و فنون نوین
 دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی
 دانشکده محیط زیست
 علوم اجتماعی و رفتاری
 دانشکده اقتصاد
 دانشکده علوم اجتماعی
 دانشکده مدیریت
 دانشکده جغرافیا
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 دانشکده کارآفرینی
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 علوم انسانی
 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 دانشکده مطالعات جهان
 دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
 پردیس البرز
 قطبهای علمی دانشگاه تهران
 درباره قطبهای علمی
 آیین نامه های قطبهای علمی
 قطبهای علمی دانشگاه تهران
 قطب علمی مواد با کارائی بالا دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 قطب علمی فناوری معماری
 ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری
 اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان
 قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو
 کنترل و پردازش هوشمند
 مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 مدیریت کاربردی گونه های طبیعی تند رشد
 مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی
 قطب مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی
 نفت و گاز
 قطب علمی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
 قطب علمی مطالعات محیط طبیعی
 قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی
 قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
 قطب علمی بیوترمودینامیک
 دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام
 قطب علمی تبارزائی موجودات زنده ایران
 قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی پردسی کشاورزی و منابع طبیعی
 پارک علم و فناوری دانشگاه
 مرکز آموزش های الکترونیکی
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران